palette
نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد ـ کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدی
شهره رحیمیان, راحله مداح شورچه, زهرا طبیبی

چکیده

دیدگاه مادران درباره پدیده کنار هم­ خوابیدن براساس نظریه آشیانه رشدی سوپر و هارکنس بررسی شد. با 13 مادر دارای حداقل یک کودک 3 تا 6 ساله، در دو گروه کنارهم خواب و جداخواب، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. از رویکرد کیفی پدیدارشناسی و شیوه تحلیل کلایزی استفاده شد و پاسخ­ ها بر اساس خرده سیستم ­های نظریه آشیانه رشدی، مفهوم­ بندی شدند. در بخش موقعیت فیزیکی، نقش همشیرها در جداخوابی و غیبت مکرر پدر یا رضایت وی در کنار هم­ خوابیدن مطرح شد. در حوزه آداب و رسوم فرهنگی و روان­شناسی مراقب نیز با وجود اعتقاد هر دو گروه بر نقش کنار هم­خوابیدن در ایجاد رابطه عاطفی، مادران جداخواب در خواباندن کودک در اتاق خودش در جهت کسب استقلال کودک و کاهش ترس از تنهایی او، تلاش می­ کردند. در هر دو گروه نگرانی از تأثیر آگاهی زودهنگام کودک از روابط جنسی و تأثیر وضعیت خلق و خوی کودک در انتخاب نحوه خواباندن مطرح شد. والدین برای شکل­ گیری رابطه عاطفی قوی، کنار هم­ خوابیدن را تا پایان شیرخوارگی و گاهی تا پیش ­دبستانی، ضروری می­دانند. تمایل آن­ها بر جداسازی کودک پیش­ دبستانی به دلیل کاهش وابستگی و جلوگیری از آگاهی کودک از روابط جنسی است. در دیدگاه مادران، کنار هم­ خوابیدن تا سن دبستان پدیدۀ نابهنجاری تلقی نمی ­شود.

واژگان کلیدی
نظریه آشیانه ی رشدی- پدیدار شناسی- کنار هم خوابیدن والد_کودک

منابع و مآخذ مقاله

ادیب حاجی باقری، م.، پرویزی، س.، و صلصالی، م. (1389). روش‌های تحقیق کیفی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.

ازگلی، گ.، شیخان، ز.، سلیمانی، ف.، میرزایی، س.، جنتی عطایی، پ.، ضیایی، ط.، و خلوصی بدر، ف. (1394). میزان اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی. مجله سلامت و مراقبت، 17(3)، 206-198.

بهبودی، ز.، و شهباززادگان، س. (1393). توسعه در سلامت با فرهنگ جمع گرایی. سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت شیراز ایران. 6-5 آذر 1393.

پناغی، ل.، کفاشی، ا.، و سراجی، م. (1383). همه گیرشناسی اختلال های خواب در دانش آموزان ابتدایی شهر تهران. اندیشه و رفتار، 1 و 2، 58-50.

عباس زاده، م. (1391). تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه شناسی کاربردی، 23(45)، 34-19.

کریم زاده، پ.، و صفرزاده خوشابی، ک. (1380). اختلال های خواب در کودکان، فیض، 17، 102-93.

گال، م.، بورگ، و.، و گال، ج. (2003). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه ا. ر. نصر و همکاران (1392). جلد 2. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

محسنیان، ا.، طبیبی، ز.، و مشهدی، ع. (1393). شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 10(39)، 248-237.

محسنیان، ا.، و غنایی چمن آبادی، ع. (1390). اهمیت مسایل خواب در شیرخواران و کودکان خردسال. چهارمین همایش بین المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی ایران. 21-19 مهر.

نافعی، ز.، شکیبا، م.، و کشاورزیان، ف. (1388). بررسی شیوع اختلالات خواب در شیرخواران 1 تا 2 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد طی سال های 88-87. فصلنامه پژوهشی دانشکده یزد، 26، 46-39.

AAP Task force on Infant Sleep Position and Sudden Infant Death Syndrome (2000). Changing Concepts of SIDS: Implications for Infant Sleeping Environment and Sleep Position. Pediatrics, 105(3), 650-656.

Abbaszadeh, M. (2012). [Reflections on the validity and reliability in qualitative research]. Applied Sociology, 23(45), 19-34 [in Persian].

