palette
بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانانراهکارهایی برای پیشگیری از جرم در محیط خانواده

چکیده
درک خطرپذيري نوجوان به‌ عنوان اقتضاي قابل انتظار اين دوره سني و نه به ‌عنوان رفتاري انحرافي و مجرمانه، امکان شناخت و پیشگیری از بروز جرم را در نوجوانان واقع‌بینانه‌تر و عملی‌تر می‌سازد. در اين تحقيق فرض شده است که بين محيط خانوادگي و شيوه‌هاي فرزندپروری و ويژگي‌هاي زمينه‌اي فردی و خانوادگی با خطرپذيري (سيگار کشيدن، مواد مخدر و روان گردان، الکل، رانندگي خطرناک، خطرپذیری جنسي و خشونت) رابطه وجود دارد. بنابراين از مقياس‌هاي معتبر و هنجار شده در ايران یعنی پرسشنامه‌های خطرپذیری نوجوانان ایرانی، محیط خانوادگی و دموگرافیک براي سنجش متغيرها استفاده شد. با انتخاب 1204 نفـر از دانش‌آموزان دبيرستـانـي شهر تهران بـا روش نمونه‌گيري تصادفی متناسب با حجم، فرضيه‌هاي فوق آزمون گردید. بر اساس یافته‌های این تحقیق میانگین خطرپذیری نوجوانان تحت شیوه تربیتی اقتدارگرا پایین‌تر و میانگین شیوه تربیتی مسامحه‌کار بالاتر از سایرین بود. در تعیین خطرپذیری رانندگی خطرناک و دوستی با جنس مخالف، سهم متغیرهای کنترلی بیش از متغیرهای گرمی بود. اما در مؤلفه‌های خشونت، سیگار، مواد مخدر، الکل و رابطه و رفتار جنسی میزان تعیین‌کنندگی متغیرهای صمیمیت مثل طرد، تأیید و ابراز محبت بر کنترل پیشی گرفته بود. پایه تحصیلی (دوم) و جنسیت (پسر)، در پیش‌بینی واریانس خطرپذیری دوستی با جنس مخالف و رابطه و رفتار جنسی معنا‌دار بودند. معدل ترم قبل در تبیین تغییرات خشونت، الکل و دوستی با جنس مخالف سهمی منفی و معنا‌دار داشت. سطح پایین اقتصادی خانواده در پیش‌بینی رانندگی خطرناک تأثیری منفی نشان داد. با شناخت فاکتورهاي تأثيرگذار مربوط به خانواده بر خطرپذيري، راهکارهاي اجرايي و عملي در سطح خانواده براي کاهش اين‌گونه رفتارها در ميان نوجوانان ارائه گردید.
واژگان کلیدی
پیشگیری، خطرپذیری، خانواده، شیوه‌های فرزندپروری، نوجوان

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.