palette
تأثیر برنامه "آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها" بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم
مليحه سرابي جماب, حسين حسن‌آبادي, علی مشهدی, سيدمحسن اصغری نکاح

چکیده
والدین کودکان مبتلا به اتيسم با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند، که آن‌ها را در معرض سطوح بالای استرس و دیگر پیامدهای منفی روانی قرار می‌دهند. مشارکت والدین در برنامه‌های درمانی کودکان می‌تواند این آشفتگی‌ها را کاهش دهد.
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها بر كاهش استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی مبتلا به اتيسم انجام گرفت نمونه مورد پژوهش، 21 مادر کودک 3 تا 7 ساله مبتلا به اتیسم هستند که به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش، یازده جلسه آموزش را دریافت کردند. ابزار مورد استفاده این پژوهش، پرسشنامه شاخص استرس والدینی بود که در جلسات پیش‌آزمون، پس‌‌آزمون و پيگيري (70 روز) تکمیل گردید. نتایج این پژوهش توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل گردید.
یافته‌ها نشان دادند که برنامه آموزش والدین و پـرورندان مهارت‌ها، استرس مادران را در دوره پس‌آزمون و پیگیری کاهش داده است (05/0p<). این یافته بدین معنا است که برنامه آموزش والدین توانسته است استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم را کاهش دهد.
واژگان کلیدی
اتيسم، استرس والدینی، برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.