palette
مقایسه میزان دلبستگی به والدین، همسالان و خواهران و برادران در نوجوانان درگیر و غیر درگیر در پدیده زورگویی
حلیمه بیابانی علی آباد, سمانه اسعدی, کاظم برزگر بفرویی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه میزان دلبستگی به والدین، همسالان و خواهران و برادران در نوجوانان درگیر (زورگو، قربانی و زورگو ـ قربانی) و غیر درگیر شهر یزد صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر شهر یزد در سال تحصیلی 93-92 بودند. نمونه شامل 384 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان مورد جامعه‌سنجی قرار گرفتند و پرسش‌نامه خودگزارشی سنجش روابط همگنان، پرسش‌نامه دلبستگی به والدین، همسال و خواهر و برادر را پر کردند. آزمون مانوا نشان داد در میزان دلبستگی به والدین، همسالان و خواهران و برادران بین نوجوانان درگیر و غیر درگیر در زورگویی تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0 >p). گروه غیر درگیر در مقایسه با گروه‌های درگیر، نمرات بالاتری را در میزان دلبستگی به والدین نسبت به گروه همسالان و خواهران و برادران به دست آوردند. همچنین در میان گروه های درگیر، گروه زورگو و زورگو- قربانی بعد از دلبستگی به مادر نمرات بالاتری را در میزان دلبستگی به همسالان کسب کردند. در نهایت، میزان دلبستگی به خواهران و برادران در همه گروه‌ها کمترین میزان نمرات دلبستگی را به خود اختصاص داد.

واژگان کلیدی
دلبستگی- زورگویی- قربانی- زورگویی _قربانی- نوجوانان

منابع و مآخذ مقاله

استکی آزاد، ن. (1390). اثربخشی برنامه آموزش کاهش زورگویی بر میزان این رفتارهای کودکان پسر پایه‌های دوم و چهارم مقطع ابتدایی شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.

استکی آزاد، ن. و امیری، ش. (1391). اثربخشی برنامه آموزشی کاهش زورگویی مبتنی بر روش الویز در پسران. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، (3)18، 183-175.

اصلانی، خ.، قمری، م.، رمضانی، ش. و خبازی، م. (1392). آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی‌گري دلبستگی به خدا. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، (3)3، 437-420.

ایزدی طامه، ا.، نعمتی دهکردی، ش. و نعمتی دهکردی، م. (1392). بررسی ارتباط سبک‌های دلبستگی با خودکارآمدي و خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. فصلنامه پرستاری دیابت، 1(2)،60-50.

ایوبی، ع.، نظرزاده، م.، بیدل، ز.، بهرامی، ا.، تزوال، ج.، رحیمی، م. و همکاران (1392). شیوع قلدری، آسیب عمدی به خود و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی. مجله اصول بهداشت روانی، (57)15، 377-366.

بهروزی، ن.، شهنی ییلاق، م. و علیزاده، ی. (1392). رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با کمال‌گرایی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی. مجله مطالعات روان‌شناسی تربیتی، (17)10، 50-23.

پاکدامن، ش.، سید موسوی، پ. و قنبری، س. (1390). كيفيت دلبستگي و مشكلات رفتاري - هيجاني در نوجوانان: بررسي نقش پدران. فصلنامه روانشناسی کاربردی، (17)1، 100-85.

پورسید، ر. (1389). بررسی اثربخشی آموزش والدین و کودکان بر میزان زورگویی کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.

پورسید، س. ر.، امیری، ش. و مولوی، ح. (1389). اثربخشی برنامه آموزش کاهش زورگویی در دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 2، 121-113.

رایس، ف. (2001). رشد انسان، روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ. ویرایش 4. ترجمه م. فروغان. (1387). تهران: انتشارات ارجمند.

زندوانیان، ا.، دریاپور، ا. و جباری‌فر، ت. (1391). رابطه جو مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، (2)6، 62-45.

ساجدی، س.، آتش‌پور، ح.، کامکار، م. و صمصام شریعت، م. (1388). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر روابط بین‌فردی، عزت‌ نفس و ابراز وجود دختران نابینا. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، (39)11، 25-15.

