palette
مقایسه رضایت زناشویی در زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج
حدیث میرزایی, علی فتحی آشتیانی, علی اکبر سلیمانی, نوید یوسفی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه رضایت زناشویی در گروه‌های مختلف زنان با توجه به روابط قبل از ازدواج صورت پذیرفته است. نمونه این پژوهش علّی ـ مقایسه‌ای (پس‌رویدادی) را 197 نفر از زنان متأهل شهر تهران تشکیل دادند که دو تا پنج سال از ازدواج‌شان گذشته بود. بر اساس یافته‌های پژوهش، در رضایت زناشویی (نمره به‌ دست آمده از پرسش‌نامه انریچ) زنان در گروه‌های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد، به گونه‌ای که رضایت زناشویی به ترتیب از بیشترین تا کمترین در گروه‌های مورد مطالعه عبارت‌ بود از: داشتن رابطه غیرپیشرفته با همسر، داشتن رابطه غیرپیشرفته با غیرهمسر، بدون رابطه، داشتن رابطه پیشرفته با همسر و داشتن رابطه پیشرفته با غیرهمسر. هم‌چنین، در تمام خرده‌مقیاس‌های رضایت زناشویی (شامل موضوعات شخصی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت‌های اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، خانواده و دوستان و جهت‌گیری مذهبی) افراد دارای روابط غیرپیشرفته با همسر، نمرات بالاتری ثبت کردند. نتایج نشان‌دهنده این است که روابط قبل از ازدواج به صورت غیرپیشرفته با همسر می‌تواند رضایت زناشویی بیشتری به همراه داشته باشد. در مقابل، روابط پیشرفته قبل از ازدواج با همسر و غیرهمسر می‌تواند با کمترین رضایت زناشویی همراه باشد.

واژگان کلیدی
رضایت زناشویی- رابطه قبل از ازدواج- رابطه پیشرفته- رابطه غیرپیشرفته

منابع و مآخذ مقاله

اعزازی، ش. (1379). جامعه‌شناسی خانواده با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر. تهران: روشنگران، مطالعات زنان.

تیرگری، ع.، اصغرنژاد فرید، ع. ا.، بیان‌زاده، ا.، و عابدین، ع. ر. (1385). مقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آن‌ها در زوجین ناسازگار و سازگار شهرستان ساری در سال 1383. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 16(55)، 86-78.

خلج‌آبادی فراهانی، ف. (1391). تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 58، 91-49.

خلج‌آبادی فراهانی، ف.، و شجاعی، ج. (1392). نگرش دانشجویان دانشگاه‌های تهران نسبت به تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 61، 188-149.

خلج‌آبادی فراهانی، ف.، کاظمی‌پور، ش.، و رحیمی، ع. (1392). بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران. فصلنامه خانواده پژوهی، 9(1)، 28-7.

دلاور، ع. (1380). روش‌های پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.

سلیمانیان، ع. ا. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.

گلزاری، م. (1383). دوستی و ارتباط پایدار با جنس مخالف در نوجوانان و رابطه آن با ویژگی‌های خانوادگی. نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 30-28 اردیبهشت.

موسوی، س. ا.، نوابی‌نژاد، ش.، و عاطف وحید، م. ک. (1386). تأثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران. پژوهش‌های مشاوره (تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره)، 6(22)، 40-27.

مهدویان، ف. (1376). بررسی تأثیر آموزش ارتباط بر رضایت‌مندی زناشویی و سلامت روانی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی، انستیتوی روانپزشکی تهران.

Ahmadabadi, Z., Panaghi, L., Madanipour, A., Sedaghat, A., Tira, M., Kamrava, S., & Maleki, G. (2015). Cultural Scripts, Reasons for having sex, and regret: A study of Iranian Male and female university students. Sexuality & Culture, 19(3), 561-573.

Azadarmaki, T. (2004). Families in Iran: The Contemporary Situation. In B. N., Adams & J., Trost (Eds), Handbook of world families. (pp. 467-485). California: Sage.

Delavar, A. (2001). [Educational and Psychological Research‬ methods]. Tehran: Virayesh [in Persian].

Ezazi, Sh. (2000). [Sociology of the family with emphasis on contemporary family role, structure and function]. Tehran: Roshangaran, Women's Studies [in Persian].

Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1993). ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. Journal of Family Psychology, 7(2), 176-185.

Ghebremichael, M. S., & Finkelman, M. D. (2013). The effect of premarital sex on sexually transmitted infections (STIs) and high risk behaviors in women. Journal of AIDS and HIV Research, 5(2), 59-64.

Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (1996). Counseling Today Family. New York: Book/Cool Publishing Company.

Golzari, M. (2004). [Heterosexual Friendship and Consistent Relationship among Adolescents and its Relationship with Family Characteristics]. The First National Conference on Family Pathology of Iran, Tehran, Shahid Beheshti University, May 18-20 [in Persian].

Jose, A., Daniel O’Leary, K., & Moyer, A. (2010). Does premarital cohabitation predict subsequent marital stability and marital quality? A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 72(1), 105-116.

Khalajabadi Farahani, F. (2013). [The influence of premarital heterosexual relationships on probability of divorce among university educated individuals]. Women's strategic studies, 58, 49-91 [in Persian].

Khalajabadi Farahani, F., Kazemipour, Sh., & Rahimi, A. (2013). [The influence on premarital heterosexual relationships on marital timing and marital desire among college students in Tehran]. Journal of Family Research, 9(1), 7–28 [in Persian].

Khalajabadi Farahani, F., & Shojaei, J. (2013). [The attitude of Tehran’s college students towards the effect of premarital heterosexual relationships on marital satisfaction]. Women's strategic studies, 61, 149-188 [in Persian].

Kurdek, L. A. (2005). Gender and marital satisfaction early in marriage: A growth curve approach. Journal of Marriage and Family, 67(1), 68-84.

Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does Couples' Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication? Journal of Marriage and Family, 78(3), 680-694.

Mahdavian, F. (1997). Investigating the effect of relationship training on marital satisfaction and mental health. Master's thesis of Psychology, Tehran Psychiatric Institute [in Persian].

Mousavi, S. E., Navabinezhad, Sh., & Atef Vahid, M. K. (2007). [The effects of premarital relationship on the marital conflict of the married students of the universities in Tehran]. Counseling Research and Developments, 6(22), 27-40 [in Persian].

Paik, A. (2011). Adolescent sexuality and the risk of marital dissolution. Journal of Marriage and Family, 73(2), 472-485.

Soleimanian, A. A. (1994). Investigating the effects of premarital relationship on marital satisfaction based on cognitive approach. Master's thesis, Kharazmi University [in Persian].

Spanier, G. B., & Lewis, R. A. (1980). Marital quality: A review of the seventies. Journal of Marriage and the Family, 42, 825-839.

Sprecher, S., Treger, S., & Sakaluk, J. K. (2013). Premarital sexual standards and sociosexuality: Gender, ethnicity, and cohort differences. Archives of Sexual Behavior, 42(8), 1395-1405.

Teachman, J. (2003). Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of subsequent marital dissolution among women. Journal of Marriage and Family, 65(2), 444-455.

Tirgari, A., Asgharnezhad Farid, A., Bayanzadeh S., & Abedin, A. (2006). [A comparison between emotional intelligence and marital satisfaction, and their structural relation among discordant and well-adjusted couples in Sari, Iran]. Journal of Mazandaran University of Medical Science, 16(55), 78-86 [in Persian].

Uecker, J. E. (2008). Religion, pledging, and the premarital sexual behavior of married young adults. Journal of Marriage and Family, 70(3), 728-744.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.