palette
بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبهای همسران آنها به شيوه شناختی ـ رفتاری بر رضايت زناشويی

چکیده
اين پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش گروهی بانوان و آموزش مکاتبهای همسران آنها به شيوه شناختی رفتاری بر ميزان رضايت زناشويی میپردازد. نوع تحقيق، نيمه تجربي همراه با پيش آزمون، پس آزمون و مرحله پيگيری با گروه گواه است. نمونه مورد پژوهش شامل 28 زوج از بين والدين دانشآموزان دبستانی شهر اصفهان ميباشد که براساس نمونه گيری خوشه ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. ابزار اندازه-گيری در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويی انريچ است. بانوان گروه آزمايش 8 جلسه دو ساعته برنامه آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری دريافت نمودند و همسران ايشان نيز به شيوه مکاتبه ای در برنامه آموزشی شرکت کردند و گام به گام همراه با همسران خود آموزشهای شناختی ـ رفتاری دريافت نمودند. نتايج تحليل واريانس نشان داد که آموزش گروهی بانوان همراه با آموزش مکاتبهای همسران آنها به روش شناختی ـ رفتاری، رضايت زناشويی گروه آزمايش را نسبت به گروه گواه افزايش داده است، بهگونهای که 36% واريانس نمرات رضايت زناشويي زنان و 35% واريانس نمرات زناشويي مردان مربوط به عضويت گروهي بود (01/0P<). همچنين نتايج نشان داد که اين اثربخشی در مرحله پيگيری حفظ شده است (001/0P<).
واژگان کلیدی
آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری، آموزش مکاتبهای، رضايت زناشويی.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.