سامانی، س. (1385). مقایسه دلبستگی به پدر، مادر و دوستان در گروهی از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز. میان‌رشته‌ای: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 49، 112-99.

سعیدی، ع. (1389). زورگویی در مدارس. علوم تربیتی: پیوند، 369، 370 و 371، 65-60.

شهیدی، م. (1389). کاهش‌دهنده‌های رقابت میان خواهران و برادران. فصلنامه رشد آموزش مشاوره مدرسه، 15، 43-40.

شعاری‌نژاد، ع. ا. (1392). روان‌شناسی رشد. تهران: نشر اطلاعات.

طباییان، ر.، امیری، ش. و مولوی، ح. (1390). بررسی ساختار عامل، پایایی، روایی و روایی تشخیصی پرسش‌نامه سنجش روابط همسالان (PRQ). مجله مطالعات آموزش و یادگیری، (2)3، 83-63.

کریمی، ی. (1384). روان‌شناسی شخصیت. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

مقتدایی، م.، امیری، ش.، مولوی، ح. و استکی آزاد، ن. (1390). اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر مهارت‌های اجتماعی بر میزان رفتارهای قربانی شدن کودکان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، (2)1، 139-123.

مولوی. ح. (1386). راهنمای عملیSPSS ویرایش های 10، 13 و 14 در علوم رفتاری. اصفهان: پویش اندیشه.

مهرابی زاده هنرمند، م.، فتحی، ک. و شهنی ییلاق، م. (1387). بررسي افسردگي، هيجان خواهي، پرخاشگري، سبك هاي دلبستگي و وضعيت اقتصادي اجتماعي به عنوان پيش بين هاي وابستگي به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 15(1)، 187-153.

میرهاشمی، م. و نیکخو، م. (1386). سبک‌های دلبستگی و محرومیت ارتباطی. روان‌شناسی کاربردی، 2(5)، 88-75.

نصرتی، م. ص.، مظاهری، م. ع. و حیدری، م. (1385). بررسی تحولی رابطه پایگاه‌های هویت با میزان دلبستگی ایمن پسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدین و همسالان. فصلنامه خانواده‌پژوهی، (5)2، 52-36.

هدایی، ز. (1390). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با پدیده بولینگ در دانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران.

هیلگارد، ا. و اتکینسون، آر. سی. (1975). زمینه روان‌شناسی هیلگارد. ترجمه م. ت. براهنی و همکاران (1385). تهران: انتشارات رشد.

Armsden, G. C., Mccauley, E., Greenberg, M. T., Burke, P., & Mitchell, J. (1991). Parent and peer attachment in early adolescence depression. Journal of Youth and Adolescence, 18, 683-692.

Aslani, K. H., Ghamari, M., Ramazani, S., & Khabazi, M. (2013). [Testing model of attachment to parents with anxiety and depression, with mediation role of attachment to God]. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 3(3), 420-437 [in Persian].

Ayyubi, E., Nazarzadeh, M., Bidel, Z., Bahrami, A., Tezwal, J., Rahimi, M., et al. (2013). Prevalence of bullying and deliberated self-harm behaviors among high school students. Journal of Fundamentals of Mental Health, 1(57), 366-377 [in Persian].

Barr, J., McLeod, S., & Daniel, G. (2008). Siblings of Children with Speech Impairment: Cavalry on the Hill. Language, Speech & Hearing Services in Schools, 39(1), 21-32.

Beaty, L. A. & Alexeyev, E. B. (2008). The problem of school Bullies: What the research tells us. Journal of Adolescence, 43(169), 1-11.

Behroozy, N., Shahni Yeylagh, M., & Alizadeh, Y. (2013). [The Relationship of Parent and Peer Attachment with Perfectionism and Academic Performance in Male High School Students in Ilam]. Journal of Educational Psychology, 10(17), 23-50 [in Persian].

Bentley, K. M., & Li, A. K. F., (1995). Bully and victim problems in elementary schools and students beliefs about aggression. Canadian Journal of School Psychology, 11, 153-165.

Bowlby, J. (1982). Attachment and Loss. Vol2. Attachment. 2nd Ed. New York: Basic Books.

