palette
آموزش‌ در منزل‌ جايگزين‌ آموزش‌ در مدرسه‌

چکیده

مقارن‌ با تحول‌ تكنولوژي‌ ارتباطي‌ در دهه‌هاي‌ اخير، آموزش‌ در منزل‌ به‌­عنوان‌ جايگزيني‌ براي‌ آموزش‌ در مدرسه در بسياري از كشورها‌ گسترش‌ يافته‌ است‌. در سال‌هاي‌ اخير، خانواده‌ها به‌ دلايل‌ متعدد از جمله‌ ارزش‌هاي‌ خاص‌ فرهنگي‌ و مذهبي‌، عدم‌ تناسب‌ برنامه‌هاي‌ مدرسه‌ با نيازهاي‌ فرزندان‌ و پايين‌ بودن‌ سطح‌ آموزش‌ در برخي‌ مدارس‌ به‌ آموزش‌ فرزندان‌ خود در منزل‌ رغبت‌ بيشتري‌ نشان‌ داده ­اند. بزرگ‌ترين‌ مزيت‌ آموزش‌ در منزل‌ اين‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ با توجه‌ به‌ ويژگي‌ها، علايق‌ و توانايي‌هاي‌ هر دانش‌آموز براي‌ او برنامه‌ريزي‌ نمود. مدت‌ زمان‌ دورة‌ تحصيلي‌ نيز با توجه‌ به‌ توانايي‌ دانش‌آموزان‌ تنظيم‌ مي‌شود و آنان‌ مجبور نيستند با همكلاسي‌هاي‌ خود همگام‌ باشند. بدين‌ ترتيب‌ از آموزش‌ لذت‌ برده‌، دچار اضطراب‌ و نگراني‌ نمي‌شوند. این روش محدودیت‌هایی دارد که از آن جمله می‌توان به محدود شدن روابط اجتماعی دانش‌آموزان اشاره کرد. هم­چنین جایگزینی ارتباط غیرمستقیم به جای ارتباط چهره به چهره ممکن است به کاهش تجارب دانش‌آموزان بیانجامد. به‌رغم این محدودیت‌ها، آموزش در منزل در مواردی که بین فرهنگ و ارزش‌های خانواده‌ و جامعه اختلاف زیادی وجود دارد، یا هدف‌های آموزشی که خانواده برای فرزندان در نظر گرفته است تفاوت چشمگیری با هدف‌های آموزشی مدرسه دارد و یا برای کودکان با بیماری‌‌های مزمن و معلولیت‌های شدید مفید به نظر می‌رسد. به‌کارگیری این روش در کنار تکنولوژی‌های آموزشی نظیر شرکت در کلاس‌های مجازی و استفاده از وسایل کمک‌آموزشی می‌تواند مؤثر باشد. هدف از اين مطالعه بررسی آموزش در منزل به منزلة یکی از روش‌های غیررسمی آموزشی است که گاه می‌تواند جایگزین مناسبی برای آموزش‌های رسمی باشد. در این مطالعه جنبه‌های مختلف آموزش در منزل، روش‌های تسهیل‌کننده، مزایا و محدودیت‌های آن نقد و بررسی شده است.

واژگان کلیدی
روش‌هاي‌ آموزشي- آموزش‌ در خانه- انتخاب‌ برنامه درسی‌- نيازهاي‌ دانش‌آموزان

منابع و مآخذ مقاله

شکوهی‌یکتا، م. و پرند، ا. (1385). آزمون‌های روانی و تربیتی. تهران: انتشارات تیمورزاده.

شکوهی‌یکتا، م. و پرند، ا. (1386). روان‌شناسی و آموزش تیزهوشان. تهران: انتشارات تیمورزاده.

شکوهی‌یکتا، م. و پرند، ا. (زیرچاپ). روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: انتشارات تیمورزاده.

Aggarwall. J. C. (1995). Development and planning of modern education. New Dehli: Viskas Publishing house.

Arai, A. B. (1999). Homeschooling and redefinition of citizenship. Education Policy Analysis Archives.

Arora, T. C. (2003). School-aged children who are educated at home by their parents: Is there a role for educational psychologists? Educational Psychology in Practice, 19(2), 103-112.

