palette
تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق: یک پژوهش کیفی
علی محمد رضایی, فرشته میرزاده کوهشاهی, الهام یعقوبی ترکی

چکیده

عوامل عدیده­ای از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ... در طلاق عاطفی و اقدام عملی به طلاق مؤثر هستند. مطالعه کیفی حاضر به تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق پرداخته است. 30 زن متأهل مراجعه­ کننده به یکی از مراکز مشاوره شهر تهران که حداقل یک سال از زمان ازدواج آن­ها می­ گذشت با روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. داده­ ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‌آوری و با روش تحلیل محتوا کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش، هفت گروه مشکلات شامل تغییر وضعیت پذیرش بدون قید و شرط اولیه به پذیرش توأم با قید و شرط فراوان، ازدواج اجباری و بدون عشق و علاقه، فقدان دوره نامزدی و آشنایی اولیه، عدم اختصاص زمان کافی برای ابراز علاقه و محبت به خانواده، تعاملات اجتماعی ضعیف، لج و لجبازی و مشکلات عاطفی حل نشده قبلی را شناسایی کرد که در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق زوجین مؤثر بودند. تعاملات عاطفی منفی زوجین نقش کلیدی در ایجاد و گسترش طلاق عاطفی و اقدام به طلاق دارند و لازم است قبل از ازدواج، آگاهی کافی به زوجین در خصوص این‌گونه تعاملات و نقش آن­ها در تخریب زندگی داده شود.

واژگان کلیدی
طلاق عاطفی- اقدام به طلاق- تعاملات عاطفی- مطالعه کیفی

منابع و مآخذ مقاله

ايراني، ‌ن. (1383). مقايسه رضايت زناشويي در ازدواج‌هاي سنتي و غيرسنتي دانشجويان علوم و تحقيقات (دانشكده علوم انساني). پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.

ايماني، م. (1391). علل ظهور و بروز طلاق عاطفي: پي‌آمدها و شيوه‌هاي برخورد با آن. علوم تربيتي: پيوند،‌ 393-394-395، 27-21.

باستاني، س.، گلزاري، م.، و روشني، ش. (1390). پيامدهاي طلاق عاطفي و استراتژي‌هاي مواجهه با آن. فصلنامه خانواده‌پژوهي، 7(2)، 257-241.

باستانی، س.، گلزاری، م.، و روشنی، ش. (1389). طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1(3)، 20-1.

بنی جمال، ش. س.، نفیسی، غ. ر.، و یزدی، س. م. (1383). ریشه‌یابی علل از هم پاشیدگی خانواده‌ها در رابطه با ویژگی‌های روانی- اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 11(2-1)، 170-143.

پروین، ل.، جان، ا. پ. (2001). روان‌شناسی شخصیت: نظریه و تحقیق. ترجمه م. ج. جوادی و پ. کدیور (1381). تهران: رسا.

حسینی، س. (۱۳۸6). مشاوره قبل از ازدواج. تهران: آوای نور.

خلج آبادي فراهاني، ف.، ‌كاظمي پور،‌ ش.، و رحيمي، ع. (1392). بررسي تاثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمايل به ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه‌های تهران. فصلنامه خانواده پژوهي، 9(1)، 28-7.

سرلك، ع.، و سعيدي، ف. (1392). ابراز علاقه همسران؛ هنر زندگي در مسير بندگي. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي، 3(9)، 684-665.

شيخاوندي، د. (1386). جامعه‌شناسي انحرافات و مسائل جامعتي ايران. تهران: قطره.

فرهنگی، ع. (1379). ارتباطات انسانی. جلد اول. تهران: رسا.

قریشی، ف.، شیرمحمدی، د.، و برجوند، آ. (۱۳۹۳). فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته: مطالعه موردی شهر سقز. پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، ۳(۱)، 30-19.

قهرماني، ز. (1389). بررسي عوامل اجتماعي موثر بر طلاق سرد در ميان پزشكان شهرستان گچساران. پايان نامه كارشناسي، دانشگاه پیام نور گچساران.

کفاشی، م.، و سرآبادانی، س. (1393). عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر طلاق عاطفی دو گروه زنان متاهل خانه‌دار و شاغل شهر قم. پژوهش های جامعه شناسی معاصر، 3(5)، 153-125.

