palette
برساخت‌های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر
علیرضا رفیعی, مهرداد کلانتری, حمیدطاهر نشاط‌دوست, حمیدرضا عریضی

چکیده

هدف این پژوهش، ارایۀ یک چارچوب نظری و مدل پارادایمی از برساخت‌های شخصی همسران خیانت دیده از بخشایش همسر در زندگی آنهاست. به این منظور از روش‌شناسی کیفی و نظریه زمینه‌ای استفاده شده است و از طریق نمونه‌گیری هدفمند پس از انجام 20 مصاحبه عمیق با مشارکت‌کنندگان که شامل 13 زن و 7 مرد مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان است به اشباع نظری رسید. مشارکت‌کنندگان افرادی هستند که همسر آنها (زن  یا مرد) مرتکب خیانت شده و آنان نیز خطای او را بخشیده‌اند. برای دستیابی به چارچوب نظری از طریق 3 مرحلۀ کدگذاری، بیش از 170 گزاره معنادار، 34 خرده مقولات، 14 مقولۀ اصلی و یک مقولۀ هسته با عنوان «بخشایش به مثابه بازنمایی انسانی، معنوی و اجتماعی هدفمند و عقلانی برای بقای زندگی مشترک در قالبی فایده‌انگارانه» استخراج شد. این چارچوب نظری مطرح می‌کند که ترس از عدم بخشایش هزینه‌های بیشتری را به افراد متحمل می‌کند و پذیرش مقوله بخشایش مطلوب‌‌ترین و اجتناب ‌‌ناپذیرترین راهبرد برای حل مسائل شخصی و خانوادگی، در دسترس همسران خیانت دیده است. آنها با ارایه و نمایش یک بخشایش انسانی، معنوی و عقلانی هدفمند در راستای حفظ و بقای زندگی مشترک سرمایه­ گزاری می‌کنند.

واژگان کلیدی
خیانت- همسران- بخشایش- نظریه زمینه‌ای

منابع و مآخذ مقاله

احتشام‌زاده، پ.، مکوندی، ب.، و باقری، ا. (1388). رابطه میان بخشودگی و کمال‌گرایی با رضایت زناشویی در همسران جانبازان شهر اهواز. فصلنامه يافته‌هاي نو در روان شناسي، 4(12)، 136-123.

استراوس، ا.، و کوربین، ج. (1998). مبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای. ترجمه ا. افشار (1390). تهران: نشر نی.

ایمان، م. ت. (1391). روش‌شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ایمان، م. ت.، و بوستانی، د. (1389). تحلیل کیفی پیوند فراغت و هویت در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شیراز. مجله علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 2(7)، 35-1.

دانایی‌فرد، ح.، و امامی، س. م. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی،1(2)، 97-69.

دانشگر، م. (1390). عفو و بخشش از منظر روان‌شناسی و الاهیات مسیحی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، 50، 116-107.

ربانی، ع.، و عباس زاده، م. (1388). رویکرد نظریه زمینه‌ای، روش نرم یا سخت؟ فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 20(4)، 183- 169.

زهتاب‌نجفی، ع.، درویزه، ز.، و پیوسته‌گر، م. (1390). رابطه بین بخشودگی و رضایت زناشویی زوجین کرمانشاهی. فصلنامه زن و فرهنگ، 2(8)، 33-23.

سودانی، م.، کریمی، ج.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، و بیسی، ع. (1391). اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر کاهش آسیب‌های ناشی از خیانت همسر. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 10(4)، 268-257.

فتحی، ا.، اعتمادی، ا.، حاتمی، ا.، و گرجی، ز. (1391). رابطه بین سبک‌های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 5(18)، 82-63.

فتحی، م.، فکرآزاد، ح.، غفاری، غ.، و بوالهری، ج. (1392). شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان. فصلنامه رفاه اجتماعی، 13 (51)، 131-109.

فلیک، ا. (1998). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه ه. جلیلی (1378). تهران: نشر نی.

گلسر، و. (1998). تئوری انتخاب: درآمدی بر روان‌شناسی امید. ترجمه ع. صاحبی (1390). تهران: سایه سخن.

محمدپور، ا.، و ایمان، م. ت. (1387). بازسازی معنایی پیامدهای تغییرات اقتصادی در منطقه اورامان تخت کردستان ایران. رفاه اجتماعی، 28(7)، 213-191.

Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: correlates in a national random sample. Journal of Family Psychology, 15(4), 735-49.

Danaeifard, H., & Emami, S. M. (2007). [Strategies of Qualitative Research: A Reflection on Grounded Theory]. Strategic Management Thought, 1(2), 69-97 [in Persian].