Aurini, J., & Davies, S. (2005). Choice without markets: Homeschooling in the context of private education. British Journal of Sociology of Education, 26(4), 461- 474.

Baker, A. J. L., Piotrokowski, C. S., & Brooks, G. J. (1999). The effects of the home instruction program for preschool youngsters on children school performance at the end of the program and one year later. Early Childhood Research Quarterly, 13(4), 571-588.

Boshier, R. (1997). Best and worst dressed web courses: Strutting into the twenty-first century in comfort and style. Distance Education, 18(2), 327-349.

Collom, E. d., & Mitchell, D. E. (2005). Homeschooling as a social movement: Identifying the determinants of homeschooler's perceptions. Sociological Spectrum, 25(3), 273-305.

Dubin, R., & Taveggia, T. (1968). The teaching-learning paradox. Eugen: University of Oregon.

Duvall, S. F., Delquadri, J. C., & Ward, D. (2004). A preliminary investigation of the effectiveness of homeschool instructional environments for students with attention-deficit/ hyperactivity disorder. School Psychology Review, 33(1), 104-158.

Evans, T. & Nation, D. (1996). Opening education. London: Routledge.

Farnham, D. S. (1990). Schooling. Harvard University Press.

Garrison, D.(1985). Three generation of technological innovation in distance education. Distance Education, 6(32), 235-241.

Keegan, D. (2000). Distance Training. London: Routledge Falmer.

Kennewell, S., Parkinson, J., & Tanner, H. (2000). Developing the ICT capable school. London: Routledge Falmer.

Lange, C. M., & Liu, K. K. (1999). Homeschooling: Parents reasons for transer and the implications for educational policy.U.S.A:ERIC

Lattibeaudiere, V. H. (2000). An exporatory study of the transition and adjustment of former home-schooled student to college life. Dissertation Abstracts International, 61(6-A).

Lines, P. M. (2001). Homeschooling. ERIC Clearinghouse on Educational Management.

Lopez, H. D. (2006). The social competence of homeschooled and convention. Disseriation Abstracts International, 66(7-B), 3.74.

Lorson, M. (1999). Science in the homeschool. USA: ERIC.

Luffman, J. (1997). A profile of homeschooling in canada. Education Quarterly Review, 4(4), 30-47.

Manuel, L. L. (2000). The moral development of home schooled and public schooled adolescents. Dissertation Abstracts International, 61(6-A).

Mcgraw, J., Bergen, M. B., & Schumm, W. R. (1993). An exploratory study of homeschooling in kansas. Psychological Reports, 73(1), 79-82.

Mayberry, M. (1990). Home based education in the united states: Demographics, motivations and educational implications. Educational Review, 41(2), 171-180.

Mayberry, M., & Knowles, J. C. (1990). Family unit objectives of parents who teach their children: Ideological and pedagogical orientations to homeschooling. Urban Review, 21(4), 209-225.

Johnson, S., & Jacqueline, J. (2000). Home schooling and the academically talented child: Academic achievement and educational attitudes. Dissertation Abstracts International, 60(11-A).

Rekkedal, T. (1984). The written assignments in correspondenc education effects of reducing turn- around time: An experimental study. Distance Education, 4, 231-250.

Rumble, G. (1997). The costs and economics of open and distance learning. London: Kogan page.

Russel, T. (1999). The no significant difference phenomenon [On-Line]. Available: http://Cuda. Teleeducation. nb. Ca/no significant difference. In Schramm, W. (1977). Big media, little media. London: Sage.

Schramm, W. (1977). Big Media, little media. London: sage.

Schumm, W. R. (1994). Homeschooling in kansas: A forther exploratory study. Psychological Reports, 74(3), 923-926.

Schumm, W. R. (1998). Trends in homschooling in a midwestern community. Psychological Reports, 82, 364-366.

Teel, S. (2007). Defending and parenting children who learn differently: Lesson from Edison's mother. US: Greenwood Publishing group.

Valdez, K. (2006). Social perception of home schooled students. Dissertation Abestract International, 66(11-A), 3932.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.