كلانتري، ع.، روشنفكر، پ.، و جواهري، ج. (1390). آثار و پيامدهاي طلاق: مرور نظامند تحقيقات انجام شده در ايران با تاكيد بر ملاحظات جنسيتی (1390-1376). زن در توسعه و سياست، 9(3)، 131-111.

گلزاري، م. (1383). دوستي و ارتباط پايدار با جنس مخالف در نوجوانان و رابطه آن با ويژگي‌هاي خانوادگي. نخستين كنگره سراسري آسيب‌شناسي خانواده، ايران، 28 تا 30 اردیبهشت.

گيدنز، آ. (2001). جامعه‌شناسي، ترجمه م. صبوري (1387). تهران: نشر ني.

موسوي، س. ا.، نوابي نژاد، ش.، و عاطف وحيد، م. ک. (1386). تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران. پژوهش‌هاي مشاوره، 6(22)،40-27.

میرزاده، ف. (1395). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه طلاق عاطفی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه سمنان.

هالفورد، ک. (2001). زوج درمانی کوتاه مدت: یاری به زوجین برای کمک به خودشان، ترجمه م. تبریزی، م. کردانی و ف. جعفری (1384). تهران: فراروان.

هومن، ح. ع. (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.

يزداني، ع.، حقيقتيان، م.، و كشاورز، ح. (1392). تحليلي بر كيفيت زندگي زنان دچار طلاق عاطفي: مطالعه موردی شهركرد. فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي، 2(6)، 185-159.

Bani Jamal, S. S., Nafisi, G. R., & Yazdi, S. M. (2004). [Origins of the Causes of Family Disruption in Relation to the Psychosocial Characteristics of Men and Women before Marriage]. Journal of Education and Psychology, 9(1-2), 143-170 [in Persian].

Bastani, S., Golzari, M., & Rowshani, Sh. (2011). [Emotional divorce and strategies to face it]. Journal of Family Research, 7(2), 241-257 [in Persian].

Bastani, S., Golzari, M., & Rowshani, Sh. (2010). [Causes and Intervening Conditions of Emotional Divorce: Examining Cases in a Tehran Consulting Center]. Iranian Journal of Social Problems, 1(3), 1-20 [in Persian].

Chlen, S. C. H., & Mustaffa, M. S. (2008). Divorce in Malaysia. Seminar Kaunseling Keluarga, Aug 30, Malaysia.

DiGuiseppe, R. & Zee, C. (1986). A Rational-emotive theory of marital dysfunction and marital therapy. Journal of Rational Emotive Therapy, 4(1), 22-37.

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications, and issues. Health Care for Women International, 13(3), 313-321.

Egan, T. M. (2002). Grounded theory research and theory building. Advances in Developing Human Resources, 4(3), 277-295.

Ellis, A., Sichel, J., Yeager, R., DiMattia, D., & DiGuiseppe, R. (1989). Rational-Emotive Couples Therapy. New York: Pergamon.

Ellison, C. G., Walker, A. B., Glenn, N. D., & Marquardt, E. (2011). The effects of parental marital discord and divorce on the religious and spiritual lives of young adults. Social Science Research, 40(2), 538–551.

Farhangi, A. (2000). [Human Communications]. Tehran: Rasa [in Persian].

Ghahramani, Z. (2010). Investigating the Social causes of Cold Divorce among Physicians in Gachsaran City. Bachelor thesis in psychology, Payame Noor University of Gachsaran [in Persian].

Ghoreishi, F., Shirimohammadi, D., & Borjvand, A. (2014). [Understanding Divorce Factors from the Perspective of Initiated for Divorce and Divorced Men and Women: Case Study of Saghez City]. Security and Social Order Strategic Studies, 3(1), 19-30 [in Persian].

Giddens, A. (2001). Sociology (M. Sabouri, Trans.). Tehran: Ney [in Persian].

Golzari, M. (2004). [Sustainable Relationship with the Opposite Sex in Adolescents and its Relationship with Family Characteristics]. The First National Congress on Family Pathology, Iran, 18-20 of May [in Persian].

Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2000). The timing of divorce: predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and Family, 62(3), 737-745.

Gottman, J. M. & Levenson, R. W. (1992). Marital Processes Predictive of Later Dissolution: Behavior, physiology, and health. Journal of Personality and Social Psychology, 63(2), 221-233.

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112.

