palette
تبیین نظری تعارضات زناشویی با رویکرد پارادایمی
اسماعیل جهانی دولت آباد

چکیده

در دهه ­های اخیر دگرگونی­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به دنبال آن دگرگونی­ هایی که در شکل و وظایف خانواده و انتظارات افراد از ازدواج و زناشویی پدید آمده است، نهاد خانواده و زناشویی را با چالش ­ها و تعارضاتی متفاوت و مضاعف نسبت به گذشته دست به گریبان ساخته است که از نتایج چنین وضعیتی سستی روابط زناشویی، تضاد و طلاق در جامعه ایران است. بر این اساس، در مقاله حاضر که به شیوه فراتحلیل و استنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و مفهوم­ پردازی مجدد نتایج پژوهش­ های پیشین انجام شده است، سعی شده است با تکیه بر رویکردهای نظری مختلف و به‌ویژه نظریه کنش متقابل نمادین، به عنوان تبیین‌کننده اصلی و به‌کارگیری مفهوم «پارادایم زناشویی»، به عنوان حلقه گم‌شده مطالعات پیشین در این حوزه، مدلی مناسب و در عین حال متفاوت برای تبیین تعارضات زناشویی ارائه گردد. این مدل، تعارضات زناشویی را بر اساس تضاد پارادایمی میان زوجین توضیح می­ دهد و ایده اساسی آن این است که تعارضات زناشویی نه نتیجه یک یا چند عامل ثابت و مشخص، بلکه محصول برخورد پارادایم‌های مخالف (یا متفاوت) با هم است.

 

 

 

واژگان کلیدی
زناشویی- تعارضات زناشویی- پارادایم زناشویی- همسان­ همسری پارادایمی

منابع و مآخذ مقاله

آبوت، پ. و والاس، ک. (1997). درآمدي بر جامعه‏شناسي نگرش‏هاي فمينيستي، ترجمه م. خراساني و ح. احمدي (1376). تهران: دنياي مادر.

ترنر، ج. چ. (1988). پیدایش نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه ع. ع. لهسائی‌زاده (1371). جلد دوم. شیراز: فرهنگ.

ترنر، ج. چ. (1990). ساخت نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه ع. ع. لهسائی‌زاده (1372). شیراز: نوید.

ﺟﻌﻔﺮﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، س. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر طلاق. نخستین ﻛﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮي آﺳﻴﺐ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ایران، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، 28-30 اردیبهشت.

حسینی، ح. (1386). جامعه‌شناسی نظام‌گسیختگی خانواده و طلاق. تهران: نشر سلمان.

خلج‌آبادی فراهانی، ف. و مهریار، ا. ه. (1389). بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 6(24)، 468-449.

روزن‌باوم، چ. (1982). خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه: نقد مبانی نظری جامعه‌شناسی خانواده در آلمان، ترجمه م. ص. مهدوی (1367). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ريتزر، ج. (1992). نظريه جامعه‏شناسي در دوران معاصر، ترجمه م. ثلاثي (1380). تهران: علمي.

زرگر، ف. و نشاط‌دوست، م. ح. (1386). بررسي عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان. فصلنامه خانواده‌پژوهي، 3(11)، 749- 737.

سازمان ثبت احوال ایران (1393). طلاق‌های ثبت شده در سال‌های مختلف. برگرفته از:

http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4773

سعیدیان، ف. (1382). بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

کوزر، ل. ا. (1971). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی (1386). تهران: علمی.

گیدنز، آ. (1998). راه سوم: بازتولید سوسیال‌دموکراسی، ترجمه م. صبوری کاشانی (1386). تهران: نشر شیرازه.

فاتحي‌زاده، م. و احمدي، س. ا. (1384). بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي ازدواج و ميزان رضايت‌مندي زناشويي زوجين شاغل در دانشگاه اصفهان. فصلنامه خانواده‌پژوهي، 1(2)، 120-109.

مقدس، ع. (1387). طبقات اجتماعی و سبک‌های حل مسائل خانوادگی. مطالعات اجتماعی ایران، 3، 33-19.

ملک‌عسگر، س.، موتابی، ف. و مظاهری، م. ع. (1393). مقایسه استانداردهای مربوط به زندگی مشترک، اسناد ارتباطی و رضایت زناشویی در افراد ساکن تهران در طول سه نسل اخیر. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 10(2)، 157-137.

منصوریان، ک. و فخرایی، س. (1387). تحليل جامعه‌شناختي تعارضات همسران در خانواده‌هاي شهر شيراز. مجله تحقيقات زنان (مجله مطالعات زنان)، 2(1)، 113-75.

Abbott, P. & Wallace, C. (1997). An Introduction to Sociology: Feminist Perspectives (M. Khorasani & H. Ahmadi, Trans.). Tehran: Donyaye Madar [in Persian].

