palette
تأثیر برنامه "آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها" بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم

چکیده
والدین کودکان مبتلا به اتيسم با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند، که آن‌ها را در معرض سطوح بالای استرس و دیگر پیامدهای منفی روانی قرار می‌دهند. مشارکت والدین در برنامه‌های درمانی کودکان می‌تواند این آشفتگی‌ها را کاهش دهد.
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها بر كاهش استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی مبتلا به اتيسم انجام گرفت نمونه مورد پژوهش، 21 مادر کودک 3 تا 7 ساله مبتلا به اتیسم هستند که به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش، یازده جلسه آموزش را دریافت کردند. ابزار مورد استفاده این پژوهش، پرسشنامه شاخص استرس والدینی بود که در جلسات پیش‌آزمون، پس‌‌آزمون و پيگيري (70 روز) تکمیل گردید. نتایج این پژوهش توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل گردید.
یافته‌ها نشان دادند که برنامه آموزش والدین و پـرورندان مهارت‌ها، استرس مادران را در دوره پس‌آزمون و پیگیری کاهش داده است (05/0p<). این یافته بدین معنا است که برنامه آموزش والدین توانسته است استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم را کاهش دهد.
واژگان کلیدی
اتيسم، استرس والدینی، برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت‌ها

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.