palette
بررسی تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمايل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران
فريده خلج‌آبادي‌فراهاني, شهلا كاظمي‌پور, علي رحيمي

چکیده
طي چهار دهه‌ گذشته، سن اولين ازدواج در بين جوانان ایرانی به‌خصوص دختران به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. هم‌چنين شواهد اخير بر افزايش معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين جوانان دلالت مي‌كند. این مقاله براساس نتایج فاز اول پیمایش یک مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی است كه با هدف بررسی تأثير معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر ازدواج در بین جوانان با تحصیلات دانشگاهی در تهران در سال 1390 انجام شده بود.

هدف این مقاله بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج است. در فاز اول پيمايش، 2031 دانشجوی 18 تا 40 ساله از 7 دانشگاه دولتی و آزاد در تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای سهمیه‌ای دو مرحله‌ای مورد مطالعه واقع شدند. جمع‌آوري داده‌ها از بهمن ماه 1389 تا خرداد­ماه 1390 با استفاده از پرسشنامه بی‌نام که روایی و پایایی آن سنجیده شد، انجام شده است. میانگین سنی دانشجویان 5/22 سال بوده و 12% دانشجویان متأهل و با میانگین سنی ازدواج 27 سال بوده ­اند (32/6SD=). تأثیر معاشرت بر سن ازدواج در بین دانشجویان متأهل و تأثیر معاشرت­ ها بر تمایل به ازدواج در بین دانشجویان مجرد بررسی شد. نتایج نشان داد که پس از کنترل جنس، وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده، تجربه معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج، یکی از عوامل تعیین­کننده افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان است. به­ طوری­که تجربه معاشرت پیشرفته با جنس مخالف قبل از ازدواج، حـدود 2 سـال ازدواج را با تأخیـر همراه می‌سـازد (05/0,p<7/1b-coefficient=). هم­چنین تفاوت جنسیتی واضحی در ارتباط با معاشرت­های دوستی و پیشرفته قبل از ازدواج، با تمایل به ازدواج نشان داده شد؛ به­ طوری­که معاشرت دوستی و پیشرفته در دختران با تمایل بیشتر به ازدواج رابطه معنا­دار داشته، در حالی­که در پسران معاشرت پیشرفته با تمایل کمتر به ازدواج رابطه معنا­دار داشت و رابطه دوستی هیچ ارتباطی با تمایل به ازدواج در پسران نداشت. تغییرات در روند معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان و انواع جدید شریک­ گزینی، باید بیش از پیش در بررسی تغییرات سن ازدواج و تحولات خانواده در نظر گرفته شده و کارکردهای متفاوت این معاشرت­ها در ازدواج بررسی شوند.

واژگان کلیدی
سن ازدواج، معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج، تهران

منابع و مآخذ مقاله

آزادارمکی، ت.، شریفی‌ساعی، م. ح.، ایثاری ، م. ، و طالیی، س. (1390). سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران. جامعه پژوهی فرهنگی، 2(2)، 39-1.

جعفري، ف.، پورضرابي، پ. و تارخ، ا. (3-2 آذر 1384). بررسي مشكلات جنسي پسران دانشجو و عوامل مؤثر بر آن، دومين كنگره خانواده و مشكلات جنسي، دانشگاه شاهد.

خلج‌آبادي فراهاني، ف. (1390). تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج، رضايت زناشويي و طلاق (گزارش تحقیق). مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.

خلج‌آبادي فراهاني، ف.، كليلند، ج.، و مهريار ا. ه. (1390). نقش خانواده در معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران دانشجو در تهران. خانواده پژوهي، 30، 468-449 .

عباسي‌شوازي، م. ج. و عسگري‌ندوشن، ع. (1384). تغييرات خانواده و كاهش باروري در ايران. نامه علوم اجتماعي، 25، 76- 25.

كاظمي‌پور، ش. (1383). تحول سن ازدواج در ايران و عوامل جمعيتي مؤثر بر آن. پژوهش زنان، 2(3)، 124- 103.

گلزاري، م. (1383). دوستي و ارتباط پايدار با جنس مخالف در نوجوانان و رابطه آن با ويژگي‌هاي خانودگي. مقالات نخستين كنگره سراسري آسيب‌شناسي خانواده در ايران، صص 30- 28.

محموديان، ح. (1385). سن ازدواج در حال افزايش: بررسي عوامل پشتيبان. نامه علوم اجتماعي، 24، 53- 27.

مركز آمار ايران (1385). سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385.

مرکز آمار ایران، (1390). سرشماری نفوس و مسکن سال 1390.

ميرمولايي، ط.، رحيمي كيان، ف.، فقيه‌زاده، س. و عباسي سنجدري، ز. (3-2 آذر ماه 1384). بررسي رفتارهاي جنسي و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي دولتي شهر تهران. دومين كنگره خانواده و مشكلات جنسي، دانشگاه شاهد.