Carroll, J. S., Willoughby, B., Badger, S., Nelson, L. J, & Madsen, S. D. (2007). So Close, Yet So Far Away: The Impact of Varying Marital Horizons on Emerging Adulthood. Journal of Adolescent Research, 22(3), 219-247.

Coser, L. A. (1971). Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context (M. Salasi, Trans.). Tehran: Elmi [in Persian].

Coyne, J. C., & Downey, G. (1991). Social Factors and Psychopathology: Stress, Social Support, and Coping Processes. Annual Review of Psychology, 42, 401-425

Fatehizadeh, M., & Ahmadi, S. A. (2005). [Investigating the Relationship between Patterns of Marriage Relation with Level of Marital Satisfaction among Occupied Couples in Isfahan University]. Journal of Family Research, 1(2), 109-120 [in Persian].

Giddens, A. (1998). The Third Way: The Renewal of Social Democracy (M. Saboori, Trans.). Tehran: Shiraze Publication [in Persian].

Hall, S. (2006). Marital Meaning: Exploring Young Adults’ Belief System about Marriage. Journal of Family Issues, 27(10), 1437-1458.

Hosseini, H. (2007). [Sociology of Family System Rupture and Divorce]. Tehran: Salman Publication [in Persian].

Jafar-Tabatabayi, S. (2004). Investigating Effective Factors on Divorce. First National Congress on Pathology of Family in Iran, Family Institute, Shahid Beheshti University. 17-19 May [in Persian].

Khalajabadi Farahani, F., & Mehryar, A. H. (2011). [The Role of Family in Premarital Heterosexual Relationships among Female University Students in Tehran]. Journal of Family Research, 6(4), 449-468 [in Persian].

Lyngstad, T. H. (2005). Why do couples with highly educated parents have higher divorce rates? European Sociological Review, 22(1), 49-60.

Malek Asgar, S., Motabi, F., & Mazaheri, M. A. (2014). [Comparison Relationship Standards, Attributions and Marital Satisfaction across Three Recent Genarations in Tehran]. Journal of Family Research, 10(2), 137-157 [in Persian].

Mansourian, K., & Fakhrayi, S. (2008). [Sociological analysis of couple’s conflictes in shirazian families]. Journal of Women Researches, 2(1), 75-113 [in Persian].

Moghadas, A. (2008). [Social Classes and Style of Familey Problem Solving among Shirazi Couples]. Journal of Iranian Social Studies, 3, 19-33 [in Persian].

Molina, O. (2000). African American Women’s Unique Divorce Experiences. Journal of Divorce & Remarriage, 32(3-4), 93-99.

O’Leary, K. D., & Smith, D. A. (1991). Marital Interactions. Annual Review of Psychology, 42, 191-212.

Organization for Civil Registration of Iran (2014). Registered Divorces in Different Years. Retrieved from: http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4773 [in Persian].

Ritzer, G. (1992). Contemporary Sociological Theories, (M. Solasi, Trans.). Tehran: Elmi [in Persian].

Rosenbaum, H. (1982). Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und Sozialem Wandel in der Deutschen Gesellschaft, (M. mahdavi, Trans.). Tehran: Markaz Nashr Daneshgahi Publication [in Persian].

Saeidian, F. (2003). The relationship between power structure in families and marital conflicts. Master's Thesis in Sociology, Iranian Research Institute for Science and Information Technologies [in Persian].

Turner, J. H. (1988). The Emergence of Sociological Theory (A. Lahsayizade, Trans.). 4th Ed. Vol 2. Shiraz: Farhang Publication [in Persian].

Turner, J. H. (1990). The Structure of Sociological Theory (A. Lahsayizade, Trans.). 5th Ed. Shiraz: Navid Publication [in Persian].

Turner, J. H. (1999). Toward A General Sociological Theory of Emotions. Journal for the Social Behaviour, 29(2), 133-162.

Uchida, M., Araki, S. H. & Murata, K. (1993). Socioeconomic factors affecting marriage, divorce and birth rates in a Japanese population. Journal of biosocial science, 25(4), 499-507.

Willoughby, B. J & Carroll, J. S. (2010). Sexual experience and couple formation attitudes among emerging adults. Journal of Adult Development, 17, 1-11.

Willoughby, B. J., & Dworkin, J. D. (2009). The relationships between emerging adults’ expressed desire to marry and frequency of participation in risk behaviors. Youth & Society, 40, 426-450.

Willoughby, B. J., Hall, S., & Heather, P. L. (2013). Marital Paradigms: A Conceptual Framework for Marital Attitudes, Values, and Beliefs. Journal of Family Issues, 36(2), 188-211.

Zargar, F., & Neshat-doost, H. T. (2007). Divorce Incidence Factors in Falavarjan Township. Journal of Family Research, 3(3), 737-749 [in Persian].


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.