palette
بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کًرد
صدیقه خانی مجد, تقی پورابراهیم, جلیل فتح آبادی

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و مقایسه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده در دانشجویان کُرد و فارس بود. روش تحقیق حاضر همبستگي بود و براي انجام آن از بين جامعه آماري پژوهش (دانشجويان کُرد دانشگاه کرمانشاه و فارس دانشگاه شهيد بهشتي) تعداد 200 نفر از هر قوميت (100 دختر و 100 پسر) و در کل 400 نمونه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه عملکرد خانواده (ساخته شده توسط اپستین، بالدوین، و بی‌شاب، 1983) و پرسشنامه باورهای جنسیتی (برگرفته از پرسشنامه باورهای جنسیتی بم، 1974) استفاده شد.
جهت تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t براي مقايسه گروه‌هاي مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که در دانشجویان فارس بین مؤلفه‌های پرسشنامه باورهای جنسیتی با هیچ یک از مؤلفه‌های پرسشنامه عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود ندارد. در دانشجویان کُرد بین باور دوجنسیتی با مؤلفه حل مسئله و هم‌چنین بین مؤلفه کاملاً زنانه با مؤلفه‌های حل مسئله، آمیختگی عاطفی، پاسخگویی عاطفی، کنترل و هم‌چنین با عملکرد کلی رابطه معنادار وجود دارد (05/0p<). مقایسه عملکرد خانواده دانشجویان کُرد و فارس نشان داد که بین این دو گروه در خرده‌مقیاس آمیـخـتـگی عـاطفی تـفـاوت معنـادار وجـود دارد (0001/0p<). با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت که مسائل قومی و فرهنگی از عوامل تأثیرگذار بر رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده هستند. همین‌طور تصور می‌شود که خانواده‌های کُرد و فارس در میزان آمیزش بین اعضاء و نشان دادن علائق و عواطف خود به دیگر اعضای خانواده با هم تفاوت دارند.
واژگان کلیدی
باورهای جنسیتی، عملکرد خانواده، قومیت.

منابع و مآخذ مقاله

ابراهيمي، ج. (1385). مقايسه عملكرد خانواده و سلامت رواني فرزندان در خانواده‌هاي تك‌همسري و دو‌همسري شهرستان خواف پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

برزگری، ح. (1386). بررسی رابطه باورهای جنسیتی و سبک‌های هویت با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های دولتی جنوب تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

ثنایی ذاکر، ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده وازدواج. تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.

خدابخشی کولائی، آ. (1380). مقایسه نقش جنسیتی آندروژن با نقش‌های جنسیتی مردانه و زنانه و بررسی رابطه آن‌ها با منبع کنترل درونی و بیرونی و حرمت نفس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

ظهره‌وند، ر. (1383). رابطه ادراک از نقش‌های جنسیتی در رضایت از جنس. زن در توسعه سیاست، 2 (2)، ص 125.

حجازی، ا. (1380). باورهای جنسیتی دانش‌آموزان شهر تهران و رابطه آن با رضامندی روانی ـ اجتماعی (طرح پژوهشی). دفتر توسعه و برنامه‌ریزی امور پرورشی وزارت آموزش و پرورش.

موسوی، م.، محمد خانی، پ.، کاویانی، ح. و دلاور، ع. (1385). اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی- رفتاری بر کارکرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده‌خویی. خانواده پژوهی، 2 (5)، ص 5.

میرزا جانی، ز. (1386). رابطه کارکرد خانواده و سبک‌های هویت دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه شهرستان ساوه در سال تحصیلی 86-85. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

Calvo–Salguero, A., García-Martínez, J .M. A., & Monteoliva, A. (2008). Differences between and within gender in gender roles orientation according to age and of education. Sex Roles, 58(1), 535-548.

Cunningham, M. (2001). The influence of parental attitudes and behaviors on children’s attitudes toward gender and household labor in early adulthood. Journal of Marriage and Family, 63, 111-122.

Drost, C. M. (2004). Male gender role conflict in older men. Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, Columbia. http://books .google.com

Englar- Carlson, A. J. (2004). The relationship between parenting style and gender traits and attitudes. Unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania state University, Pennsylvania. https://library.villanova.edu

Ghazal R. J. )2003(. The sources of gender roles attitude among Christian and Muslim Arab- American women. Sociology of Religion, 64(2), 207-222.

Gazioglu, A., & Esra, I. (2008). Gender, gender roles affecting mate preferences in Turkish college students. College Student Journal, 42(2), Part B, p 603-616

Kenneavy, K. (2008). Adolescent gender attitudes: Structure and media influence. Unpublished doctoral dissertation, University of North Carolina, Chapel Hill. https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent

Kulik, L. (2005). Predicting gender role stereotypes among adolescents in Israel: The impact of background variables, personality traits, and parental factors. Journal of Youth Studies, 8(1), 111-/129.

Pennings, J. S. (2009). The effects of a touch intervention on nurturing touch, family functioning, and child behavior. Unpublished doctoral dissertation, Texas Christian University, Texas. http://gradworks.umi.com

Rollins, J. (1982). The relationship between mother s and daughter s sex role attitudes and self- concepts in three types of family environment. Sex Role, 8(11),p 1141-1155.

Shearer, C. L. (2007). Gender socialization in the family. Unpublished doctoral dissertation, College of Health and Human Development, The Pennsylvania State University, Pennsylvania. http://etda.libraries.psu.edu

Sude, M. E. (2008). Family of origin functioning and the likelihood of seeking romantic partner over the internet. Unpublished doctoral dissertation, Graduate School of Syracuse University, Syracuse. http://surface.syr.edu

Turkum, A. S., Kizil, T. A., Biyik, N., & Yemen, C., B. (2005). The investigation of University students’ perceptions about family functioning. Educational Sciences: Theory&Practice, 5, 253-262.

Valdez, A., & Halley, J. A. (1996). Gender in the culture of Mexican American conj unto music. Gender and Society, 10, 148-167.

Wittman- McDonald, P. (2006). Versus femininity: Does masculinity lead to battering? Unpublished doctoral dissertation, The Department of sociology, San Joe’s state University. http://scholarwork.sjsu.edu


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.