palette
تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان: نقش میانجی ارزیابی‌های نوجوانان از تعارضات بین والدینی
ایرج مختارنیا, علی زاده محمدی, مجتبی حبیبی, فروزان میرزایی فر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقش میانجی ارزیابی­ های فرزندان از تعارضات بین والدینی در رابطه با تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری در این پژوهش، دانش­ آموزان شهرستان قدس استان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله­ ای،700 نفر از آن­ها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش‌نامه تعارض والد نوجوان، مقیاس تعارضات زناشویی و مقیاس ارزیابی­ های فرزندان از تعارضات بین والدین بودند. نتایج تحلیل مدل­ یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل نظری پژوهش که وارد مدل شده بود، دارای شاخص­ های برازش مناسبی با داده ­ها می باشد. به این معنی که می توان متغیر ارزیابی نوجوانان از تعارضات بین‌والدینی را به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تعارضات زناشویی و تعارضات والد-نوجوان شناخت. همچنین در این مدل تمامی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم برای پیش­بینی تعارضات والد-نوجوان معنی‌دار به دست آمد. بنابراین تعارضات زناشویی با در نظر گرفتن عوامل میانجی در پیش­بینی تعارضات والد-نوجوان نقش دارد. همچنین می ­توان بیان کرد که مدل بافتی-شناختی قابلیت تبیین تعارضات والد-نوجوان را دارد.

واژگان کلیدی
تعارضات زناشویی- ارزیابی‌های نوجوانان- تعارضات بین والدین- تعارض والد_نوجوان

منابع و مآخذ مقاله

اسدی یونسی، م. ر.، مظاهری، م. ع.، شهیدی، ش.، طهماسیان، ک. و فیاض‌بخش، م. ع. (1390). تدوين و اعتباريابي پرسش‌نامه سنجش تعارض والد-نوجوان: فرم نوجوان. فصلنامه خانواده و ‌پژوهش، 8(1و2) ، 70-43.

بهزادی، م.، زاده‌محمدی، ع.، مظاهری، م. ع.، حیدری، م. و نوری‌پور، ر. (1394). رابطه احساس خصومت والدین با مشکلات درونی دانش‌آموزان با نقش میانجی مثلث‌سازی. مجله خانواده پژوهشی، 11(42)، 270-257.

قمری، م. و قمری گندوانی، آ. (1393). رابطه عملکرد خانواده با تعارض والد-نوجوان در بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 8(26)، 174-157.

کلانتری، ا. (1395). الگویابی رابطه میان نظام‌های مغزی ـ رفتاری و تعارضات بین والدین با ناسازگاری‌های نوجوانان (مشکلات هیجانی-رفتاری و گرایش به مصرف مواد) با میانجی پاسخ‌های شناختی، هیجانی و رفتاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

مختارنیا، ا. (1394). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و نگرش به اعتیاد با گرایش به رفتارهای پرخطر: نقش میانجی تعارضات خانواده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.

هومن، ح. ع. (1391). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

Adams, R., & Laursen, B. (2001). The organization and dynamics of adolescent conflict with parents and friends. Journal of Marriage and Family, 63(1), 97-110.

Adrian, M., Zeman, J., Erdley, C., Lisa, L., & Sim, L. (2011). Emotional dysregulation and interpersonal difficulties as risk factors for nonsuicidal self-injury in adolescent girls. Journal of abnormal child psychology, 39(3), 389-400.

Amato, P. R., & Afifi, T. D. (2006). Feeling Caught Between Parents: Adult Children's Relations With Parents and Subjective Well‐Being. Journal of Marriage and Family, 68(1), 222-235.

Anant, S., & Raguram, A. (2005). Marital conflict among parents: Implications for family therapy with adolescent conduct disorder. Contemporary Family Therapy, 27(4), 473-482.