Halford, K. (2001). Brief Therapy for Couples: Helping Partners Help Themselves (M. Tabrizi, M. Kardani, & F. Jafari Trans.). Tehran: Fararavan [in Persian].

Hooman, H. A. (2006). [Handbook of Qualitative Research]. Tehran: SAMT [in Persian].

Hoseini, S. (2007). [Pre-marriage counseling]. Tehran: Avaye Noor [in Persian].

Imani, M. (2012). [Causes for occurrence of emotional divorce: the consequences and methods of handling it]. Educational Sciences: Payvand, 393-394-395, 21-27 [in Persian].

Irani, N. (2004). Comparing Marital Satisfaction of Traditionaly and Non-Traditionaly Married Students of Islamic Azad University, Science and Research Branch (Faculty of Humanities). Master Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran [in Persian].

Kafashi, M., & Sarabadani, S. (2015). [The effective social-economic factors of emotional divorce between two groups of housewives and working women of Qom County]. Journal of Contemporary Sociological Research, 3(5), 125-153 [in Persian].

Kalantari, A., Roshanfekr, P., & Javaheri, J. (2011). [Consequences of Divorce: A systematic Review of Current Literature with an Emphasis on Gender- Related Issues (1997-2011)]. Woman in Development and Politics, 9(3), 111-131 [in Persian].

Khalajabadi Farahani, F., Kazemipour, Sh., & Rahimi, A. (2013). [The Influence on Premarital Heterosexual Relationship on Marital Timing and Marital Desire among College Students in Tehran]. Journal of Family Research, 9(1), 7-28 [in Persian].

Kitson, G. C., & Holmes, W. M. (1992). Portrait of divorce: Adjustment to marital breakdown. New York: Guilford.

Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Premarital Predictors of Marital Quality and Stability. Family Relations, 43(2), 228- 237.

Lichstein, P. R., & Young, G. (1996). "My most meaningful patient" Reflective learning on a general medicine service. Journal of General Internal Medicine, 11(7), 406-409.

Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Schutte, N. S., Bhullar, N., & Rookke, S. E. (2010). The Five-factor Model of Personality and Relationship Satisfaction of Intimate Partners: A meta-analysis. Journal of Research in Personality, 44(1), 124-127.

Mirzadeh, F. (2016). Constructing and Evaluating of Emotional Divorce Questionnaires. Master's Thesis in Psychology, Semnan University [in Persian].

Musai, M., Tavasoli, G., & Mehrara, M. (2011). The Relationship between Divorce and Economic-Social Variables in Iran. British Journal of Arts and Social Sciences, 1(2), 89-93.

Mousavi, S. E., Navabinezhad, Sh., & Atef Vahid, M. K. (2007). [The Effects of Premarital Relationship on the Marrital Conflict of Married Students of the Universities in Tehran]. Counseling Research and Development, 6(22), 27-40 [in Persian].

Pervin, L. A., & John, O. P. (2001). Personality: Theory and Research (M. Javadi & P. Kadivar, Trans.). Tehran: Rasa [in Persian].

Polit-O’Hara, D., & Tatano Beck, C. (2006). Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and Utilization. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Portes, P. R., Smith, T. L., & Brown, J. H. (2000). The Divorce Adjustment Inventory-Revised: Validation of a parental report concerning children's post-custody adjustment. Journal of Divorce & Remarriage, 33(3-4), 93-109.‏

Rutter, V. E. (2009). Divorce in Research vs. Divorce in Media. Sociology Compass, 3(4), 707-720.

Sakata, K., & McKenzie, C. R. (2011). Social Security and Divorce in Japan. Mathematics and Computers in Simulation, 81(7), 1507–1517.

Sarlak, A., & Saeedi, F. (2014). [Compassion between Spouses; the Art of Living in the Servitude Path]. Culture in the Islamic University, 3(9), 665-684 [in Persian].

Sheikhavandi, D. (2007). [Sociology of deviations and demographic problems of Iran]. Tehran: Ghatreh [in Persian].

Streubert Speziale, H., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Vangelisti, A. L. (2004). Handbook of Family Communication. USA: Lawrence Erlbaum Associates.

Yazdani, A., Haghighatian, M., & Keshavarz, H. (2013). [An Analysis of the Life Quality of Women Suffering from Emotional Divorce: case study of Shahrekord city]. Socio-Cultural Strategy Journal, 2(6), 159-185 [in Persian].


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.