palette
بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه‌کنندهبه مراکز مشاوره شهر اصفهان

چکیده
هدف از این پژوهش بررسي تأثير آموزش شادکامي‌ بر کيفيت زندگي زوجين مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش پژوهش، تجربي بوده، بدين منظور 20 زوج مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به روش جايگزيني تصادفي در دو گروه قرار داده شدند (يک گروه کنترل و یک گروه آزمايش)، به گروه آزمایش، آموزش شادی به روش فوردایس توسط محقق داده شد.اابزار پژوهش در این تحقیق، پرسشنامه شادکامي‌ آکسفورد (1989) و پرسشنامه کيفيت زندگي از فرم کوتاه شده سازمان بهداشت جهاني (1994) می‌باشد. بعد از اجرا‌ي پرسشنامه‌ها، روش تجزيه و تحليل داده‌ها در دو سطح توصيفي و استنباطی صورت گرفت. مقايسه ميانگين نمرات پس‌آزمون کيفيت زندگي در گروه‌هاي مورد مطالعه و تحليل کوواريانس نمرات آزمون کيفيت زندگي نشان داد، بين گـروه‌ آزمایش و گـروه کنتـرل در تمامی خرده‌مقیاس‌های کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد کيفيت زندگي زوجين بر اثر آموزش شادکامي‌ افزایش می‌یابد
واژگان کلیدی
شادکامي، کيفيت زندگي، زوجين مراجعه‌کننده

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.