palette
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مهارت های مقابله با استرس و چشم انداز زمان
سپیده حق شناس, نرگس باباخانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس مهارت‌های مقابله با استرس و چشم‌انداز زمان بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل زوجین ساکن در منطقه 2 شهر تهران بود که از میان آن‌ها نمونه‌ای به تعداد 250 نفر به صورت در دسترس انتخاب ‌شده و به پرسشنامه‌های رضایتمندی زناشویی انریچ، سبک­ های مقابله‌ای لازاروس و فولکمن، چشم‌انداز زمان زیمباردو پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد، 5/12 درصد واریانس رضایت زناشویی بر اساس چشم‌انداز زمان و به‌کارگیری راهبردهاي مقابله با استرس در زوجین پیش‌بینی می‌شود. نتایج همچنین نشان داد در به‌کارگیری راهبردهای هیجانی با رضایت زناشویی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد، اما در به‌کارگیری راهبردهای مقابله‌ای متمرکز بر حل مسئله با رضایت زناشویی رابطه معناداری نشان داده نشد. در بررسی روابط دیدگاه‌های زمان با رضایت زناشویی نتایج حاکی از رابطه معکوس معنادار رضایت زناشویی با دیدگاه زمان گذشته منفی، حال لذت‌گرا و حال معتقد به سرنوشت بود. همچنین با توجه به نتایج آزمون t، زنان و مردان در رضایت زناشویی، به‌کارگیری راهبردهای مقابله با استرس و دیدگاه‌های زمان با هم تفاوت معناداری ندارند.

واژگان کلیدی
رضایت زناشویی- چشم انداز زمان- راهبردهای هیجان مدار- راهبردهای مسئله مدار

منابع و مآخذ مقاله

امیری‌ابراهیم‌محمدی، ر. (1394). اثربخشی آموزش چشم‌انداز زمان بر بهزیستی روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان پسر دبیرستان شهرستان لردگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر.

اصغری، ع. ر. (1390). بررسي رابطه بين شيوه‌هاي مقابله با استرس زناشويي و رضایتمندی زناشویی دانشجویان متاهل دانشکده روان‌شناسی دانشگاه آزاد كرج .پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

اکبری، ب.، و خدادادی، ن. (1392). بررسی تأثیر آموزش مصون‌سازی در مقابل استرس بر میزان رضایت زناشویی و تعارضات زناشویی همسران مبتلا به اختلال استرس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 18(1)، 103-94.

حسینی، ف . (1388). بررسي رابطه بين نگرش ديني و سبك مقابله‌اي (كارآمد، ناكارآمد) و شادكامي دختران و پسران دبيرستان‌هاي اصفهان. پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبايي.

خلجی، س. (1391). رابطه بين اميد، مقابله با استرس و چشم‌انداز زمانی دختران دوره پيش دانشگاهي شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

داودی، س. (1388). بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و امید به زندگی در دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

رستمی، م. (1394). بررسی رضایت زناشویی در رابطه با متغیرهای جمعیت شناختی، حمایت اجتماعی، شیوه‌های مقابله‌ای و کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج.

سلیمانیان، ن. (1392). پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادران مدرسه علیپور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.

شمسایی، م. (1390). بررسی و مقایسه رابطه بین توانمندی مقابله با استرس با رضایت زناشویی زوجین جوان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

علیزاده، ر. (1390). بررسی عوامل موثر بر سبک‌های مقابله ای، رضایت زناشویی و سلامت روان در زنان شهر ارومیه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه.

علیزاده فرد، س.، محمدنیا، م.، و زیمباردو، پی. جی. (1395). مدل رابطه ابعاد چشم انداز زمان و رضایت زناشویی با توجه به اثرات میانجی بهزیستی روان شناختی. فصلنامه خانواده پژوهی، 12(46)، 214 -197.

مهدی لو. م. (1396). پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس نیمرخ شخصیتی هارتمن با میانجی گری دیدگاه زمان و سبک‌های عشق‌ورزی در زوجین شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

محمدخانی، ش.، و فرجاد، م. (1388). رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با علایم وسواسی در جمعیت غیربالینی. فصلنامه روان‌شناسی بالینی، 1(3)، 51-35.

منصوری، ر. (1390). بررسی رابطه بین امید به زندگی و سبک‌ها مقابله‌ای دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه شهر بابل در سال تحصیلی 82-81. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.

Adams, A. M. (2003). Perceived influences of differentiation of self on marital and sexual satisfaction. University of Louisiana at Monroe.

Akbari, B., & Khodadadi, N. (2013). [The effect of stress inoculation training on marital satisfaction and marital conflicts of spouses with post-traumatic stress disorder]. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 18(1), 94-103 [in Persian].

Albert, S. H. & Rabkin, J. G. (2007). Mental health status, functioning and disability. In J. A. Rush, M. B. First & D. Blacker (Eds), Handbook of Psychiatric Measures. 2nd Ed. (pp. 83-106). Washington, DC: American Psychological Association.

Alizadeh, R. (2011). Investigating the Affective Factors on Coping Styles, Marital Satisfaction and Mental Health in Urmia City Women. Master's Thesis of Psychology, Islamic Azad University, Urmia Branch [in Persian].