Asadi Younesi, M. R., Mazaheri, M. A., Shahidi, Sh., Tahmasian, K., Fayyaz Bakhsh, M. A. (2011). [Construction and Validation of a Parent-Adolescent Conflict Questionnaire: Adolescent’s Form]. Journal of Family and Research, 8(1&2), 43-70 [in Persian].

Behzadi, M., Zadeh Mohammadi, A., Mazaheri, M. A., Heidari, M., Nooripour, R. (2015). [The Relationship between Parental Hostility and Adolescents' Internalizing Problems with Mediating Role of Triangulation]. Journal of Family Research, 11(42), 257 ـ 270 [in Persian].

Bickham, N. L., & Fiese, B. H. (1997). Extension of the Children's Perceptions of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11(2), 246-250.

Boomsma, A. (1983). On the robustness of LISREL (maximum likelihood estimation against small sample size and non-normality. Amsterdam: Sociometric Research Foundation. Doctoral dissertation, University of Groningen, The Netherlands.

Boomsma, A., & Hoogland, J. J. (2001). The robustness of LISREL modeling revisited. Structural equation models: Present and future. A Festschrift in honor of Karl Jöreskog, 2(3), 139-168.

Buehler, C., & Gerard, J. M. (2002). Marital conflict, ineffective parenting, and children's and adolescents' maladjustment. Journal of Marriage and Family, 64(1), 78-92.

Buehler, C., Franck, K. L., & Cook, E. C. (2009). Adolescents' triangulation in marital conflict and peer relations. Journal of Research on Adolescence, 19(4), 669-689.

Buehler, C., Lange, G., & Franck, K. L. (2007). Adolescents' cognitive and emotional responses to marital hostility. Child Development, 78(3), 775-789.

Burt, S. A., McGue, M., Krueger, R. F., & Iacono, W. G. (2005). How are parent-child conflict and childhood externalizing symptoms related over time? Results from a genetically informative cross-lagged study. Development and psychopathology, 17(1), 145-165.

Burt, S. A., McGue, M., Krueger, R. F., & Iacono, W. G. (2007). Environmental contributions to adolescent delinquency: A fresh look at the shared environment. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(5), 787-800.

Burt, S. A., McGue, M., & Iacono, W. G. (2010). Environmental contributions to the stability of antisocial behavior over time: are they shared or non-shared? Journal of abnormal child psychology, 38(3), 327-337.

Burt, S. A., McGue, M., Iacono, W. G., & Krueger, R. F. (2006). Differential parent-child relationships and adolescent externalizing symptoms: cross-lagged analyses within a monozygotic twin differences design. Developmental psychology, 42(6), 1289-1298.

Byrne, S., Rodrigo, M. J., & Martin, J. C. (2012). Influence of form and timing of social support on parental outcomes of a child-maltreatment prevention program. Children and Youth Services Review, 34(12), 2495-2503.

Carr, A. (2012). Family Therapy: Concepts, Process and Practice. 3rd Ed. New Jersey, USA: John Wiley & Sons.

Chaplin, T. M., Sinha, R., Simmons, J. A., Healy, S. M., Mayes, L. C., Hommer, R. E., & Crowley, M. J. (2012). Parent-adolescent conflict interactions and adolescent alcohol use. Addictive behaviors, 37(5), 605-612.

Craney, T. A., & Surles, J. G. (2002). Model-dependent variance inflation factor cutoff values. Quality Engineering, 14(3), 391-403.

Cummings, E. M., George, M. R., Koss, K. J., & Davis, P. T. (2013). Parental depressive symptoms and adolescent adjustment: Responses to children's distress and representations of attachment as explanatory mechanisms. Parenting, 13(4), 213-232.

Cummings, J. S., Pellegrini, D. S., Notarius, C. I., & Cummings, E. M. (1989). Children's responses to angry adult behavior as a function of marital distress and history of interparent hostility. Child Development, 60(5), 1035-1043.

Davis, K. D., Lawson, K. M., Almeida, D. M., Kelly, E. L., King, R. B., Hammer, L., ... & McHale, S. M. (2015). Parents’ daily time with their children: A workplace intervention. Pediatrics, 135(5), 875-882.

