palette
مدل‌سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغيرهاي سيستمي(مثلث‌سازي، رابطه با همسر) و متغيرهاي روان‌شناختي (توافق‌پذيري و شيوه‌هاي کنترل) و متغير اجتماعي (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان
زهرا دهقانی ششدهد, زهرا یوسفی

چکیده

چکيده
هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازي معادلات ساختاري ميل به طلاق بر اساس متغيرهاي سيستمي(مثلث‌سازي، رابطه با همسر) و متغيرهاي روان‌شناختي (توافق‌پذيري و شيوه‌هاي کنترل) و متغير اجتماعي (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان بود که در سال 95-94 بررسي شد. نمونه آماري شامل 320 نفر از مادران دانش‌آموز شهر اصفهان بود که به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. جهت اندازه‌گيري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه ميل به طلاق روزلت جانسون و مورو (1986)، مثلث‌سازي يوسفي و بهرامی (1394)، رابطه با همسر اولسون (2004)، مرزبندي يوسفي و بهرامی (1394)، شخصيت پنج عاملي NEO-PI-R، صبح ‌ترجيحي- عصر ترجيحي يوسفي (1394)، شيوه‌هاي کنترل يوسفي و بهرامی(1394) و نحوه گذران اوقات فراغت يوسفي و باقری (1394) استفاده شد. داده‌هاي گردآوري شده به کمک آزمون‌هاي همبستگي پيرسون، رگرسيون گام به گام، تحليل عاملي تأييدي و مدل‌سازي معادلات ساختاري تحليل شد. نتايج نشان داد که رابطه با همسر، مثلث‌سازي، شيوه‌ کنترل هيجان‌مدار، توافق‌پذيري و اوقات فراغت از نوع سرگرمي قدرت پيش‌بيني متغير ميل به طلاق را دارد، متغيرهاي مذکور پس از تحليل عامل تأييدي وارد مدل‌سازي معادلات ساختاري شدند و ساير متغيرها از مدل حذف شدند. نتايج نشان داد مدل معادلات ساختاري ميل به طلاق بر اساس مثلث‌سازي، رابطه با همسر، توافق‌پذيري، شيوه کنترل هيجان‌مدار، و اوقات فراغت از نوع سرگرمي از شاخص‌هاي برازش قابل‌قبول برخوردار است. با توجه به اين يافته‌ها مي‌توان نتيجه گرفت بين مثلث‌سازي، رابطه با همسر، توافق‌پذيري، شيوه‌هاي کنترل و اوقات فراغت از نوع سرگرمي با ميل به طلاق رابطه عليوجود دارد.

واژگان کلیدی
واژگان کليدي: ميل به طلاق- متغيرهاي سيستمي- متغيرهاي روان‌شناختي- متغير اجتماعي

منابع و مآخذ مقاله

فهرست منابع

اکبرزاده، د.،اکبرزاده، ح.،قنبري، ص ومحمدزاده، ع. (1393). مقایسهنوعباورهايغیرمنطقی،تعارضاتزناشوییوسبک‌هايمقابله‌ايدرزوجینمتقاضی. ماهنامهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه، 9، 524-516.

باراني، م. (1394). بررسي وضعيت رضايت‌مندي زناشويي و طلاق با توجه به ساختار قدرت در بين زنان شهر بندرعباس. دانشگاه شهيد چمران اهواز.

حسینی، س. م. (1392). مشاوره و روان‌درمانی خانواده. تهران: انتشارات آوای نور.

حسینی، ف.، رضاپور، م و ساعتلو، م. ع. (1394). بررسی عوامل مؤثر برافزایش میزان طلاق. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 4(2): 41-33.

حسيني، ك. (1390). نظريه‌ها و فنون خانواده‌درماني. تهران: رشد، 340 صفحه.

زارعي محمودآبادي، ح.، بهرامي، ف.، احمدي، ا.، اعتمادي، ع و فاتحي‌زاده، م. (1391). پيشگيري از طلاق و جدايي (مفاهيم، نظريه‌ها و کاربست مدل بومي). يزد: انتشارات دانشگاه يزد، چاپ اول. 217 صفحه.

شاهمرادي، س.، فاتحي‌زاده، م و احمدي، ا. (1390). بررسي پيش‌بيني تعارض زناشويي از طريق ويژگي‌هاي شخصيت، رواني و جمعيت‌شناختي، زوج‌هاي طلاق توافقي و غيرتوافقي. نشر دانش و پژوهش در روان‌شناسي کاربردي، 12 (1): 58-41.

