palette
آمادگی برای خیانت زناشویی: نقش شیوه های تربیتی والدین و الگوهای دلبستگی
سولماز جوادی, علی زینالی

چکیده

پژوهش حاضر قصد دارد این موضوع را بررسی کند که آیا سبک های متفاوت والدینی از طریق ایجاد سبک های مختلف دلبستگی در ایجاد استعداد خیانت زناشویی موثر واقع می شود. شرکت کنندگان در پژوهش  268 نفر از دانشجویان  زن و مرد متاهل بودند که دامنه ی سنی بین20 تا 46 سال داشتند و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه های شیوه های تربیتی والدین، سبک های دلبستگی و استعداد خیانت زناشویی بود. داده ها به کمک آزمون های آماری ضریب همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، که سبک والدینی اقتداری با ایجاد دلبستگی ایمن در استعداد خیانت زناشویی نقشی ندارد. سبک های والدینی استبدادی، آزادگذار و بی اعتنا از طریق ایجاد دلبستگی ناایمن در استعداد خیانت زناشویی موثر واقع می شوند. پژوهش حاضر با تاکید بر نقش اساسی و بنیادین شیوه های تربیتی والدینی و سبک های دلبستگی در رقم زدن آینده روشن زناشویی فرزندان، فراگیری شیوه تربیتی اقتداری و اصلاح روش های تربیتی مستبدانه، آزادگذار و بی اعتنا را در خانواده ها به والدین توصیه می کند. 

واژگان کلیدی
سبک های والدینی- سبک های دلبستگی- استعداد خیانت زناشویی

منابع و مآخذ مقاله

چراغی، محبوبه .(1393). تاثیر زوج درمانی شناختی- رفتاری بر تعارضات و صمیمیت زناشویی. مجله بین المللی تحقیقات روانشناسی و رفتاری، 1(4): 170-152.

حاتمی، ابوالفضل؛ فتحی، الهام؛ گرجی، زهرا؛ اسمعیلی، معصومه. (1392). رابطه بین سبک های والدینی و سبک های دلبستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری و شناختی، 11(5):3747-3743.

خالقی، محمد.(1394). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و جنبه هایی از عشق بین دانشجویان متاهل دانشگاه تهران. زن و مطالعات خانواده، 3(5): 29-22

زينالي، علی. (1392). تأثير شيوه‌هاي تربيتي والدين بر نوع دلبستگي فرزندان. فصلنامه خانواده پژوهي، 9(33)، 33،81-63.

زینالی، علی؛ شریفی، حسین؛ عنایتی، محمود؛ پرویز، عسگری؛ پاشا، غلامرضا. (1390). گسترش و رواسازی پرسشنامه سبک های تربیتی والدین. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 6(3)، 145- 129.

شريفي، حسین؛ شريفي، محمد.(1383). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران، انتشارات سخن.

قنبري هاشم آبادي، بهرام علی، حاتمي ورزنه، ابوالفضل، اسمعيلي، معصومه و فرحبخش، کیومرث. ( 1390). رابطه‌ي بين سبكهاي فرزند پروري، دلبستگي و تعهد زناشويي در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبايي. فصلنامه‌ي علمي- پژوهشي جامعه شناسي زنان. 2(3): 39-60.

Atkins, D.C., Marin, R.A., Klann, N., Hahlweg, K. (2010). Outcomes of Couples With Infidelity in a Community-Based Sample of Couple Therapy. Journal of Family Psychology, 24)2), 212–216.

Bartholomew, K., Horowitz, L.M . (1991). Attachment Styles among Young Adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(12), 226–244.

Bowlby, J. ) 1980). Attachment and loss. New York: Basic Books.

Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. Developmental Psychology Monograph, 4)2), 1–103.

Cabral, I. (2017). Is It Cheating?: Examining Parenting Styles and Attitudes Towards Infidelity. Scholarly & Creative Works. http://scholar.dominican.edu/scw/scw2017/all-conference/25

Darling, N.(1999). Parenting Style and Its Correlates on Elementary and Early Childhood Education. Available forme.http://ericeece.org/pubs/digests/html.

Drigotas, S.M., Safstrom, C.A., Gentilia, T.(1999). An Investment model Prediction of dating Infidelity. Journal of Personality and Social Psychology, 77(3), 509-524.

Fam, j., Doi, F. (2013) Attachment Insecurity and Infidelity in Marriage: Do Studies of Dating Relationships Really Inform Us about Marriage? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 27(2), 242–251.

Fricker, J. (2006). Predicting Infidelity: The Role Of Attachment Styles, and the Investment Model. [Master]. Swinburne University of Technology.

Feldman, S., Cauffman, E. (1999). Your Cheatin’ Heart: Attitudes, Behaviors, and Correlates of Sexual betrayal in late Adolescents. Journal of Research on Adolescents, 9(5), 227–252.

Goldenberg, I., Goldenberg, H. (2000). Family therapy. Scarborough, Ontario; Science Road.

Karavasilis, l., Doyle, A., Markiewicz, D. (2003). Assosiation’s between Parenting Style and Attachment to Mother in middle Childhood and Adolescence. International journal of Behavioral Development, 27)4(, 153-164.

Lowel, A., Renk, K., & Adgate, A. H. (2011). The Role of Attachment in the Relationship between Child Maltreatment and later Emotional and Behavioral Functioning .A Dissertation in Counseling Psychology. M.D. General Psychology, Central florida, Orlando University.

Matejevic, M. ,Todorvic, J., Jovanovic, A.D. (2014). Paterns of Family Functioning and Dimensions of Parenting Style. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141 ( 2014 ), 431 – 437.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood. New York: Guilford Press.

Martens, P. (2006). Parenting and Internal working Models in Peschool-age Children. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 67(2), 13-45.

Maccoby, E., Martin, J. (1983). Socialization in the Context of the Family: Parent-Child Interaction. New York: Guilford Publications.

Polek, E., Van Oudenhoven, J. P., Ten Berge, J. M. F. (2008). Attachment Styles and Demographic Factors as Predictors of Sociocultural and Psychological Adjustment of Eastern European Emigrants in the Netherlands. International Journal of Psychology, 43(10), 919-928.

Russell, V. M., Baker, L. R., & McNulty, J. K. (2013). Attachment insecurity and infidelity in marriage: Do studies of dating relationships really inform us about marriage? Journal of Family Psychology, 27(2), 242–251.

Schonian, S. (2013). Perceptions and Definition of Infidelity: A Multimethod Study. [Master], Berlin University.

Speirs Neumeister, K. L., Finch, H .( 2006). Perfectionism in High-Ability Student.The Gifted Child Quarterly. Academic Reserch Library, 50(3 ( 238-251.

Estep, H. M., & Olson, J. N. (2011). Parenting style, academic dishonesty, and infidelity in

college students. College Student Journal, 45(4), 830-838.

Van Oudenhoven, J. P., Hofstra, J,, Bakker, W. (2003). Development and evaluation of the Attachment Styles Questionnaire. Journal of Research on Adolescents, 58(16), 95-102.

van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J. (1997). Intergenerational Transmission of Attachment: A move to the contextual level. New York: Guilford Press.

Yarab, P.E., Allgeier, E.R. (1998). Don't even think about it: The role of sexual fantasies as perceived unfaithfulness in heterosexual dating relationships. Journal of Sex Education & Therapy, 23(3), 246-254.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.