palette
مقايسه اثربخشي گروه‌درماني شناختی- رفتاری همراه با توصیه‌های مذهبی و گروه‌درماني شناختی- رفتاری کلاسيک بر کيفيت ارتباط زناشويي بانوان

چکیده
هدف از اجراي پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختی ـ رفتاری همراه با توصیه-های مذهبی و گروه درماني شناختی ـ رفتاری کلاسيک بر کيفيت ارتباط زناشويي بانوان بود. نمونه پژوهش شامل 33 نفر از بانوان مراجعه‌کننده به کلينيک‌هاي شهر تهران بود که به شيوه در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفي در دو گروه آزمايش و یک گروه کنترل جايگزين شدند. یکی از گروه‌های آزمایش 8 جلسه درمان شناختی‌‌ ـ رفتاری همراه با توصیه‌های مذهبی و دیگری 8 جلسه درمان شناختی ـ رفتاری کلاسیک دریافت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزارهاي به‌کار رفته در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه کيفيت ارتباط زوجين و پرسشنامه نگرش مذهبي ، که هر دو ابزار از روايي وپايايي خوبي برخوردارند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه درمانی شناختی ـ رفتاری همراه با توصیه‌های مذهبی در مقایسه با گروه درمانی شناختی ـ رفتاری کلاسیک و گروه کنترل در افزایش کیفیت ارتباط زناشویی بانوان به‌طور معناداری مؤثرتر بوده‌ است (0001/0>p). هم‌چنین در خرده‌مقیاس سبک‌های ارتباطی بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده شد (0001/0>p). به این معنا که در گروه درمانی شناختی ـ رفتاری همراه با توصیه‌های مذهبی، نسبت به دو گروه دیگر بهبود بیشتری در سبک‌های ارتباطی حاصل شده‌ است. تفاوت بین سه گروه در سایر خرده مقیاس‌ها معنادار نبود (05/0<p).
واژگان کلیدی
درمان شناختی ـ رفتاری، توصیه-های مذهبی، کيفيت ارتباط

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.