palette
بررسي رابطه رضایت مندی زناشويي با باورهای ارتباطي و انتظارات غيرمنطقي زوجين
گلناز شایسته, علی صاحبی, احمد علیپور

چکیده
در این مطالعه ۵۰ زوج ایرانی مقیم استرالیا و کانادا مورد پژوهش قرار گرفتند. شرکت­ کنندگان با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شده و به­ طور داوطلب در این آزمون شرکت کردند. تمامی شرکت­ کنندگان به آزمون­ های شاخص رضایت­مندی زناشویی (DAS)، پرسشنامه باورهای ارتباطی (اپستین، ۱۹۹۲)، مقیاس انتظارات غیرمنطقی (صاحبی، ۲۰۰۵) پاسخ دادند. یافته­ های پژوهش نشان داد که رضایت­مندی زناشویی و متغیرهای شناختی با یکدیگر همبستگی دارند. ضریب همبستگی بین رضایت­مندی زناشویی و باور ارتباطی «عدم توافق تخریب­گر است» 42/0، «ذهن­ خوانی» ۲۳/0، «همسر نمی ­تواند تغییر کند» 59/0، «کمال گرایی جنسی» 32/0 و «زن و مرد اساساً متفاوتند» 12/0 بدست آمد. ضریب همبستگی بین رضایت­مندی زناشویی و انتظارات غیرمنطقی از ازدواج 25/0 بدست آمد. برای محاسبه سهم این عوامل در پیش­بینی واریانس ­های رضایت­مندی زناشویی، رگرسیون خطی و هم­چنین برای بررسی سهم تک ­تک این عوامل در برآورد واریانس ­های رضایت­مندی زناشویی از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. یافته­ های بدست آمده نشان داد که تمامی عوامل شناختی روی هم رفته 44% واریانس ­های رضایت­مندی زناشویی را تبیین می­ کنند که از این میان 41% سهم دو باور ارتباطی «عدم توافق تخریب­ گر است» (19%) و «همسر نمی ­تواند تغییر کند» (22%) بوده، دیگر متغیرها کمتر از 2% واریانس ­های این متغیر را پیش­بینی می ­کنند. یافته­ های این پژوهش در آموزش شناختی همسران و اصلاح باورهای ناکارآمد آن­ها می­ تواند به­ کار گرفته شود.
واژگان کلیدی
رضایت مندی زناشویی- باورهای ارتباطی- ذهن خوانی- کمال گرایی جنسی- عدم توافق- انتظارات غیرمنطقی- نگرش به ازدواج

منابع و مآخذ مقاله

بابازاده، سوسن؛ صاحبي، علي (1383). بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي با سبك‌هاي دلبستگي. پايان‌نامه كارشناسي روان-شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي.

باقریان نژاد اصفهانی، زهرا؛ ثنایی، باقر؛ نوابی‌نژاد، شکوه (1380). پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم، دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي.

برازنده، هدا؛ صاحبی، علی؛ امین یزدی، امیر (1384). تأثير باورهاي ارتباطي و طرح‌واره‌هاي ناكارآمد اوليه بر سطح سازگاري زناشويي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي.

بشارت، محمدعلي؛ شريفي، ماندانا؛ ايرواني، محمد (1380). بررسي رابطه سبك‌هاي دلبستگي و مكانيزم‌هاي دفاعي. مجله روان‌شناسي، سال پنجم، شماره 19.

بني‌اسدي شهر بابك، حسن؛ هاشميان، كيانوش (1375). بررسي و مقايسه عوامل مؤثر اجتماعي ـ فردي و شخصيتي در زوج‌هاي سازگار و زوج‌هاي ناسازگار در شهر كرمان. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.

بروين، كريس. ر (1376). بنيادهاي شناختي روان‌شناسي باليني، ترجمه ترجمه عليلو و همكاران. تبريز: نشر روان‌ پويا.

ثنايي، باقر (1379). مقياس‌هاي سنجش خانواده و ازدواج. تهران: نشر بعثت.

حجازي، قدسيه (1358). ازدواج در اسلام. چاپ دوم. نشريه مركز تحقيقات حقوقي قدسي.

خداپناهی، محمد کریم؛ منصور، محمد (1374). بررسي نقش تهييج‌طلبي در تحكيم روابط زناشويي. پايان‌نامه دكترا دانشگاه تربيت مدرس.

دلاور، علي(1379). روش تحقيق در روان‌شناسي و علوم تربيتي. تهران: نشر ويرايش.

