palette
تأثير آموزش مديريت استرس بر كاهش مشكلات روان‏شناختي خانواده‌هاي كودكان با آسيب‏هاي شنوايي

چکیده
تولد كودك با آسيب شنوايي، واقعه‏اي تنش‏زا و غيرمنتظره است و خانواده را با استرس و مشکلات روان‏شناختی مواجه مي‏كند. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف بهبود سلامت روانی مادران كودكان با آسيب شنوايي از طريق اجرای كارگاه مديريت استرس صورت گرفته است. محتواي كارگاه در دو بخش دانش‏افزايي و مهارت‏آموزي تنظيم و در شش جلسه ارائه شد. روش پژوهش حاضر شبه تجربي و طرح آن پيش-آزمون ـ پس‌آزمون بدون گروه كنترل است. گروه نمونه پژوهش حاضر شامل 33 مادر دارای كودك با آسيب شنوايي در سنين پيش از دبستان بودند که به مرکز توانبخشی کودکان ناشنوای نیوشا مراجعه کرده و داوطلب شرکت در کارگاه آموزشی بودند. ابزارهاي پژوهش فهرست نشانگان 90 (SCL-90) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بوده است. داده‏هاي حاصل از اجراي آزمون‏ها قبل و بعد از كارگاه با استفاده از آزمون t وابسته تجزيه و تحليل شدند. يافته‏هاي پژوهش بيانگر كاهش مشكلات روان‏شناختي مادران شركت‌كننده در كارگاه است. با توجه به نقش مادران در توانبخشی کودکان با آسيب شنوايي، آموزش مادران در برنامه‏های درمانی کودکان حائز اهميت است.
واژگان کلیدی
كودكان با آسيب شنوايي، مديريت استرس، آسيب‏های روان‏شناختی، سلامت روانی

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.