palette
بررسي رابطه عوامل خانوادگي در وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم
علی زاده محمدی, محمود حيدری, غلامرضا جندقی, حميدرضا پوراعتماد, غفار ملک خسروی, نيره السادات سعادتمند

چکیده
در پژوهش حاضر نقش عوامل خانوادگی در پیشرفت دانش ­آموزان استان قم بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل 505 دانش ­­آموز دختر و پسر دوره دبیرستانی در سال تحصیلی1384-1383 از شهرستان­ های استان قم است که به صورت تصادفی خوشه­ ای انتخاب شدند. والدین دانش ­آموزان پرسشنامه­ های شیوه ­های فرزندپروری بامريند، ابزار سنجش کارکرد خانواده و پرسشنامه تعارضات خانوادگی را دریافت کرده و به سؤالات آن پاسخ دادند. شاخص­ های بدست آمده از پرسشنامه­ ها با پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان که بر پايه معدل دانش ­آموزان در نظر گرفته شده بود، مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش ­آموزان با جو خانوادگی ناکارآمد به ­طور معناداری (03/0=p) از نظر وضعيت تحصیلی وضعیت بدتری دارند. مؤلفه­ های مختلف تعارضات زناشويي با پيشرفت تحصيلی دانش ­آموزان تفاوت معناداری پيدا نکرد. وضعيت تحصيلی دانش آموزان خانواده ­هایی با وضعیت اقتصادی ضعیف در مقايسه با وضعيت اقتصادی بالا در سطـح معناداری (01/0=p) بيشتر بود. بين وضعیت تحصیلی دانش ­آموزان و سطح تحصیلات مادر تفاوت معناداری پیدا نشد. دانش­ آموزان دختر از نظر وضعیت تحصیلی بهتر از دانش ­آموزان پسر بودند (001/0=p). نتايج رگرسيون با روش پس­رونده نشان داد که متغيرهای ترتيب تولد، سن پدر، سن مادر، درآمد، تعداد فرزندان و متغيرهای حل مشکل، ارتباط و کنترل رفتار از ديدگاه دانش ­آموزان و نيز متغيرهای ارتباط، همراهی عاطفی و اقتدار منطقی از ديدگاه مادران پيش­ بينی کننده معنادار وضعيت تحصيلی هستند
واژگان کلیدی
کارکرد خانواده- تعارضات زناشويي- فرزندپروری- وضعيت تحصيلی- دانش آموزان دوره متوسطه

منابع و مآخذ مقاله

اسفندياری، غلامرضا (1374). بررسی و مقايسه شيوه‌های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار و تأثير آموزش مادران بر اختلالات رفتاری فرزندان. پايان‌نامه کارشناسی ارشد، انستيتو روان‌پزشکی تهران.

زاده‌محمدی، علی؛ ملک‌خسروی، غفار (1385). بررسی مقدماتی ويژگی‌های روان‌سنجی و اعتباريابی مقياس سنجش کارکرد خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره دوم، شماره 5، بهار 85.

عفيفی، مريم (1376). بررسی ميزان تأثير وضع اقتصادی و اجتماعی والدين بر پيشرفت تحصيلی دختران مدارس راهنمايي شيراز. پايان‌نامه کارشناسی ارشد.

فرخی، محمد حسین (1375). نگرش دانش‌آموزان دبیرستان‌های بزرگسالان شهر آباده در خصوص بررسی عوامل موفقیت تحصیلی از دیدگاه آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان، چاپ نشده.

بیابانگرد، اسماعیل (1382). روا‌ن‌شناسی نوجوانان. چاپ هفتم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

ثنايي، باقر (1379). مقياس‌هاي سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

سالاري، راضيه سادات (1380). مقايسة كاركرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

ملك خسروي، غفار (1382). كاركرد خانواده در كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي/كمبود توجه. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

نجاريان، فرزانه (1374). بررسي ويژگي‌هاي روانسنجي مقياس سنجش خانواده، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.

ميرعنايت، ا (1378). مقايسه سلامت عمومی دانشجويان مجرد و متأهل 30 ـ 20 ساله شهرستان خمينی شهر. پايان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، گروه مشاوره دانشگاه آزاد واحد رودهن.