Alizadehfard, S., Mohamadnia, M., Zimbardo, P. G. (2016). [The Model of Relationship between Time Perspective Dimensions and Marital Satisfaction with Considering the Mediative Role of Psychological Wellbeing]. Journal of Family Research, 12(2), 197-214 [in Persian].

Amiri Ebrahim Mohammadi, R. (2015). The Effectiveness of Time Perspective Education on the Psychological Well-being and Academic Achievement of High School Students in Lordegan. Master's Thesis, Islamic Azad University, Khomeini-Shahr Branch [in Persian].

Asghari A. R. (2011). The study of the relationship between coping strategies with marital stress and marital satisfaction among married students of psychology faculty of Islamic Azad University of Karaj. Master’s Thesis of psychology, Islamic Azad University, Karaj branch [in Persian].

Bouchard, G., Sabourin, S., Lussier, Y., Wright, J., & Richer, C. (1998). Predictive Validity of Coping Strategies on Marital Satisfaction: Cross-Sectional and Longitudinal Evidence. Journal of Family Psychology, 12(1), 112-131.

Boylan, J. C., & Scott, J. (2008). Practicum Internship: Textbook and Resource Guide for Counseling and Psychotherapy. 4th Ed. USA: Taylor & Francis.

Beck, L. A., Pietromonaco, P. R., DeBuse, C. J., Powers, S. I., & Sayer, A. G. (2013). Spouses’ attachment pairings predict neuroendocrine, behavioral, and psychological responses to marital conflict. Journal of Personality and Social Psychology, 105(3), 388-424.

Coleman, J. C. (2005). Abnormal Psychology and Modern Life. 6th Ed. USA: Scott Publishing Company.

Chen, T., Liu, L. L., Cui, J. F., Chen, X. J., Wang, J. … Chan, R. C. K. (2016). Present-fatalistic time perspective and life satisfaction: The moderating role of age. Personality and Individual Differences, 99, 161-165.

Davoudi, S. (2009). Investigating the relationship between coping styles and life expectancy in students of Sharif University of technology. Master’s thesis of psychology, Islamic Azad University, Tehran central branch [in Persian].

Haapala, C. (2012). Stress, Coping Strategies, and Marital Satisfaction in Spouses of Military Service Members. Master of Social Work Clinical Research Papers 31, St. Catherine University. Available on: http://sophia.stkate.edu/msw_papers/31.

Hoseini, F. (2009). The Relationship between Religious Attitude and Coping Style (Effective, Ineffective) and Happiness in Boys and Girls of Isfahan High Schools. Master’s thesis in Psychology, Allameh Tabatabai University [in Persian].

Keeler, L. A. (2007). The differences in sport aggression, life aggression, and life assertion among adult male and female collision, contact, and non-contact sport athletes. Journal of Sport Behavior, 30(1), 57-76.

Khalaj, S. (2012). Relationship between hope, coping with stress and time perspectives of pre-university girls in Tehran. Master's Dissertation in Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran [in Persian].

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer.

Mahdiloo, M. (2017). Predicting marital adjustment based on Heartman’s personality profile with mediating role of time perspective and love styles in couples of Tehran City. Master’s thesis of psychology, Islamic Azad University, Roudehen branch [in Persian].

Mansouri, R. (2011). Investigating the relationship between life expectancy and coping styles of third grade high school students in Babul city in the academic year of 2002-2003. Master's thesis of psychology, Allameh Tabataba'i University [in Persian].

Mohammadkhani, Sh., & Farjad, M. (2009). [The relationship of the metacognitive beliefs and thought control strategies with obsessive-compulsive symptoms in nonclinical population]. Journal of Clinical Psychology, 3(1), 35-51 [in Persian].

Ptacek, J. T., & Kenneth, L. D. (1995). Coping Strategies and Relationship Satisfaction in Couples. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(1), 76-84. Doi: 10.1177/0146167295211008

Rostami, M. (2015). Study of marital satisfaction relationship with demographic variables, social supports, coping methods and quality of life in Tehran’s hospital staffs. Master thesis of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch [in Persian].

Saleh Baqutayan, S. M. (2015). Stress and Coping Mechanisms: A Historical Overview. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2), 479-488.

Shamsai, M. (2011). Considering and comparing the relationship between coping ability and marital satisfaction of young couples in Tehran. Master’s Thesis of Psychology, Islamic Azad University, South Tehran Branch [in Persian].

Soleimanyan, N. (2013). Predicting Students' Educational Motivation Based on Spiritual Intelligence and their Mothers’ Marital Satisfaction in Alipour School. Master thesis of Educational Psychology, Islami Azad University, Roudehen Branch [in Persian].

Stolarski, M., Wojtkowska, K., & Kwiecińska, M. (2016). Time for love: Partners’ time perspectives predict relationship satisfaction in romantic heterosexual couples. Time & Society, 25(3), 552-574.

Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. 5th Ed. New York: Allyn & Bacon.

Tamarn, K. J. (2010). Emotional factors and coping with marital satisfaction. Ph.D. thesis in Psychology, Saint Louis University.

White, V. M., English, D. R., Coates, H., Legerlund, M., Borland, R., & Giles, G. G. (2007). Is Cancer Risk Associated with Anger Control and Negative Affect? Findings from a Prospective Cohort Study. Psychosomatic Medicine, 69(7), 667-674.

Zimbardo, P. & Boyd, J. (2009). The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life. UK: Atria Books.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.