DeBoard-Lucas, R. L., Fosco, G. M., Raynor, S. R., & Grych, J. H. (2010). Interparental conflict in context: Exploring relations between parenting processes and children's conflict appraisals. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39(2), 163-175.

Doyle, A. B., & Markiewicz, D. (2005). Parenting, marital conflict and adjustment from early-to mid- adolescence: Mediated by adolescent attachment style? Journal of youth and adolescence, 34(2), 97-110.

Fear, J. M., Champion, J. E., Reeslund, K. L., Forehand, R., Colletti, C., Roberts, L., & Compas, B. E. (2009). Parental depression and interparental conflict: Children and adolescents’ self-blame and coping responses. Journal of Family Psychology, 23(5), 762-766.

Fosco, G. M., & Grych, J. H. (2007). Emotional expression in the family as a context for children's appraisals of interparental conflict. Journal of Family Psychology, 21(2), 248-258.

Fosco, G. M., & Grych, J. H. (2008). Emotional, cognitive, and family systems mediators of children's adjustment to interparental conflict. Journal of Family Psychology, 22(6), 843-584.

Fosco, G. M., & Grych, J. H. (2010). Adolescent Triangulation into Parental Conflicts: Longitudinal Implications for Appraisals and Adolescent‐Parent Relations. Journal of Marriage and Family, 72(2), 254-266.

Fosco, G. M, & Grych, J. H. (2013). Capturing the Family Context of Emotion Regulation a Family Systems Model Comparison Approach. Journal of Family Issues, 34(4), 557-578.

Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.

Gerard, J. M., Buehler, C., Franck, K., & Anderson, O. (2005). In the eyes of the beholder: Cognitive appraisals as mediators of the association between interparental conflict and youth maladjustment. Journal of Family Psychology, 19(3), 376-384.

Gerard, J. M., Krishnakumar, A., & Buehler, C. (2006). Marital conflict, parent-child relations, and youth maladjustment a longitudinal investigation of spillover effects. Journal of Family Issues, 27(7), 951-975.

George, M. W., Fairchild, A. J., Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2014). Marital conflict in early childhood and adolescent disordered eating: Emotional insecurity about the marital relationship as an explanatory mechanism. Eating behaviors, 15(4), 532-539.

Ghamari, M., & Ghamari Gandowani, A. (2014). [Relationship of Family Function with Parent-Adolescent Conflict among Secondary School Students]. Cultural and Educational Journal of Family and Women, 8(26), 157-174 [in Persian].

Glaser, J. K., & Williams, D. A. (1987). Self-blame, compliance, and distress among burn patients. Journal of Personality and Social Psychology, 53(1), 187-193.

Grych, J. H. (2005). Interparental conflict as a risk factor for child maladjustment: Implications for the development of prevention programs. Family Court Review, 43(1), 97-108.

Grych, J. H., & Fincham, F. D. (1993). Children's Appraisals of Marital Conflict: Initial Investigations of the Cognitive‐Contextual Framework. Child development, 64(1), 215-230.

Grych, J. H., & Fincham, F. D. (2001). Interparental Conflict and Child Adjustment: Theory, Research and Applications. England: Cambridge University Press.

Grych, J. H., Fincham, F. D., Jouriles, E. N., & McDonald, R. (2000). Interparental Conflict and Child Adjustment: Testing the Mediational Role of Appraisals in the Cognitive‐Contextual Framework. Child development, 71(6), 1648-1661.

Grych, J. H., Raynor, S. R., & Fosco, G. M. (2004). Family processes that shape the impact of interparental conflict on adolescents. Development and psychopathology, 16(03), 649-665.

Grych, J. H., Syed, M., & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child's perspective: The Children's Perception of Interparental Conflict Scale. Child development, 63(3), 558-572.

Harold, G. T., & Conger, R. D. (1997). Marital conflict and adolescent distress: The role of adolescent awareness. Child development, 68(2), 333-350.

