palette
اخلاق‌گرايي نه قانون‌گذاري: سهم اخلاق در پهنه خانواده

چکیده
خانواده، كانون‌گرم مهر و محبت و عشق‌ورزي است و پاي قوانين و مقررات بدان كوتاه؛ زيرا هيچ قانون‌گذاري نمي‌تواند براي عشق و محبت نورزيدن ضمانت اجرا بگذارد و ممتنع را به عشق‌ورزي وادارد. از اين روست كه اصل دهم قانون اساسي به سهم عوامل اخلاقي در خانواده توجه کرده، برنامه‌ريزان را به ساده كردن تشكيل خانواده سفارش مي‌كند. در واقع، خانواده بر پایه سنت‌ها، باورها و اخلاق استوار است بنابراین باورها و اخلاق در آن در مقايسه با قانون و مقررات سهم بیشتری دارند و هر جا قانون‌گذار در نهاد خانواده دستي برده، نتايجي به بار آورده كه به بنيان خانواده آسيب رسانيده است.اين نوشتار پي‌جوي سهم عوامل اخلاقي در خانواده است و با این رویکرد، نیم‌نگاهی هم به لایحه جدید حمایت از خانواده افکنده است. از این‌رو، نمونه‌هاي جدي و شايعي را برگزيده تا درستي اين نظر را محك زند كه فقيهان در فقه نخواسته‌اند نكاح را با ديگر نهادهای حقوقی برابر دانسته و قواعد عمومي قراردادها را درباره آن اجرا كنند؛ زيرا به درستي دريافته‌اند كه خانواده از اخلاق تأثير مي‌پذيرد و بنيان آن بر پايه اخلاق استوار است
واژگان کلیدی
اخلاق، خانواده، مهر، حق حبس، عبادت.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.