دهقان، فاطمه؛ ثنایی ذاکر، باقر؛ نوابی‌نژاد، شکوه (1380). مقايسه تعارضات زناشويي زنان متقاضي طلاق با زنان مراجعه-كننده براي مشاوره زناشويي (غيرمتقاضي طلاق). پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي.

سالاری، ملیحه؛ صاحبی، علی (1383). بررسی رابطه بین تطبیق "نیازهای بنیادین" زوجین و میزان رضایت از ازدواج در زوج‌های ساکن در شهر مشهد. پايان‌نامه كارشناسي روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه (1379). روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: نشرآگاه.

ستوده، هدايت (1376). آسيب‌شناسي اجتماعي. تهران: انتشارات نور.

سلیمانیان، علی‌اکبر؛ نوابی‌نژاد، شکوه (1373). بررسي تأثير تفكرات غيرمنطقي (براساس رويكرد شناختي) بر نارضايتي زناشويي. پايان‌نامه كارشناسي ‌ارشد، دانشگاه تربيت معلم.

صاحبي، علي (1383). روش تحقيق در روان‌شناسي باليني. تهران: سمت.

صدق آمیز، خدیجه؛ احمدی، حبیب (1376). بررسي عوامل مؤثر بر سازگاري زناشويي در شهر شيراز. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.

صیادپور، زهره (1381). ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

صیادپور، ز (1383). بررسی تأثیر میزان آشنایی پیش از ازدواج بر میزان رضایت از ازدواج به منظور ارائه راهبردهای مؤثر در کاهش نرخ طلاق در دانشجویان دانشگاه آزاد.معاونت پژوهشی و برنامه‌ریزی دفتر مطالعات و تحقیقات روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

عرفانی اکبری، معصومه؛ سوسن، سیف (1378). بررسي مشكلات مربوط به صميميت زوجين و تأثير ارتباط درماني زوجين بر آن. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا.

كلارك، ديويد م؛ فربورن، كريستوفر ج (1380). دانش و روش‌هاي كاربردي رفتار درماني شناختي. ترجمه حسين كاويانی، تهران: مؤسسه علوم شناختي.

گلشن، صیاد؛ جهانفر، محمد (1372). بررسي طلاق و عوامل اجتماعي ـ جمعيت‌شناختي مؤثر بر آن در سال‌هاي 1370-1364 در شهرستان خوي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

منصور، دادستان (1376). روان‌شناسي ژنتيك 2. انتشارات رشد.

ملازاده، جواد؛ دادستان، پریرخ (1372). بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي در رابطه با عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي در زوج‌هاي در حال طلاق و سازگار. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، روان‌شناسي، دانشگاه تربيت مدرس.

ملازاده، عليرضا (1376). عوامل شادكامي و موفقيت در زندگي زناشويي. نشريه ماهانه آموزشي تربيتي پيوند.

مظاهري، محمدعلي (1379). نقش دلبستگي بزرگسالان دركنش‌وري در ازدواج. مجله روانشناسي، سال چهارم، شماره 15.

موسوی، رقیه؛ ولي‌الله، فرزاد (1374). بررسي و مقايسه عوامل مؤثر بر رضامندي زناشويي در سه گروه پزشكان، كارمندان، كارگران شهر تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.

مه پویان، ابوالقاسم؛ رودلف، ژاكلين (طوبي) (1354). بررسي عوامل اجتماعي در افزايش طلاق. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

يانگ، جفري (1384). شناخت‌درماني براي اختلالات شخصيت: رويكرد متمركز بر طرحواره. ترجمه علي صاحبي و حسن حميدپور، تهران: انتشارات ارجمند.

Antil, J. K. & Cotton, S. (1988). Factor affecting the division of labor in households. Journal of Sex Role, 18(9-10), 531-553.

Baucom, Donald H., Epstein, Norman 2D, Sayer, steven & Sher, tamara.(1989). The role of cognitions in marital relationships: definitial, methodological and conceptual issues. Journal of consulting and clinical Psychology, 57(1), 31-38.

Baucom, Donald H., Epstein, Norman., Daiuto, Anthony D. Carels, Robert A., Rankin, Lynn A. & Burnett, Charles K. (1996). Cognitions in Marriage: The Relationship Between Standards and Attributions. Journal of family psychology, 10(2), 209-222.

Baucom, Donald H. & Epstein, Norman & Rankin, Lynn A. & Burnett, Charles K. (1996). Assessing Relationship Standards: The Inventory of Specific Relationship Standards Journal of family psychology, 10(1), 72-88.