شهابی، ب. (1393). رابطه‌يطرح‌واره‌هايناسازگار اولیهوسبک‌هايدلبستگی بامیلبهطلاقدر افراد متأهل شهر اصفهان. پایان‌نامه چاپ نشده. دانشگاه آزاد خوراسگان. بازیابی از

http://www.khuisf.ac.ir/prof/thesis/?ThesisID=5105&ThesisType=MSc&p=165/2017

قادري‌نيا، ك. (1391). بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق و علل آن در شهر. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، پايان‌نامه کارشناسي ارشد.

قاسمي، و. (1389). مدل‌سازي معادله ساختاري در پژوهش‌هاي اجتماعي با کاربرد AMOS. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، 221 صفحه.

کاشاني، م. (1393). مقايسه ويژگي شخصيتي بهزيستي، روان‌شناختي و نگرش مذهبي در ميان زوجين متقاضي طلاق توافقي و غيرتوافقي. پايان‌نامه چاپ نشده کارشناسي ارشد، دانشگاه خوراسگان.

کثيري‌نسب، ز. (1390). مقايسه ويژگي شخصيتي در زنان طلاق و غيرطلاق و بررسي عوامل جمعيت‌شناختي مرتبط با پديده طلاق. پايان‌نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان.

گال، م.، بورگ، و و گال، ج. (1383). روش‌هاي تحقيق کمي و کيفي در علوم تربيتي و روان‌شناسي. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه شهيد بهشتي.

گلادينک، س. (1386). خانواده‌درماني: نظریه، تاریخچه و کاربرد ترجمه بهاري، ف. تهران: نشر تزکيه.

ملک‌محمدي، ا. (1381). پس از طلاق. اصفهان: نشر شهيد فهميده، 156 صفحه، چاپ اول.

نادريان جهرمي، م. (1384). مباني جامعه‌شناسي در ورزش. اصفهان: انتشارات هنرهاي زيبا، 11-9، چاپ اول.

نعيمي، م. (1390). تأثير تعامل خانواده و ماهواره در بروز پديده‌ي طلاق (مطالعه‌ي موردي شهرستان گرگان). جامعه‌شناسي مطالعات جوانان، 211-191.

نکويي شهرکي، ز. (1392). بررسي آسيب‌هاي اجتماعي اينترنت و تأثيرات رواني آن بر دانشجويان دانشگاه اسلامي واحد خوراسگان اصفهان در سال تحصيلي 91-90. پايان‌نامه کارشناسي ارشد.

نيازي، م و ارفعي، ف. (1390). جامعه‌شناسي طلاق. تهران: نشر رشد‌آوران، 184 صفحه، چاپ اول.

یوسفی، ز و باقری، ا. (1394). بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس اوقات فراغت. پایان‌نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد اصفهان.

یوسفی، ز و بهرامی، ا .(1394). بررسیویژگی‌های روانسنجی مقیاس‌های سیستمی خانواده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد اصفهان.

یوسفی، ن و کیانی، م. ع. (1391). تأثیر گشتالت‌درمانگريومعنادرمانگريبر کاهشمیلبهطلاقمردانمتقاضیمشاوره. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 158-151.

Abedinia, N., Bolhari, J., Ramezanzadeh, F., &Naghizadeh, M. M. (2012).Comparison of predicting and effective factors on divorce application between men and women.Journal of Family and Reproductive Health, 6 (2): 65- 72.

Brown, S. L. (2014). Union transition among Cohabitors: The significance of relationship, assessment and Expectations. Journal of Marriage and the Family, 62 (3), 833-846.

Costa, P.T., McCrae, R.R., & Martin, T .A. (2005). The NEO-PI-3: A more readable revised neo Personality Inventory. Journal of Personality Assessment, 84(3), 261-270.

Donnellan, B. M., Conger, D., & Bryant, C. (2004).The Big Five and enduring marriages.Journal of Research in Personality, 36, 481-504.

Glasser, W. (2007).Eight Lessons for a Happier Marriage. New York: Harper Collins.

Habibi, M., Hajiheydari, Z., &Darharaj, M. (2014). Causes of divorce in the marriage phase from viewpoint of couples referred to Iran's family courts. Journal of Divorce & Remarriage, 56, 43-56.

Honarian, M., &Younesi, J. (2011). The study of divorce reasons in Tehran family courts. Quarterly Clinical Psychology Studies, 1 (3), 125-153.

Larsen. J. L., & Buss, D.M. (2011).Personality psychology. New York: McGraw Hill.

Minuchin, S. (1974).Families and Therapy. Cambridge, MA: Harvard University press.

Shaw, S. M. (1997). Controversies and contradictions in family leisure: An analysis of conflicting paradigms. Journal of Leisure Research, 29 (1): 98-112.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.