palette
تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی

چکیده
این پژوهش با هدف تبیین تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II بر روابط زناشویی مردان از دیدگاه همسر انجام شد. این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و با روش تحلیل مضمون (تماتیک) انجام گردید. از طریق مصاحبه‌های بدون ساختار و با نمونه‌گیری هدفمند جمع‌آوری داده‌ها با یک بیمار دوقطبی و همسر بیمار شروع شد و تا اشباع داده‌ها (10 زوج) ادامه یافت. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها به‌ طور مستمر همزمان با جمع‌آوری داده‌ها و به ‌صورت مقایسه‌ای انجام گردید. طی فرآیند تحلیل داده‌ها چهار مضمون فراگیر (تعادل‌گریزی، تحریک‌پذیری، بی‌مبالاتی و ضعف مدیریت) قرار گرفتند. این مضمون‌ها بیانگر تأثیرات اختلال دوقطبی بر روابط زناشویی است. طبق نتایج، تأثیرات اختلال دوقطبی بر روابط زناشویی به بحران و آسیب‌های جدی در خانواده منجر می‌گردد؛ بنابراین آگاهی از تأثیرات اختلال دوقطبی با مضمون‌های بیان‌ شده از تجربیات همسر می‌تواند در برنامه‌های درمان، مراقبت، مشاوره و آموزش به بیمار و خانواده مورد استفاده متخصصان حوزه سلامت، درمان، خانواده، پرستاری، مشاوران و روان‌شناسان قرار گیرد.
واژگان کلیدی
اختلال خلقی دو قطبی- روابط زناشویی- طلاق

منابع و مآخذ مقاله

افشار، ح.، مسائلی، ن.، برکتین، م.، و کیانی، ف. (1387). فراوانی نسبی اختلالات طیف دو قطبی در متقاضیان طلاق مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر اصفهان و رابطه آن با برخی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی. تحقیقات علوم رفتاری، 6(1)، 50-45.

بولهری، ج.، رمضان‌زاده، ف.، عابدی‌نیا، ن.، تقی‌زاده، م. م.، پهلوانی، ه.، و صابری، س. م. (1391). بررسی برخی علل منجر به تقاضای طلاق در زوجین متقاضی طلاق در دادگاه‌هاي تهران. تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 8(1)،93-83.

پروچاسکا، جی.، و نورکراس، جی. (2007). نظریه‌های روان‌درمانی. ترجمه ه. آوادیسیانس (1390). تهران: رشد.

پناغی، ل.، حکیم‌شوشتری، م.، شرفی، ا.، و عباسی، م. (1388). مشکلات رفتاری- هیجانی در فرزندان مبتلایان به اختلال دو قطبی و گروه گواه. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 15(2)، 207-201.

جلالی، ر. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(4)، 320-310.

راشدی، ا.، سهرابی، ف. و شمس، ج. (1390). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دو قطبی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 2(5)، 64-49.

رحمانی، ف.، ابراهیمی، ح.، رنجبر، ف.، و اصغری، ا. (1394). تأثير آموزش گروهي روان‌شناختي بر نگرش مراقبان خانوادگي بيماران مبتلا به اختلال دو قطبی نسبت به بیماری روانی. فصلنامه حیات، 21(4)، 79-65.

شمسایی، ف.، محمدخان کرمانشاهی، س.، و ونکی، ز. (1389). بررسی نیازهای خانواده‌های مراقبت-کننده از بیماران با اختلال دو قطبی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، 17(3)، 63-57.

شمسایی، ف.، محمدخان کرمانشاهی، س.، و ونکی، ز. (1391). معني سلامتي از ديدگاه عضو خانواده مراقبت كننده از بيمار با اختلال دوقطبي: يك مطالعه كيفي. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازنداران، 22(6)، 65-52.

طوبایی، ش.، هادی، ن.، هدایتی، ا.، و منتظری، ع. (1391). مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دو قطبی با افراد سالم. اصول بهداشت روانی، 14(1)، 63-54.