Abbasi –Shavazi M. J., McDonald, P. & Hosseini-Chavoshi, M. (2009). The fertility transition in Iran: Revolution and Reproduction, Springer. Dordrecht

Becker G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.

Becker, G. S. (1974). A theory of marriage. In T.W. Schultz (Ed.), Economics of the family: Marriage, children, and human capital (pp. 299-344). Chicago: University of Chicago Press.

Becker, G. S. (1991). A treatise on the family. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Blossfeld, H., & Huinink, J. (1991). Human capital investment or norms of role transition? How women's schooling and career affect the process of family formation. American Journal of Sociology, 97, 142-168.

Bumpass, L. L., Sweet, J. A., & Cherlin, A. (1991). The role of cohabitation in declining rates of marriage. Journal of Marriage and Family, 53, 913-927.

Caldwell, J. C. & Caldwell, P. (1987). The cultural context of high fertility in sub-Saharan Africa. Population and Development Review, (13)3, 409-437.

Caldwell, J. C. Caldwell P., Caldwell B.K., Pieris I., (1998). The Construction of adolescence in a changing world: Implications for sexuality, reproduction and marriage. Studies in Family Planning, 29(2), 137-153.

Cooney, T., & Uhlenberg, P. (1991). Changes in work family connections among highly educated men and women 1970-1980. Journal of Family Issues, 12, 69-90.

Ghaghan M. (2002). The substitution hypothesis: The impact of premarital liaisons and human capital on marital timing. Journal of Marriage and Family, 64(2), 407-419.

Goldsceider, F. K., & Waite, L. J. (1991). New families, no families? The transformation of the American home. San Francisco: University of California Press.

Goldscheider, F. K., & Waite, L. J. (1986). Sex differences in the entry into marriage. American Journal of Sociology, 92, 91-109.

Goldscheider, F. K., Turcotte, P., & Kopp, A. (1998, March). The changing determinants of first union formation in industrialized countries: The United States and Canada. Paper presented at the meeting of the Population Association of America, Chicago, IL.

Karney, B. R., Beckett, M. K., Collins, R. L., & Shaw, R. (2007). Adolescent romantic relationships as precursors of healthy adult marriages: A review of theory, research, and programs [On-line]. Available: http://www.rand.org/

Kaufman, G. L. & Meeker, D. (1998). The impact of women's socioeconomic position on marriage patterns in sub-Saharan Africa. Journal of Comparative Family Studies, 29(1), 101-114.

Laumann. E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. T., & Michaels, S. (1995). The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

Lesthaeghe, R., Kaufmann, G., & Meeker, D. (1989). The Nuptiality Regimes in Sub-Saharan Africa. In R. Lesthaeghe (Ed), Reproduction and social organisation in sub-Saharan Africa (PP. 237-238). Berkeley: University of California Press.

Malhotra, A., & Tsui, A. (1996) Marriage and timing in Sri Lanka: The role of modern norms and ideas, Journal of Marriage and the Family, 58(2), 476-90.

Marini, M. M., Shin, H. C., & Raymond, J. (1989). Socioeconomic consequences of the process of transition to adulthood. Social ُScience Research, 18, 89-135.

Mohammad, K., Khalajabadi Farahani, F., Mohammadi, M. R., Alikhani, S., Zare, M., Ramezani Tehrani, F., Ramezankhani, A., & Alaeddini, F. (2007). Sexual risk-taking behaviors among boys aged 15–18 years in Tehran. Journal of Adolescent Health, 41, 407–414.

Mohammadi, M. R., Mohammad, K., Khalajabadi Farahani, F., Alikhani, S., Zare, M., Ramezani Tehrani, F., Ramezankhani, A., Alaeddini, F. Hasanzadeh, A., & Salehi-far, M. (2006). Reproductive knowledge, attitudes and behaviour of adolescent boys aged 15-18 years in Tehran, Iran. International Family Planning Perspectives, 32(1), 35-44.

Oppenheimer, V. K. (1994). Women's rising employment and the future of the family in industrial society. Population and Development Review, 20, 293-342.

Oppenheimer, V. K. (1988). A theory of marriage timing. American Journal of Sociology, 94, 563-591.

Rindfuss, R. R., & VandenHeuval, A. (1990). Cohabitation: A precursor to marriage or an alternative to being single? Population and Development Review, 16, 703-726.

South, S. J., & Spitze, G. (1994). Housework in marital and nonmarital households. American Sociological Review, 59, 327-347.

Teachman, J. (2003). Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of subsequent marital dissolution among women. Journal of Marriage and Family, 65(2), 444-455.

Thornton, A., Axinn, W. G., & Teachman, J. D. (1995). The influence of school enrollment and accumulation on cohabitation and marriage in early adulthood. American Sociological Review, 60, 762-774.

Turner, J. (2003). The structure of sociological theory (7th Ed.). Belmont, CA: Thompson/Wadsworth.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.