رستگاران، محبوبه (1372). بررسي تأثير چگونگي روابط والدين بر سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان پايه سوم مدارس راهنمائي دخترانه شهر همدان. پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد، دانشگاه تربيت معلم.

شکرکن، حسين؛ حقيقی، جمال؛ پولادی، محمدعلی (1379). بررسي عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستان‌هاي پسرانه شهرستان اهواز. مجله علوم تربيتی و روان‌شناسی، شماره (3-4)7، ص 114-103.

محسنی کوچصفهانی، ناهيد (1367). چگونگی تأثير روابط عاطفی والدين بر پيشرفت تحصيلی دانش‌آموزان دختر منطقه سعيدآباد شهريار. پايان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربيتی دانشگاه تربيت معلم.

نيلچيان، ريتا (1378). بررسی همبستگی پيشرفت تحصيلی فرزندان دختر پايه راهنمايي با ميزان رضايت زناشويي مادران. پايان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربيت معلم تهران.

Baker, J. G. & Stevenson, W. (1982). An assessment of benefit-cost analysis for coal extraction. R&D. ORAU-207.

Baumrind, Diana. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescnce, 11, 56-95.

Beavers, R. & Hampson, R. B. (2000). The Beavers system Model of Family Functioning. Journal of Family Therapy, 22, 128- 143.

Buri, J. R. (1991). Parental autbority qustionnaire. Journal of personality assessment, 57 (1), 110-118.

Eckenrode, J., Laird, M., & Doris, J. (1993). Academic performance and disciplinary problems among abused and neglected children. Development Psychology, 29, 53-62.

Epstein, J. L. (1987). Parent involvement: What research says to administrators. Education and Urban Society. 19, 119-136.

Epstein, N. B., Bishop, D. S., & Baldwin, L. M. (1982). McMaster model of family functioning: A view of the normal family. In F. Walsh (Ed.), Normal family processes (pp. 115-141). New York: Guilford.

Fehrmann, P. G., Keith, T. Z. & Reimers, T. M. (1987). Home influence on school learning: Direct and indirect effects of parental involvement on high school grades. Journal of Educational Research, 86, 330-337.

Findley, M. & H. Cooper. (1983). Locus of control and academic achievement: a literature review. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 419-427.

Glasgow, Kristan L., Dornbusch, Sanford M., Troyer, Lisa; Steinberg, Laurence, & Ritter, Philip L.(1997). Parenting styles, adolescents attributions and educational outcomes in nine heterogenous high schools. Child Development, 63(3), 507-529. PS 526807.

Kimmel, D. C. & Weiner, I. B. (1995). Adolescence: A developmental transition. New York: Wiley.

Lamborn, S., Dornbusch, S. & Steinberg, L. (1996). Ethnicity and community context as moderators of the relations between family decision making and adolescent adjustment. Child Development, 67, 283-301.

McCall, R. B., Evahn, C. & Kratzer, L. (1992). High schoolunderachievers: What do they achieve as adult? Newbury Park, CA: sage.

Paulson, S. (1994). Relations of parenting style and parental involvement with ninth-grade students’ achievement. Journal of Early Adolescence, 14, 250-267.

Smolak, L. (1987). Child characteristics and maritalspeech. Journal of Child Languege, 14.481-484.

Steinberg, L., Lamborn, S. D., Dornbusch, S. M. & Darling, N. (1992). Impact of parenting practices on adolescent achievement: Authoritative parenting, school involvement, and encouragement to succeed. Child Development, 63, 1266-1281.

Stevenson, D. L. & Baker, D. P. (1987). The family-school relation and the child's school performance. Child Development, 58, 1348-1357.

Weiss, L. H. & Schwarz, J. C. (1996). The relationship between parenting types and older child Development adolescents' personality, academic achievement, adjustment, and substance use. CHILD DEVELOPMENT, 67(5), 2101-2114. EJ 539 840

Watkins, T. J. (1997). Teacher communications, child achievement, and parent traits in parent involvement models. The Journal of Educational Research, 91(1), 3-13.

Yee, D. & Flanagan, C. (1985). Family Environments and Self-Consciousness in Early Adolescence. Journal of Early Adolescence, 3(1), 59-68.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.