palette
نظام ایرانی کدگذاری مشاهده‌ای از تعاملات دو جانبه زوجین

چکیده
هدف از این پژوهش معرفی نظام کدگذاری مشاهده‌ای از تعاملات دوجانبه زوجین ایرانی است که به بررسی کیفیت و کمیت تعامل در زوجین می‌پردازد. در این مطالعه نظام کدگذاری مشاهده-ای بر اساس چندين نظام كدگذاري از جمله نظام كدگذاري مخصوص عاطفه (SPAFF) انجام شده است و نوارهای ویدئویی از 31 زوج سازگار و ناسازگار (16 ناسازگار)، كه از طريق نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شده بودند، در چند مرحله از تعامل زوجین که شامل حل مسئله، تصمیم‌گیری و صحبت در مورد خاطره خوب قبلي می‌باشد، گرفته شد هم چنین زوجین پرسشنامه سازگاری زناشویی (MAT) را نیز تکمیل نمودند. نتایج بررسی داده-ها با تحلیل نتایح پایایی ملاک، پایایی بین مشاهده‌گران، بررسی رابطه نمرات MAT و نمره تعاملات مثبت و منفی در زوجین سازگار و ناسازگار و نیز تحلیل تشخيصي نشان داد که نظام ايراني كدگذاري مشاهده‌اي تعاملات زوجين ICICS ابزاری معتبر و رواست. نتایج نشان دادند که نظام کدگذاری تعامل زوجین ایرانی شامل 23 کد تعاملی است: 15 کد تعاملی منفی، 1 کد تعاملی خنثی و 7 کد تعاملی مثبت. 11 کد از 15 کد تعاملی منفی شبیه سایر نظام‌های کدگذاری در مطالعات متعدد است. این کدها شامل تنفر، اهانت، کج خلقی، سلطه‌گری، انتقاد، عصبانیت، تنش، شوخی عصبی، دفاعی رفتار کردن و غمگینی و دیوار سنگی است. کدهای تعاملی منفی که در این مطالعه معرفی شدند شامل 4 زمينه اصلي از قبيل «خانواده»، «اهانت به خود»، «تخطئه كردن رابطه» و «قواعد جنسيتي»مي‌باشند. البته در اين زمينه ها 11 زیركد نيز شناسايي شدند. در تعاملات مثبت رد و بدل شده بين زوجين نيز كاربرد كلمه «ما» جزء زمينه معرفی شده در این مطالعه است که کد مربوط به آن گفتن كلمه ما زوجين در مورد روابط‌شان مي‌باشد. سایر کدها که مشابه کدهای مطالعات دیگر است، شامل علاقه برای رابطه، تصدیق و تأیید کردن، عاطفه، شوخی، شگفت‌زده کردن و خودافشایی است. در تفسیر یافته‌های فوق به نقش بااهمیت خانواده اصلی و تأثیر آن بر زندگی زوجین ایرانی و نیز برجسته کردن تفاوت-های فرهنگی در گویه‌های ایرانی اشاره شده است.
واژگان کلیدی
نظام کدگذاری مشاهده‌ای تعاملات زوجین ایرانی، خانواده اصلی، فرهنگ

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.