Bradbury, Thomas. N & Fincham, Frank D. (1993). Assessing dysfunctional cognition in marriage. Psychological Assessment, 5(1), 92-101.

Brennen, B. H. (2004). Handling marital conflict. Seminar Handout. Sounds of Encouragement (Seminar), 12, 121-126.

Carr, A. (1999). The handbook of child and adolescent clinical psychology: A contextual approach. New York: Routledge.

De Angelis, T. (2004). The question of marriage and community well-being. Monitor on Psychology, APA. 35(8), 38.

Duvall, E. M., Miller, B. C. (1985). Marriage and family development, 6th ed. New York: Harper & Row.

Epstein, Norman B., Chen, Fuguo, Beyder-Kamjou, Irina, jan (2005). Relationship standards and marital satisfaction in chinese and American couples. Journal of Marital and Family Therapy.

Fincham, Frank D., Harold, Gordon T. & Gano-Phillips, Susan .(2000). The longitudinal association between attributions and marital satisfaction: Direction of Effects and Role of efficacy expectations. Journal of Family Psychology, 14(2), 267-285.

Fincham, Frank D., Garnier, Philip C., Gano-Philips, Susan & Obsorne, Lori N.(1995). Preinteraction expectations, marital satisfaction and accessibility, Journal of Fmily Psychology, 9(1), 3-14.

Fincham, Frank D,. Bradbury, Thomas N. Beach, steven R. H. (1990). To arrive where we began: A reapraisal of cognition in marriage and marital therapy. Journal of Family Psychology, 4(2),167-184.

Finkenauer, C. & Hazan, H. (2000). Disclosure and secrecy in marriage: Do both contribute to marital satisfaction? Journal of Social and Personal Relationships, 17, 256-259.

Fournier, D. G. & Olson, D. H. (1986). Program for premarital and newlywed couples. In. R. F. Levant (Ed.), Psychoeducational approaches to family therapy and counseling, (194-231). New York: Springer.

Fournier, D. G. Olson, D. H. & Druckman, J. M. (1983). Assessing marital and premarital relationships: The Prepare/Enrich Inventories. In E. E. Filsinger (Ed.), Marriage and family assessment, (229-250). Newbury, CA: Sage Publishing.

Fowers, B. J. & Olson, D. H. (1986). Predicting marital success with Prepare; A predictive validity study. Journal of Marital and Family, 12, 403-413.

Garcia, S. D. (1999). Perception of Hispanic and African American couples at the friendship or engagement stage of a relationship. Journal of Social and Personal Relationships. 16, 105-109.

Gottman, John Mordechai .(1993). A Theory of Marital Dissolution and Stability. Journal of Family Psychology, 7(1), 57-75.

Hawley, D. R. & Olson, D. H. (1995). Enriching newlyweds: An evaluation of three enrichment programs. The American Journal of family Therapy, 23, 2.

Hurley, J. P. (1996). Correlates of life satisfaction in traditional woman in long-term marriage. Dissertation Abstracts International: Section B: the Sciences and Engineering, 56(10-B) 5835.

Karney, Benjamin R. & Bradbury, Thomas N. (1995). The Longitudinal Course of Marital Quality and Stability: A Review of Theory, Method, and Research. Psychological Bulletin. 118(1), 3-34.

Lavee, Y. & Olson, D. H. (1993). Seven types of marriage: Empirical typology based on Enrich. Journal of Marital and Family Therapy. 19(4), 325-340.

Olson, D. H., Cubbin, H. I., Barenes, H. L., Larsen, A. S., Muxen, M. J. & Wilson, M. A. (1983). Families: What makes them work. Beverly Hills, C.A.: Sage Publications.

Pradhan, M. & Misra, N. (1995). Spouse support and quality of marital relationships as correlates of stress. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 21(1), 43-50.

Rosenbaum, E. & Gilbertson, G. (1995). The stability of cohabition relationships: The role of children. Journal of Marriage and the Family, 17, 231-236.

Sokolski, D. M. (1996). Student marriage: A study of marital satisfaction in graduate. Dissertation Abstracts International: Section - B: The Science and Engineering, 56(8-B), 4645.

Whisman, M. A., Uebelacker, L. A. & Weinstock, L. M. (2004). Psychopathology and marital satisfaction: The importance of evaluating both partners. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(5), 830-838.

White, L. & Peterson, D. (1996). Cohabition and divorce in Canada: Testing the selectivity hypothesis. Journal of Marriage and Family, 18, 421-427.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.