Hooman, H. A. (2012). [Structural Equation Modeling Using LISREL Software]. Tehran: SAMT Publication [in Persian].

Juang, L. P., Syed, M., & Cookston, J. T. (2012). Acculturation-based and everyday parent-adolescent conflict among Chinese American adolescents: Longitudinal trajectories and implications for mental health. Journal of Family Psychology, 26(6), 916-926.

Kalantari, F. (2017). The modeling of relationship between brain-behavioral systems and Interparental conflicts with adolescent’s maladjustments (emotional-behavioral problems and tendency to substance abuse) mediated by the cognitive emotional behavioral responses. Master degree dissertation in psychology, Shahid Beheshti University [in Persian].

Kinsfogel, K. M., & Grych, J. H. (2004). Interparental conflict and adolescent dating relationships: integrating cognitive, emotional, and peer influences. Journal of family psychology, 18(3), 505-515.

Koh, B. D., & Rueter, M. A. (2011). Contributions of parent-adolescent negative emotionality, adolescent conflict, and adoption status to adolescent externalizing behaviors. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40(6), 825-836.

Laursen, B., & Collins, W. A. (2009). Parent-child relationships during adolescence. In R. M., Lerner, & L. Steinberg (Eds), Handbook of Adolescent Psychology. Vol 2. (pp. 3-42). New Jersey: John Wiley & Sons.

Marceau, K., Dorn, L. D., & Susman, E. J. (2012). Stress and puberty-related hormone reactivity, negative emotionality, and parent-adolescent relationships. Psychoneuroendocrinology, 37(8), 1286-1298.

Markel, C., & Wiener, J. (2014). Attribution processes in parent-adolescent conflict in families of adolescents with and without ADHD. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 46(1), 40-48.

Meyers, L. S., Gamst, G. C., & Guarino, A. J. (2006). Applied Multivariate Research: Design and Interpretation. California: Sage Publications.

Mokhtarnia, I. (2016). The relationship of personality characteristics and attitude towards addiction with tendency to high risk behaviors: The mediator role of family conflicts. Master thesis, Family Research Institute, Shahid Beheshti University [in Persian].

Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., & Tantaros, S. (2011). Parent-adolescent conflict and adolescents' adaptation: A longitudinal study of Albanian immigrant youth living in Greece. International Journal of Developmental Science, 5(1&2), 57-71.

Moura, O., dos Santos, R. A., Rocha, M., & Matos, P. M. (2010). Children's Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC): Factor structure and invariance across adolescents and emerging adults. International Journal of Testing, 10(4), 364-382.

Nichols, M. P. (2012). Family Therapy: Concepts and Methods. 10th Ed. Boston: Pearson.

Rhoades, K. A. (2008). Children’s responses to interparental conflict: A meta‐analysis of their associations with child adjustment. Child development, 79(6), 1942-1956.

Sharma, G., & Pandey, N. (2015). Parenting Styles and Its Effect on Self-Esteem of Adolescents. The International Journal of Indian Psychology, 3(1), 28-39.

Sheeber, L., Hops, H., Alpert, A., Davis, B., & Andrews, J. (1997). Family support and conflict: Prospective relations to adolescent depression. Journal of abnormal child psychology, 25(4), 333-344.

Shelton, K. H., & Harold, G. T. (2007). Marital conflict and children's adjustment: The mediating and moderating role of children's coping strategies. Social Development, 16(3), 497-512.

Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of research on adolescence, 11(1), 1-19.

Thompson, S. F., Lengua, L. J., & Garcia, C. M. (2015). Appraisal and Coping as Mediators of the Effects of Cumulative Risk on Preadolescent Adjustment. Journal of Child and Family Studies, 25(5), 1416-1429.

Zimet, D. M, & Jacob, T. (2001). Influences of marital conflict on child adjustment: Review of theory and research. Clinical Child and Family Psychology Review, 4(4), 319-335.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.