Bronfenbrenner, U. (1997). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Buist, K. L., Deković, M., & Prinzie, P. (2013). Sibling relationship quality and psychopathology of children and adolescents: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 33, 97-106.

Cicirelli, V. G. (1989). Feelings of attachment to siblings and well-being in later life. National Institutes of Health, 4(2), 211-216.

Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here. School Psychology Review, 32, 365–383.

Esteki Azad, N. (2011). [Effectiveness of educational programs to reduce bullying behaviors on the second and fourth grades of primary school boys in Isfahan] Master Degree Dissertation. Isfahan University [in Persian].

Esteki Azad, N., & Amiri, S. (2012). [Effectiveness of Olweus Bullying Rrevention Program on Iranian Boys]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 18(3), 175-183 [in Persian].

Georgiou, S. N., & Stavrinides, P. (2008). Bullies, victims and bully-victims: Psychological profiles and attribution styles. School Psychology International, 29(5), 574-589.

Heller, T. L. & Backer B. L. (2010). Maternal Negativity and Children's Externalizing Behavior. Journal of Early Education & Development, 11(4), 483-498.

Hilgard, E. & Atkinson, R. C. (2006). Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology (M. T. Baraheni et al. Trans.). Tehran: Roshd Press [in Persian].

Hodaee, Z. (2011). [Investigating relationship between attachment styles with the bullying phenomenon among students]. Master Degree Dissertation, Islamic Azad University of Tehran [in Persian].

Izadi Tameh, A., Nemati Dehkordi, S., & Nemati Dehkordi, M. (2013). [Investigation on Relationship between Attachment Styles with Self- Efficacy and Self-Care in Patients with Type 2 Diabetes]. Journal of Diabetes nurse, 1(2), 50-60 [in Persian].

Karimi, Y. (2005). [Personality Psychology]. Tehran: Payam Noor University Publications [in Persian].

Koiv, K. (2012). Attachment Styles among Bullies, Victims and Uninvolved Adolescents. Psychology Research, 2(3), 160-165.

Kokkinos, C. M. (2013). Bullying and Victimization in Early Adolescence: Associations with Attachment Style and Perceived Parenting. Journal of School Violence, 12(2), 174–192.

Laible, D. (2007). Attachment with parents and peers in late adolescence: Links with emotional competence and social behavior. Personality and Individual Differences, 43, 1185–1197.

Laible, D., Carlo, G., & Roesch, S. (2004). Pathways to self-esteem in late adolescence: The role of parent and peer attachment, empathy, and social behaviours. Journal of Adolescence, 27, 703–716.

Ledwell, M., & King, V. (2013). Bullying and Internalizing Problems: Gender Differences and the Buffering Role of Parental Communication. Journal of Family Issues, 38 (5), 343-466

Markiewicz, D., Lawford, H., Doyle, A. B., & Hanggart, N. (2006). Developmental differences in adolescents and young adults’ use of mothers, fathers, best friends and romantic partners to fulfill attachment needs. Journal of Youth adolescence, 35 (1), 40-127.

Mehrabi Zadeh Honarmand, M., Fathi, K., & Shahni Yeylagh, M. (2008). Depression, sensation seeking, aggression, attachment styles and socioeconomic status as predictors of drug dependence in Ahwaz adolesence. Journal of Education and Psycholog, 1(15), 153-187 [in Persian].

Minuchin, S. & Fishman, H. C. (1979). The Psychosomatic Family in Child Psychiatry. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 18(1), 76-90.

Mir Hashemi, M., & Nikkhoo, M. R. (2007). [Attachment styles and Communicational deprivation]. Applied Psychology, 2(5), 75-88 [in Persian].

Moghtadaei, M., Amiri, S., Molavi, H., & Steki Azad, N. (2012). [Efectiveness of Training Program based on Social Skills on Level of Victim Behaviors in Primary School boys of Isfahan City]. Journal of Social Psychology Research, 1(2), 123-139 [in Persian].

Molavi, H. (2007). [Practical guide of 10-13-14 SPSS in behavioral sciences]. Isfahan: Pooyesh Andisheh Publication [in Persian].

