palette
توانمندسازي زنان سرپرست‌ خانواده از طريق مشاوره گروهي، آگاه‌سازي و كارآفريني

چکیده
در اين پژوهش به بررسي اثرات آموزش‌هاي آگاه‌سازي (فردي و شغلي)، كارآفريني و مشاوره‌ گروهي بر عزت‌نفس و گرايش‌هاي كارآفريني زنان سرپرست‌ خانواده شهر تهران پرداخته می‌شود. نمونه‌ مورد پژوهش 193 نفر از زنان 58 ـ 18 ساله بودند كه از مجتمع‌هاي واقع در دو منطقه‌ شرق و غرب بهزيستي شهرستان تهران، كميته‌ امداد امام خميني (ره) در منطقه‌ شرق و يك سازمان غيردولتي زنان تحت عنوان «كانون مهر» در منطقه‌ غرب تهران به‌طور تصادفي انتخاب شدند. مشاوره‌ گروهي، هفته‌اي دو جلسه (هر جلسه به‌مدت 2 ساعت و جمعاً 32 ساعت در طي مدت 2‌ ماه) براي هر يك از گروه‌هاي نمونه انجام شد. چهار گروه نمونه هر يك به‌مدت 70 ساعت و جمعاً 280 ساعت تحت آموزش‌هاي آگاه‌سازي و كارآفريني، قرار گرفتند. يك‌ هفته بعد از آخرين جلسه آموزش آگاه‌سازي (فردي و شغلي) و كارآفريني، پس‌آزمون براي هر چهار گروه اجرا شد. ابزار استفاده شده در پژوهش، پرسشنامه‌ اطلاعات فردي و شغلي، پرسشنامه عزت‌نفس كوپراسميت و پرسشنامه ارزيابي كارآفريني بود. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از روش‌هاي آمار توصيفي، ميانگين و انحراف معيار و نيز آمار استنباطي، t استيودنت گروه‌هاي هم‌بسته و MANOVA استفاده شد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي‌دهد كه برنامه مشاوره گروهي بر عزت‌نفس زنان سرپرست‌ خانوار (بي‌سرپرست و بدسرپرست) تأثير دارد. همچنين برنامه‌هاي آموزشي آگاه‌سازي (فردي و شغلي) و كارآفريني بر عزت‌نفس و گرايش‌هاي كارآفريني زنان سرپرست‌خانواده مؤثر است.
واژگان کلیدی
توانمندسازي، مشاوره گروهي، آگاه‌سازي (فردي، شغلي)، كارآفريني، عزت‌نفس، زنان سرپرست‌خانوار.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.