palette
بررسی اثر آموزش توجه شنیداری ـ موسیقايی بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین

چکیده
در این پژوهش اثر آموزش توجه شنیداری بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین در بین دانشجویان متأهل دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد. نمونه پژوهش شامل 40 نفر (20 زوج) بود که از طریق آگهی برای شرکت در این تحقیق داوطلب شدند. به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آموزشی و کنترل 20 نفره (10 زوج) قرار گرفتند. آموزش توجه و گوش دادن فعال به ساختارهای موسیقی شامل ریتم، ملودی، ارکستراسیون و هارمونی بهعنوان روش مداخله به کار برده شد. دو پرسشنامه الگوهای ارتباطی و مهارتهای شنیداری به عنوان ابزارهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون t مستقل بر روی تفاضل نمره های پیشآزمون و پسآزمون در گروه کنترل و آزمایش نشان داد، بین دو گروه، تفاوت معناداری در سطح 05/0p< وجود دارد. با اين توضيح كه آموزش توجه شنیداری ـ موسیقايی در کاهش موانع شنیداری، افزایش مهارتهای شنیداری و بهبود الگوهای ارتباطی، مؤثرتر و کارآمدتر است. عامل جنسیت در توجه شنيداري ـ موسيقايي تأثير معناداري نداشت.
واژگان کلیدی
گوش دادن فعال، الگوهای ارتباطی، آموزش توجه شنیداری ـ موسیقايی.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.