palette
تأثير ‌آموزش مديريت ‌خشم بر مهارت‌هاي خودنظم‌دهي‌خشم و ‌تعارضات والد ـ نوجوان ‌در دختران دوره‌ راهنمايي شهر‌تهران

چکیده
در راستای لزوم آموزش مهارت‌هاي «مديريت هيجاني»، این پژوهش با عنوان «تأثير آموزش مديريت خشم بر مهارت‌هاي خودنظم‌دهي خشم و تعارضات والد ـ نوجوان دوره راهنمايي شهر تهران» انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسي تأثیر اجرای برنامه آموزش مدیریت خشم برای گروه معینی از دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی و ارزشیابی اثربخشی آن بر افزایش مهارت‌هاي خودنظم‌دهی خشم و کاهش تعارضات دختران نوجوان در ارتباط با والدینشان است در این موقعیت پژوهشی، از طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش‌آموزان دختر پایه-های اول و دوم دوره راهنمایی شهر تهران تشکیل می‌دهند. ابتدا 30 دانش‌آموز از طريق نمونه‌گيري در دسترس از دو مدرسه غيرانتفاعي دوره راهنمايي دخترانه شهر تهران انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.‌ پس از مشخص شدن گروه-های آزمایش و کنترل، برنامه آموزش مدیریت خشم به عنوان عامل آزمایشی، در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای و به صورت هفتگی بر گروه آزمایش اعمال گرديد. ‌در اواسط دوره يكي از دانش‌آموزان گروه آزمايش به دليل غيبت حذف گرديد و با حذف يكي از اعضاي گروه كنترل، نمونه پژوهش به 28 دانش‌آموز رسید. در پايان از هر دو گروه پس‌آزمون به‌ عمل آمد. ابزار اين پژوهش شامل دو پرسشنامه بيان صفت و حالت خشم و راهبردهاي تعارض است و هر دو از روايي و پايايي خوبي برخوردارند. يافته‌هاي اين تحقيق با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس نشان داد كه تفاوت بين گروه‌هاي آزمايش و كنترل در مهارت‌هاي خودنظم‌دهي خشم و تعارضات والد ـ نوجوان در سطح 05/0 معنادار بود. نتيجه‌گيري نهايي اين است كه آموزش مديريت خشم، مهارت‌هاي خودنظم‌دهي خشم را افزايش داده و موجب كاهش تعارضات والد ـ نوجوان می‌شود.
واژگان کلیدی
آموزش مديريت خشم، مهارت‌هاي خودنظم‌دهي خشم، تعارضات والد ـ نوجوان

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.