palette
مطالعه تطبیقی ارزش‌های تربیت فرزند در آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا

چکیده
در جهان امروز با وجود شباهت‌های زیادی که در نتیجه پدیده جهانی شدن در ابعاد و سطوح مختلف زندگی اجتماعی روی داده، هنوز شاهد تفاوت‌های قابل توجهی در ابعاد و سطوح مختلف زندگی اجتماعی هستیم. مسئله اصلی این پژوهش ارزش-های تربیت فرزند است که با توجه به تئوری‌های مختلف، 9 ویژگی مهم از سوی والدین در جریان جامعه‌پذیری کودکان مطمح نظر قرار گرفته است هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سؤال است که مهم‌ترین ارزش‌هايی که در کشورهای مورد بررسی در خصوص تربیت فرزندان وجود دارند چه هستند؟ آن‌گاه در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌هايی که بین هر کدام از کشورها وجود دارند، بحث می‌شود. روش تحقیق به صورت تحلیل ثانویه می-باشد. داده‌ها از پیمایش جهانی ارزش‌ها (WVS) و از موج چهارم آن به دست آمده است. نمونه تحقیق شامل 14 کشور از مناطق آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا که داده‌های آن‌ها موجود بود، می‌باشند. نتایج نشان می‌دهند که با وجود برخی اشتراکات، الگوی ارزشی در خصوص تربیت فرزند در آسیای میانه با الگويی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد کمی متفاوت است. به علاوه یافته‌ها نشان می‌دهند که بین کشورهای مورد بررسی در خصوص اهمیت هر کدام از ارزش‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی
ارزش‌های تربیت فرزند، خانواده، جامعه‌پذیری، مطالعه تطبیقی، آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.