palette
تأثير زوج‌درماني هيجان‌مدار بر سازگاري زناشويي

چکیده
شيوع ناسازگاري زناشويي و تأثير آن بر سلامت جسمي و روحي زوجين و كودكان، باعث شده كه متخصصان سلامت روان به حيطه زوج‌درماني توجه ويژه‌اي داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير زوج‌درماني هيجان‌‌مدار بر افزايش سازگاري زناشويي زوجين ناسازگار انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش، 10 زوج (20 نفر) بودند كه به طور تصادفي در دو گروه درمان و ليست انتظار جاي گرفتند.زوج‌درماني هيجان‌مدار در 20 جلسه براي هر زوج گروه درمان اجرا شد. ابزار مورد استفاده در اين پژ‍وهش، پرسشنامه سازگاري زناشويي بود كه در سه مرحله پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پي‌گيري (دو ماهه) تكميل گرديد. نتایج این پژوهش توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل گردید. يافته‌هاي اين پژوهش نشان دادند كه زوج درماني هيجان‌‌مدار بر افزايش سازگاري زناشويي زوجين تأثير داشته است (001/0p<). شواهد هم‌چنين نشان دادند كه تفاوت معناداري بين گروه درمان و ليست انتظار، در مرحله پس‌آزمون تا پي‌گيري مشاهده نشد. يافته‌هاي اين پژوهش بدين معنا است كه زوج‌‌درماني هيجان‌‌مدار سازگاري زناشويي زوجين را در پايان درمان افزايش داده، اما تداوم اثر آن در طول زمان تأييد نشده ‌است.
واژگان کلیدی
زوج‌درماني هيجان‌مدار، سازگاري زناشويي، زوجين ناسازگار

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.