Daneshgar, M. (2011). [Forgiveness from the perspective of psychology and Christian theology]. Journal of Qom University, 50, 107-116 [in Persian].

Ehteshamzadeh, P., Makvandi, B., & Bagheri, A. (2009). [The relationship between forgiveness and perfectionism with marital satisfaction in veterans' wives in Ahvaz]. Journal of New findings in psychology, 4(12), 123-136 [in Persian].

Enright, R. D., & Fitzgibbonz, R. P. (2000). Helping Clients Forgive: An Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope. Washington, DC: American Psychological Association.

Fathi, E., Etemadi, A., Hatami, A., Gorji, Z. (2012). [Relationship between attachment styles, marital commitment and marital satisfaction in married students of Allameh Tabatabai University]. Journal of Women and Family Studies, 5(18), 63-82 [in Persian].

Fathi, E., Fekrazad, H., Ghaffary, G., & Bolhari, J. (2014). [Recognizing the Fundamental Factors of Married Men Engaged in Marital Infidelity]. Social Welfare, 13(51), 109-131 [in Persian].

Flick, U. (1998). An Introduction to Qualitative Research (H. Jalili, Trans.). Tehran: Ney [in Persian].

Glasser, W. (1998). Choice Theory: A new psychology of personal freedom (A. Sahebi, Trans.). Tehran: Sokhan [in Persian].

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine.

Gordon, K. C., & Baucom, D. H. (2003). Forgiveness and marriage: Preliminary support for a measure based on a model of recovery from a marital betrayal. The American Journal of Family Therapy, 31(3), 177-199.

Hill, E. W. (2001). Understanding forgiveness as discovery: Implications for marital and family therapy. Contemporary Family Therapy, 23(4), 369-384.

Iman, M. (2012). [Methodology of Qualitative Research]. Qom: Research Institute of Seminary and University [in Persian].

Iman, M., & Boostani, D. (2010). [Qualitative analysis of leisure and identity link among high school students in Shiraz]. Journal of Social Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 2(7), 1-35 [in Persian].

Johnson, S. M. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection. New York: Brunner-Routledge.

Kidwell, J., Wade, N., & Blaedel, E. (2010). Understanding forgiveness in the lives of religious people: The role of sacred and secular elements. Mental Health, Religion & Culture,15(2), 121-140.

Klacsmann, A. N. (2007). Recovering from infidelity: Attachment, Trust, Shattered Assumptions, and Forgiveness from a Betrayed Partner's Perspective. USA: ProQuest.

Makinen, J. A., & Johnson, S. M. (2006). Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: Steps toward forgiveness and reconciliation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(6), 1055 - 1064.

Maltby, J., Wood, A. M., Day, l., & Kon, T. W. A. (2008). Personality predictors of levels of forgiveness two and half years after the transgression. Journal of Research in Personality, 42, 1088-1094.

McCullough, M. E., Bellah, C. G., Kilpatrick, S. D., & Johnson, J. L. (2001) Vengefulness: Relationships with Forgiveness, Rumination, Well-Being, and the Big Five. Journal of Personality and social psychology Bulletin, 27(5), 601-610.

Mohammadpour, A., & Iman, M. T. (2008). [The Meaning reconstruction of economic changes’ consequences in Oraman-e Takht region of Iranian Kurdistan: A Grounded Theory Approach]. Journal of Social Welfare, 7(28), 191-213 [in Persian].

Rabani, A., & Abbaszadeh, M. (2009). [Grounded Theory Approach, Hard Method or Soft Method?] Journal of Applied Sociology, 20(4), 169-183 [in Persian].

Soudani, M., Karimi, J., Mehrabizadeh, M., & Neisi, A. (2012). [Effectiveness of Emotion Oriented Couples Therapy on Reducing Damage Caused by Marital Infidelity]. Journal of Research in Behavioral Sciences, 10(4), 258-268 [in Persian].

Stefano, J. D., & Oala, M. (2008). Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in clinical work. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 16(1), 13-19.

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (E. Afshar, Trans.). Tehran: Ney [in Persian].

Whisman, M. A., Dixon, A. E., & Johnson, B. (1997). Therapists' perspectives of couple problems and treatment issues in couple therapy. Journal of Family Psychology, 11(3), 361-366.

Zehtab Najafi, A., Darvizeh, Z., & Peyvastegar, M. (2011). [The relationship between forgiveness and marital satisfaction among Kermanshah couples]. Journal of Women and Culture, 2(8), 23-33 [in Persian].


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.