محمدی، م.، شیخ‌ هادی سیرویی، ر.، گرافر، ا.، زهراکار، ک.، شاکرمی، م.، و داورنیا، ر. (1395). اثر زوج‌‌‌درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین. ارمغان دانش، 21(11)، 1086-1069.

نیکولز، م. پ.، شوارتز، ر. س.، و مینوچین، س. (1984). خانواده درمانی، مفاهیم و روشها. ترجمه م. دهقانی و همکاران (1391). تهران: دانژه.

Afshar, H., Masaeli, N., Barekatain, M., & Kiani, F. (2008). [The relative frequency and socio-demographic correlates of bipolar spectrum disorders in divorced volunteers]. Journal of Research in Behavioural Sciences, 6(1), 45-50 [in Persian].

Alniak, I., Erkiran, M., & Mutlu, E. (2016). Substance use is a risk factor for violent behavior in male patients with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 193, 93-89.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). USA: APA Publication.

Berger, R., & Hannah, M. T. (2013). Preventive approaches in couples’ therapy. United Kingdom: Psychology Press.

Bolhari, J., Ramezanzadeh, F., Abedinia, N., Naghizadeh, M., Pahlavani, H., & Saberi, S. (2012). [To explore identifying the influencing factors of divorce in Tehran]. Iranian Journal of Epidemiology, 8(1), 83-93 [in Persian].

Calabrese, J., Rajagopalan, K., Ng-Mak, D., Bacci, E. D., Wyrwich, K. … Loebel, A. (2016). Effect of lurasidone on meaningful change in health-related quality of life in patients with bipolar depression. International Clinical Psychopharmacology, 31(3), 147-154.

Frank, E., kupfer, J. D., Thase, E. M., Mallinger, A. G., Swartz, H. A.,…, Monk, T. (2005). Two-year outcomes for Interpersonal and Social Rhythm Therapy in individuals with Bipolar. Archive of General Psychiatry, 62, 996-1004.

Galvin, M., Gaffney, R., Corr, B., Mays, I., & Hardiman, O. (2017). From first symptoms to diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis: perspectives of an Irish informal caregiver cohort-a thematic analysis. BMJ Open, 7(3), Doi: 10.1136/bmj-open-2016-014985.

Graff, H. J., Christensen, U., Poulsen, I., & Egerod, I. (2017). Patient perspectives on navigating the field of traumatic brain injury rehabilitation: a qualitative thematic analysis. Disability and rehabilitation, 1(12), Doi: 10.1080/09638288.

Granek, L., Danan, D., Bersudsky, Y., & Osher, Y. (2016). Living with bipolar disorder: the impact on patients, spouses, and their marital relationship. Bipolar disorders, 18(2), 192-199 Doi: 10.1111/bdi.12370

Gottman, J. M. (1998). Toward a process model of men in marriages and families. In A. Booth & A. C. Crouter (Eds.), Men in Families: When do they get involved? What difference does it make? (pp. 149-192). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Guba, E. G., Lincoln, Y. S, (1994). Competing paradigms in qualitative research, Handbook of qualitative research. London, CA: Sage.

Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2012). Applied thematic analysis. United Kingdom: Sage.

Hoberg, A. A., Ponto, J., Nelson, P. J., & Frye, M. A. (2013). Group interpersonal and social rhythm therapy for bipolar depression. Perspectives in Psychiatric Care, 49(4), 226-234.

Jalali, R. (2013). [Qualitative Research Sampling]. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 1(4), 310-320 [in Persian].

Miklowitz, D. J. (2006). A review of evidence-based psychosocial interventions for bipolar disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 67, 28-33.

Mohammadi, M., Sheykh Hadi Siruii, R., Garafar, A., Zahrakar, K., Shakarami, M., & Davarniya, R. (2017). [Effect of Group Cognitive Behavioral Couples Therapy on Couple Burnout and Divorce Tendency in Couples]. Armaghane Danesh, 21(11), 1069-1086 [in Persian].

Nichols, M. P., Schwartz, R. C., & Minuchin, S. (1984). Family therapy: Concepts and methods (M. Dehghani et al. Trans.). Tehran: Danjeh [in Persian].