Nikiforou, M., Georgiou, S. N., & Stavrinides, P. (2013). Attachment to Parents and Peers as a Parameter of Bullying and Victimization. Journal of Criminology, 1-9: doi.org/10.1155/2013/484871.

Nosrati, M. S., Mazaheri, M. A., & Heidari, M. (2006). [Developmental Consideration of Relationship between Identity Sources with Level of Secure Attachment in Adolescent Boys (14, 16 & 18 years old) to Parents and Peers]. Journal of Family Research, 2(5), 35-53 [in Persian].

Pakdaaman, S., Sayed Mousavi, P., & Ghanbari, S. (2011). The quality of attachment and behavioral problems - emotional Adolescents: The Role of Fathers. Journal of Applied Psychology, 1(17), 85-100 [in Persian].

Perren, S., & Alsaker, F. D. (2006). Social behavior and peer relationships of victims, bully-victims, and bullies in kindergarten. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(1), 45-57.

Poorseyed, S. R. (2010). [Investigating the effectiveness of parents and children training on bullying in children]. Master Degree Dissertation. Isfahan University [in Persian].

Poorseyed, S. R., Amiri, S., & Molavi, H. (2010). [Effectiveness of educational programs to reduce bullying in fifth grade]. Journal of Research on Exceptional Children, 10(2), 113-12 [in Persian].

Rice, F. (2001). Human development, developmental psychology from birth to death (M. Foroughan Trans.). 4th Ed. Tehran: Arjmand press [in Persian].

Saeidi, A. (2010). [Bulling in schools]. Education Sciences: Peyvand, (369, 370,371), 60-65 [in Persian].

Sajedi, S., Atash Poor, H., Kamkar, M., & Samsam Shariat, M. (2009). [Life skills education impacts on blind girls’ interpersonal relationships, self-esteem and assertiveness]. Knowledge and Research in Applied Psychology, 39(11), 15-25 [in Persian].

Samani, S. (2006). Comparison of attachment to father, mother and friends in group of secondary school students in Shiraz. Interdisciplinary: Social and humanity sciences, 49, 99-112 [in Persian].

Sanchez-Macouzet, O., & Drummond, H. (2011). Sibling bullying during infancy does not make wimpy adults. Biology letters, 7(6), 869–871.

Shahidi, M. (2010). [Competition Reducers among Siblings]. Journal of Development: School Counseler Training, 15, 40-43 [in Persian].

Shetgiri, R., Lin, H., Avila, R. M., & G. Flores. (2012). Parental characteristics associated with bullying perpetration in US children aged 10 to 17 years. American Journal of Public Health, 102(12), 2280–2286.

Shoari Nejad, A, A. (2013). [Developmental Psychology]. Tehran: Etela’at Publications [in Persian].

Smith, P. K., & Myron-Wilson, R. (1998). Parenting and school bullying. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 3(3), 405–17.

Smith, P. K., & Myron-Wilson, R. (1998). Parenting and school bullying. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 3(3), 405–17.

Spriggs, A. L., Iannotti, R. J., Nasel, T. R., & Haynie, D. L. (2007). Adolescent Bullying Involvement and Perceived Family, Peer and School Relations: Commonalities and Differences across Race/Ethnicity. Journal of Adolescence Health, 41(3), 283-93.

Tabaian, R., Amiri, SH., & Molavi, H. (2011). [Factor analysis, reliability, convergent and discriminate validity of the peer relationships questionnaire (PRQ)]. Journal of Studies on Education and Learning, 2(3), 63-83 [in Persian].

Walden, L. M., & Beran, T. N. (2010). Attachment quality and bullying behavior in school aged youth. Canadian Journal of School Psychology, 25(1), 5–18.

You, S., Lee, J., Lee, Y., & Kim, A. Y. (2015). Bulling among Korean adolescents: The role of empathy and attachment. Psychology in school, 52(6), 594-606.

Zandvanian, A., Daryapoor, E., & Jabbarifar, T. (2012). [Relationship between school atmosphere and bullying among high school students of Yazd city]. Journal of Education Sciences of Shahid Chamran University, 2(6), 45-62 [in Persian].


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.