palette
بررسی مقدماتی ويژگی های روان سنجی و اعتباريابی مقياس سنجش کارکرد خانواده (FAD)

چکیده
دو مشکل عمده در ارزيابی و سنجش خانواده وجود دارد: اول چارچوب‌های مفهومی متعددی که برای توصيف خانواده ارايه می‌شود، دوم تفاوت ابزارهايي که برای اندازه‌گيری کارکرد خانواده به‌کار می‌رود. يعنی ابزار واحدی که مورد توافق همگان باشد، برای ارزيابی آن وجود ندارد (کيت‌نر و همکاران، 1996). از اين‌رو هنجاريابی ابزارهای خانواده، اهميت ويژه‌ای برای خانواده‌درمانی و کمک به حانواده‌ها دارد. در اين پژوهش اعتباريابی ابعاد پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده (FAD) بدست آمده که می‌تواند مقدمه‌ای مناسب برای هنجاريابی اين مقياس باشد. پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده توسط 494 نفر از مادران دانش‌آموز مدارس ابتدايي شهر تهران تکميل شد، 32 نفر از مادران دوبار پرسشنامه را دريافت کردند و پاسخ دادند؛ پس از جمع‌آوری داده‌ها، آلفای کرونباخ سؤالات مربوط به هر يک از ابعاد، تعيين و معادل‌سازی نمرات خام به نمرات استاندارد Z و تعيين نمرات استاندارد با ميانگين 50 و انحراف استاندارد 10 (نمره t) انجام شد. نتايج بدست آمده نشان داد که آلفای کرونباخ کلی اين پرسشنامه و خرده‌مقياس‌های آن اعتبار دارد و ابعاد پرسشنامه از اعتبار بازآزمايي کافی برخوردار است. در اين پژوهش، هم‌چنين سؤالاتی که همخوانی معتبری نداشتند، مشخص شدند.
واژگان کلیدی
روان سنجی، اعتباريابی، سنجش کارکرد خانواده، خانواده دانش آموزان دبستانی

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.