Novick, D. M., Swartz, H. A., & Frank, E. (2010). Suicide attempts in bipolar I and bipolar II disorder: a review and meta‐analysis of the evidence. Bipolar disorders, 12(1), 1-9.

Olson, D. H., & Fowers, B. J. (1993). Five types of marriage: An empirical typology based on enrich. The Family Journal, 1(3), 196-207.

Panaghi, L., Hakim Shooshtari, M., Sharafi, S. E., & Abbasi, M. (2009). [Behavioral and Emotional Problems in Offsprings of Bipolar Parents and the Control Group]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 15(2), 201-207 [in Persian].

Perlick, D. A., Miklowitz, D. J., Lopez, N., Chou, J., Kalvin, C. … Aronson, A. (2010). Family‐focused treatment for caregivers of patients with bipolar disorder. Bipolar Disorders 12(6), 627-637.

Prochaska, J., & Norcross, J. (2007). Systems of Psychotherapy: A Transtheoretical Analysis (H. Avadisians Trans.). Tehran: Roshd [in Persian].

Rahmani, F., Ebrahimi, H., Ranjbar, F., & Asghari, E. (2016). [The effect of group psychoeducational program on attitude toward mental illness in family caregivers of patients with bipolar disorder]. Hayat, 21(4), 65-79 [in Persian].

Rajagopalan, K., Bacci, E. D., Ng-Mak, D., Wyrwich, K., Pikalov, A., & Loebel, A. (2016). Effects on health-related quality of life in patients treated with lurasidone for bipolar depression: results from two placebo controlled bipolar depression trials. BMC Psychiatry, 16, 1-9. Doi.org/10.1186/s12888-016-0865.

Rashedi, E., Sohrabi, F., & Shams, J. (2011). [A Study of the Efficacy of Cognitive Behavior Therapy in Relapse Prevention of Bipolar Disorder]. Clinical Psychology & Personality, 2(5), 49-64 [in Persian].

Rihmer, Z. (2009). Suicide and bipolar disorder. In C. A. Zarate & H. K. Manji, (Eds.), bipolar depression: molecular neurobiology, clinical diagnosis and pharmacother-apy. (pp.47-56). USA: Springer.

Sadock, B. J., & Sadock, V. A., (2007). Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/ clinical psychiatry. 10th Ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins.

Shamsaei, F., Mohamadkhan Kermanshahi, S., & Vanaki, Z. (2010). [Survey of Family Caregiver Needs of Patients with Bipolar Disorder]. Hamadan University of Medical Sciences, 17(3), 57-63 [in Persian].

Shamsaei, F., Mohamadkhan Kermanshahi, S., & Vanaki, Z. (2012). [Meaning of health from the perspective of family member caregiving to patients with bipolar disorder. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 22(6), 52-65 [in Persian].

Sierra, P., Livianos, L., & Rojo, L. (2005). Quality of life for patients with bipolar disorder: relationship with clinical and demographic variables. Bipolar Disorders, 7(2), 159-165.

Sylvia, L. G., Montana, R. E., Deckersbach, T., Thase, M. E., Tohen, M. … Nierenberg, A. A. (2017). Poor quality of life and functioning in bipolar disorder. International Journal of Bipolar Disorders, 5(10), Doi.org/10.1186/s40345-017-0078-4

Toubaei, Sh., Hadi, N., Hedayati, A., & Montazeri, A. (2012). [Comparison of health related quality of life between bipolar patients and healthy people]. Journal of Fundamentals of Mental Health, 14(1), 54-63 [in Persian].

Weissman, M. M., Markowitz, J. C., & klerman, G. L. (2000). Comprehensive guide to interpersonal psychotherapy. New York: Basic Books.

Wilens, T. E., Biederman, J., Martelon, M., Zulauf, C., Anderson, J. P. … Faraone, S. V. (2016). Further Evidence for Smoking and Substance Use Disorders in Youth with Bipolar Disorder and Comorbid Conduct Disorder. Journal of clinical psychiatry, 77(10), 1420-1427.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.