palette
بررسي اختلالات شخصيت در مردان همسرآزار شهر تبريز

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي اختلالات شخصيت در مردان همسرآزار شهر تبريز مي‌باشد. پژوهش، توصيفي و از نوع پس رويدادي است. 100 مرد (50 مرد همسرآزار و 50 مرد غيرهمسرآزار) از طريق نمونه‌گيري در دسترس در اين پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه باليني چندمحوري ميلون (MCMI-III) را تکميل نمودند. به منظور مقايسه ميانگين نمرات مردان همسرآزار و غيرهمسرآزار در مقياس‌هاي MCMI-III از تحليل واريانس چندمتغيري استفاده شد. نتايج نشان دادند که بين ميانگين نمرات دو گروه مردان همسرآزار‌/‌غيرهمسرآزار در خرده‌مقياس‌هاي شخـصيـت دوري‌گزين، افـسرده و وابـستـه از خرده‌مقياس الگوهاي باليني شخصيت؛ بين ميانگين دو گـروه مـردان همسـرآزار/-غيرهمسرآزار در خرده‌مقيـاس‌هاي شخصـيت اسکيزوتايپـال و پارانوئيـد از مقيـاس الگوهاي باليني شديد شخصيت؛ بين ميــانگين نمرات دو گروه مردانهمسرآزار/ غيرهمسرآزار در خرده‌مقياس‌هاي اختلال افسرده‌خويي و وابستگي به مواد و اختلال استرس پس از ضربه از مقياس نشانگان باليني؛ بين ميانگين نمرات دو گروه مـردان (همسرآزار‌/-غيرهمسرآزار) در هـر سـه خرده‌مقياس اختلال تفکر، اختلال افسردگي اساسي و اختلال هذياني از مقياس نشانگان باليني شديد، تفاوت معناداري وجود دارد. با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات مردان همسرآزار در بیشتر خرده‌مقیاس‌ها نتايج و پيامدهاي پژوهش در مقاله تشريح و تبيين مي-شوند.
واژگان کلیدی
اختلالات شخصيت، همسرآزاری، مردان

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.