palette
هوش هيجانی و سازگاری زناشويي در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش

چکیده
به‌منظور بررسی رابطه هوش هيجانی با سازگاری زناشويي در زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش تهران، 109 نفر به‌صورت نمونه‌گيری تصادفی خوشه‌ای از مناطق (5 ،7 ،13) آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه هوش هيجانی بارـ آن (1980) و مقياس سازگاری زناشويي اسپانير (1971) در طرح مطالعه مقطعی مورد ارزيابی قرار گرفتند. برای بررسی داده‌ها از روش ضريب همبستگی پيرسون، تحليل رگرسيون گام‌به‌گام استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل يافته‌ها نشان داد که بين هوش هيجانی با سازگاری زناشويي رابطه مثبت (42/0=r) وجود دارد. همچنين بين مؤلفه‌های هوش هيجانی و سازگاری زناشويي نيز رابطه مثبت وجود دارد. براساس نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره به شيوه گام‌به‌گام می‌توان مؤلفه هوش هيجانی خلق کلی و هوش هيجانی بين‌فردی را به‌عنوان متغيرهای پيش‌بين برای سازگاری زناشويي زنان تلقی کرد (43/0=r2). به‌عبارتی زنانی که توانایی تشخیص و ابراز هیجان‌های خود و تشخیص هیجان‌های دیگران را دارند و نیز دارای خصوصیاتی چون خوش‌بینی، شادکامی، توانایی حل مسئله، کنترل تکانه، خودشکوفایی، استقلال و همدلی هستند، در زندگی زناشویی خود از سازگاری بیشتری برخوردارند.
واژگان کلیدی
هوش هيجانی، سازگاری زناشويي، زنان، آموزش و پرورش.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.