palette
ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان پيش‌بيني ابعاد خودتنظيمي فرزندان (راهبردهاي فراشناختي، راهبردهاي شناختي و انگيزش) توسط ابعاد كاركرد خانواده (پاسخدهي عاطفي، كاركرد هيجاني، درگيري عاطفي، نقش‌ها و ميزان تعهد) مي‌باشد. نمونه پژوهش شامل 397 نفر از دانش‌آموزان پايه سوم دبيرستان شهر شيراز می-شد (207 دختر و 190 نفر پسر). براي سنجش خودتنظيمي از مقياس خودتنظيمي و براي ارزيابي كاركرد خانواده از مقياس سنجش كاركرد خانواده استفاده شد. روايي مقياس‌ها از روش تحليل عامل و پايايي آن-ها به روش ضريب آلفاي كرونباخ بررسی شد، نتايج حاكي از روايي و پايايي قابل قبولي براي ابزارها بود. با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه همزمان قابليت پيش‌بيني ابعاد كاركرد خانواده براي ابعاد خودتنظيمي فرزندان مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها نشان دادند كه پاسخدهي عاطفي پيش‌بيني‌كننده فراشناخت فرزندان بود و نقش‌ها قابليت پيش‌بيني شناخت فرزندان را دارد، هم-چنين كاركرد هيجاني خانواده پيش‌بيني‌كننده انگيزش فرزندان است.
واژگان کلیدی
كاركرد خانواده، خودتنظيمي، جنسيت.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.