palette
بررسي رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعيين تقیدات مذهبی در سازگاری زناشویی انجام شده است. از آن‌جایی که اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی بر تمامی ابعاد زندگی انسان و از جمله روابط خانوادگی اثرگذار است و با توجه به این‌که در شرایط کنونی استحکام ارزش‌های دینی در خانواده یکی از اهداف جامعه اسلامی ما است، لذا پژوهش در این زمینه ضروری است. در اين پژوهش تعداد 1320 نفر (660 زوج) ساكن استان تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. اين پژوهش از نوع توصيفي ـ همبستگي است. اطلاعات مورد نياز در زمينه ميزان تقیدات مذهبی از طريق پرسشنامه محقق ساخته و نیز اطلاعات مربوط به سازگاری زناشویی از طریق آزمون رضایت زناشویی انریچ جمع‌آوری شد. جهت بررسی نقش تقيدات مذهبی در سازگاری زناشويي از روش آماری تحليل واريانس يک‌طرفه بهره گرفته شد. نتايج نشان داد که ميزان سازگاری زناشويي در بين افرادی که تقيدات مذهبی زيادی دارند به‌طور معنی‌داری بيش از کسانی است که دارای تقيدات مذهبی کم هستند. بر اين اساس ميزان سازگاری زناشويي در بين افراد دارای تقيدات مذهبی خيلی زياد، بيشترين حد و در بين افراد دارای تقيدات مذهبی کم، کمترين ميزان را دارد.
واژگان کلیدی
سازگاری زناشویی، تقیدات مذهبی

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.