palette
رابطه خودمختاری و صمیمیت خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی: نقش عوامل شخصیتی
لیلا احمدی, لیلی پناغی, منصوره السادات صادقی

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودمختاری و صمیمیت خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی با توجه به نقش عوامل شخصیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری شامل زنان و مردان متأهل ساکن شهر قزوین بودند که حداقل یک سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد. بدین منظور 300 نفر (150 مرد و 150 زن متأهل) به صورت در دسترس پرسش‌نامه‌های اطلاعات دمـوگرافیک، خانواده مبدأ (FOS)، سازگـاری زنـاشویی (DAS) و سنجش صفات پنج‌گانه شخصیتی (NEO-FFI) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مسیر؛ از طریق آزمون بوت استرپ تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد خودمختاری خانواده مبدأ و هم‌چنین صمیمیت خانواده مبدأ اثر مستقیمی بر سازگاری زناشویی دارند، هم‌چنین در رابطه خودمختاری خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی و صمیمیت خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی عامل شخصیتی روان‌آزرده‌خویی نقش میانجی دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت تجارب خانواده مبدأ و عوامل شخصیتی افراد ممکن است با سطوح بهتر یا بدتر سازگاری زناشویی همراه باشد. در واقع هرچه فرد از خانواده مبدأ مستقل‌تر باشد و صمیمیت بیشتری با آن‌ها داشته باشد، انتظار می‌رود که عامل شخصیتی روان‌آزرده‌خویی در او پایین بوده؛ یعنی بیشتر قادر به کنترل تکانه‌های خود بوده و قوی‌تر از دیگران با استرس کنار بیاید و این خود باعث می‌شود که در نهایت به سازگاری زناشویی بالاتری برسد.

 

واژگان کلیدی
استقلال خانواده اصلی_ صمیمیت خانواده اصلی _عوامل شخصیتی_ سازگاری زناشویی.

منابع و مآخذ مقاله

ثنایی، ب.، علاقبند، س.، فلاحتی، ش.، هومن، ع. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.

حسینیان، س.، یزدی، س. م.، جاسبی، م. (1386). رابطه بین سطح سلامت خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان دبیر آموزش و پرورش شهرستان کرج. پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی دانشگاه اصفهان. (7)3، 76-63.

حسینی، ز.، خلقی، ز.، جابری، س.، صدیقی، آ.، صالحی، و.، تفویضی، م.، جزایری، ر.، فاتحی زاده، م.آ. (1392). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی زوجین متعارض و عادی با استفاده از پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو. مجله پزشکی قانونی، 19 (1 و 4)، 173-165.

فرحبخش، کیومرث (1390). همبستگی بین ویژگی‌های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و رابطه آن با تعارض زناشویی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی،

(2)6، 60-35.

کرمی، آ. (1388). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی مقیاس سطح سلامت خانواده مبدأ. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 38 (1)، 118-103.

کری، ج. (2010). نظریه‌ها و کاربست مشاوره و روان‌درمانی، ترجمه ی. سیدمحمدی (1389) تهران: ارسباران.

گروسی فرشی، م. ت. (1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: نشر دانیال و جامعه پژوه.

ملازاده، ج. (1381). رابطه سازگاری زناشویی با عوامل شخصیت و سبک‌های مقابله‌ای در فرزندان شاهد. رساله دکترا روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

Anderson, J. R., Johnson, M. D., Liu, W., Zheng, F., Hardy, N. R., & Lindstrom, R. A. (2013). Young adult romantic relationships in Mainland China: Perceptions of family of origin functioning are directly and indirectly associated with relationship success. Journal of Social and Personal Relationships, 31(7), 871-887.

Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 62(4), 964-980.

Buboltz, W. C., Johnson, P., & Woller, K. M. (2003). Psychological Reactance in College Students: Family‐of‐Origin Predictors. Journal of Counseling & Development, 81(3), 311-317.

Carr, A. (2000). family therapy concepts, process and practice. New York: John Wiley.

Cory, J. (2010). Theories and application of counseling and psychotherapy (Y. Seyedmohamadi, Trans.). Tehran: Arasbaran [in Persian].

Davies, P. T., & Lindsay, L. L. (2004). Interparental conflict and adolescent adjustment: Why does gender moderate early adolescent vulnerability? Journal of Family Psychology, 18(1), 160.

Gottman, J. M. (2014). What predicts divorce?: The relationship between marital processes and marital outcomes. New York: Psychology Press.

Farahbakhsh, k. (2011). The correlation between perceived characteristics of family of origin and current family and their relation with marital conflict. Quarterly Counseling Culture and psychotherapy, 6(2), 35-60 [in Persian].

Garossy Farshi, M. T. (2001). New personality evaluation (the application of factor analysis in studies of personality). First Edition. Tabriz: The publication of Daniel and society pazhooh [in Persian].

Hosseini, Z., kholghi, Z., jaberi, S., Sedighi, A., Salehi, V., Tafvizi, M., Jazayeri, R., Fatehizadeh, M. A. (2013). Comparison personality Future of conflicting and ordinary couple with use Ir-J Forensic Med. Scientific Journal of Forensic Medicine. 19 (1,4), 165-173 [in Persian].

Hosseiniyan, S., Yazdi, S., Jasbi, M., (2007). [Relationship between level of the origin family health and marital satisfaction among female teachers of secondary school in Karaj]. Journal of educational and psychological research, (7) 3, 63-76 [in Persian].

