palette
اثربخشي آموزش خانواده با استفاده از «تئوری سيستمي بوئن» بر تمايزيافتگي و كاركرد خانواده‌هاي داراي فرزند معتاد

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي خانواده‌درماني سيستمي بوئن بر افزايش تمايزيافتگي و بهبود كاركرد خانواده‌هاي داراي فرزند معتاد انجام شده است. بر اساس مطالعات انجام شده افراد معتاد و خانواده‌هاي آن‌ها تمايزيافتگي پاييني دارند كه اين امر موجب بدكاركردي خانواده مي‌شوداين مطالعه از نوع طرح‌هاي آزمايشي با پيش-آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه كنترل است. گروه نمونه اين پژوهش كه به طور داوطلبانه از ميان مراجعين مجرد معتاد و اعضاي خانواده‌هاي آن‌ها از 4 مركز درماني اعتياد انتخاب شدند، به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (5 خانواده 4 نفره) و كنترل (5 خانواده 4 نفره) جايگزين شدند. گروه آزمايش 8 جلسه 2 ساعته تحت خانواده-درماني بر اساس تئوري سيستمي بوئن قرار گرفتند و در اين مدت گروه كنترل فقط درمان متعارف بهزيستي/ وزارت بهداشت را دريافت مي‌كردند. داده‌ها كه بر اساس پرسشنامه تمايزيافتگي و ابزار سنجش خانواده بدست آمده بود، با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس مورد بررسي قرار گرفت و نشان داد كه خانواده‌درماني سيستمي بوئن موجب افزايش تمايزيافتگي و بهبود كاركرد افراد معتاد و اعضاي خانواده‌هاي آن‌ها مي‌شود.
واژگان کلیدی
خانواده‌درماني سيستمي بوئن، اعتياد، تمايزيافتگي، كاركرد خانواده

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.