Karami, A. (2009). Review psychometric properties and normalization of family-of-origin health scale. Journal of consuling research and development. 38 (1), 103-118 [in Persian].

Mollazadeh, C. (2002). The relation between Marital Adjustment with Personality Future and coping styles in control children. Phd thesis in Psychology, Tarbiat Modares University [in Persian].

sanaei, b., alaghband, s., Falahati, sh., human,a., (2008). Family and marriage scales complied. Tehran: Institute publishing beasat [in Persian].

Shaver, P. R., & Brennan, K.A (1992). Attachment styles and the big-five personality traits. Their connections with each other and with romantic relationship outcomes. The society for personality and social psychology, 18, 536-545.

Bagarozzi, D. (2001). Enhancing intimacy in marriage. New York: Routledge.

Caughlin, J. P., Huston, T. L., & Houts, R. N. (2000). How does personality matter in marriage? An examination of trait anxiety interpersonal negativity, and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 326-336.

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: happy and unhappy people. Journal of personality and social psychology, 38 (4), 668-678.

Delaney, M. E. (1996). Across the Transition to Adolescence Qualities of Parent/Adolescent Relationships and Adjustment. The Journal of Early Adolescence, 16(3), 274-300.

Donnellan, M. B., Conger, R. D., & Bryant, C. M. (2004). The Big Five and enduring marriages. Journal of Research in Personality, 38(5), 481-504.

Dmitrieva, J., Chen, C., Greenberger, E., & Gil‐Rivas, V. (2004). Family relationships and adolescent psychosocial outcomes: Converging findings from Eastern and Western cultures. Journal of Research on Adolescence, 14(4), 425-447.

Falcke, D., Wagner, A., & Mosmann, C. P. (2008). The relationship between family-of-origin and marital adjustment for couples in Brazil. Journal of Family Psychotherapy, 19(2), 170-186.

Furman, W., Simon, V. A., Shaffer, L., & Bouchey, H. A. (2002). Adolescents’ working models and styles for relationships with parents, friends, and romantic partners. Child development, 73(1), 241-255.

Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Master thesis, Psychology Department, Harvard University Press.

Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2008). Family Therapy: An overview. LosAngeles: Thomas Brooks/Cole.

Gottman, J.M.)1994(. What predicts divorce: The relationship between marital processes and marital outcomes. New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Habibi, M., Hajiheydari, Z., & Darharaj, M. (2015). Causes of Divorce in the Marriage Phase From the Viewpoint of Couples Referred to Iran’s Family Courts. Journal of Divorce & Remarriage, 56(1), 43-56.

Haws, W. A., & Mallinckrodt, B. (1998). Separation-individuation from family of origin and marital adjustment of recently married couples. American Journal of Family Therapy, 26(4), 293-306.

Holman, T. B., & Birch, P. J. (2001). Family-of-origin structures and processes and adult children’s marital quality. In Premarital prediction of marital quality or breakup. New York: Springer.

Hovestadt, A. J., Anderson, W. T., Piercy, F. P., Cochran, S. W., & Fine, M. (1985). A Family‐of‐Origin Scale. Journal of Marital and Family Therapy,11(3), 287-297.

Johnson, M. D., Nguyen, L., Anderson, J. R., Liu, W., & Vennum, A. (2015). Pathways to romantic relationship success among Chinese young adult couples Contributions of family dysfunction, mental health problems, and negative couple interaction. Journal of Social and Personal Relationships, 32(1), 5-23.

Karney. B., & Bradbury, T. (1997). Neuroticism, marital interaction, and the trajectory of marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1075-1092.

Kenneth, R.O., & Stephanie, N.(2007). Five-factor Personality Similarity and marital adjustment. Social Behavior and Personality: An International Journal, 27(3), 309-314.

Levant, R. F. (1995). A new psychology of men. New York: Basic Books.

Maskarin, A. S., Conger, R. D., Martin, M. J., Donnellan, M. B., Masyn, K. E., & Lorenz, F. O. (2013). Romantic relationships in early adulthood: Influences of family, personality, and relationship cognitions. Personal Relationships, 20(2), 356-373.

MC. Care, R.R., & Costa, P.T. (2004). A contemplated revision of NEO five factor inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36: 587-596.

Muraru, A. A., & Turliuc, M. N. (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 90-94.

Nakao, K., Takaishi, J., Tatsuta, K., Katayama, H., Iwase, M., Yorifuji, K., & Takeda, M. (2000). The influences of family environment on personality traits. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 54(1), 91-95.

Roberto-Forman, L. (2002). Transgenerational marital therapy. Clinical Handbook of Couples Therapy, 118-150.

Solomon, B. C., & Jackson, J. J. (2014). Why do personality traits predict divorce? Multiple pathways through satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 106(6), 978-996.

Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 1(38) 15-28.

Waring, E. M., Tillman, M. P., Frelick, L., Russell, L., & Weisz, G. (1980). Concepts of intimacy in the general population. The Journal of nervous and mental disease, 168(8), 471-474.

Watson, D., Hubbard, B., & Wiese, D. (2000). General traits of personality and affectivity as predictors of satisfaction in intimate relationships: Evidence from self-and partner-ratings. Journal of personality, 68(3), 413-449.

Weiss, J.M. (2014). Marital Preparation, Experiences, and Personal Qualities in a Qualitative Study of Individuals in Great Marriages, Master thesis, Psychology Department, Utah State University.

Whitton, S.W. (2008). Prospective associations from family-of-origin interactions to adult marital interactions and relationship adjustment. Journal of Family Psychology. 22 (2), 274-286.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.