Adib Haji Bagheri, M., Parvizi, S., & Salsali, S. (2010). [Qualitative Research]. Tehran: Boshra Publication [in Persian].

Amintehran, E., Ghalehbaghi, B., Asghari, A., Jalilolghadr, S., Ahmadvand, A., & Foroughi F. (2013). High Prevalence of Sleep Problems in School and Preschool-Aged Children in Tehran: A Population Based Study. Iranian Journal of Pediatrics, 23(1), 45-52.

Azgoli, G., Sheikhan, Z., Soleimani, F., Mirzaie, S., Jannati Attaee, P., Ziaei, T. & Kholusi Badr, F. (2015). [The sleep disorders and related factors in preschool children]. Journal of Health Care, 17(3), 198-206 [in Persian].

Ball, H. L. (2003). Breastfeeding, bed-sharing, and infant sleep. Birth, 30(3), 181–188.

Behboudi, Z. & Shahbazzadegan, S. (2014). [Health Development with collectivism culture]. International Seminar on Health Roadmap of the Islamic Republic, Health Policy Research Center of Shiraz, Iran. November 26-27 [in Persian].

Bos, S. C., Gomes, A., Clemente, V., Marques, M., Pereira, A. T., & et al. (2009). Sleep and Behavioral/Emotional Problems in Children: A Population-Based Study. Sleep Medicine, 10(1), 66-74.

Chung, S., Hoyoung, A. N. (2014). Cultural Issues of Co-Sleeping in Korea. Sleep Medicine Research, 5(2), 37-42.

Cortesi, F., Giannotti, F., Sebastiani, T., & Vagnoni, C. (2004). Cosleeping and Sleep Behavior in Italian School-Aged Children. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 25(1), 28-33.

Countermine, M. S., & Teti, D. M. (2010). Sleep arrangements and maternal adaptation in infancy. Health Journal, 31(6), 647-663.

Davies, L. (1995). Babies Co-Sleeping with Parents. Midwives: Official Journal of the Royal College of Midwives, 108(1295), 384-386.

Day, A., Haj-Bakri, S., Lubchansky, S., & Mehta, S. (2013). Sleep, Anxiety, and Fatigue in Family Members of Patients Admitted to the Intensive Care Unit: A Questionnaire Study. Critical Care, 17(3), 1-7.

Dewar, G. (2013). Bed Sharing with Infants: Can it Be Done Safely? Retrieved from: http://www.parentingscience.com/bed-sharing.html

Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (2003). Educational Research: An Introduction (A. R. Nasr, et al. Trans.). Vol 2. Tehran: Shahid Beheshti University Publication [in Persian].

Galbally, M., Lewis, A. J., McEgan, K., Scalzo, K., & Islam, F. A. (2013). Breastfeeding and Infant Sleep Patterns: An Australian Population Study. Journal of Paediatric Child Health, 49(2), 147-152.

Harkness, S., & Super, C. M. (2008). Parental Ethno-theories and the (Re-) production of Culture. Invited “State-of-the-Art” Lecture at the biannual meetings of the International Association for Cross-Cultural Psychology. Bremen, Germany.

Hayes, M. J., Roberts, S. M., & Stowe, R. (1996). Early childhood co-sleeping: Parent-child and parent-infant nighttime interactions. Infant Mental Health Journal, 1(17), 348-357.

Heinig, M. J. (2000). Bed Sharing and Infant Mortality: Guilt by Association? Journal of Human Lactation, 16(3), 189-191.

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research in Nursing. 2nd ed. Black well.

Karimzadeh, P., & Safarzadeh Khushabi, K. (2001). [Sleep disorders in children]. FEYZ, 17, 93-102 [in Persian].

Kelley, C. (2000). Should Infants Sleep with their Parents? Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 154(11), 1171-1173.

Li, Y., Jin, H., Owens, J. A., & Hu, C. (2008). The Association between Sleep and Injury among School-Aged Children in Rural China: A Case-Control Study. Sleep Medicine, 9(2), 142-148.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage.

Liu, X., Liu, L., Owens, J. A., & Kaplan, D. L. (2005). Sleep Patterns and Sleep Problems among School Children in the United States and China. Pediatrics, 115 (1), 241-249.

Lozoff, B., & Brittenham, G. (1979). Infant Care: Cache or Carry. Journal of Pediatrics, 95(3), 478-483.

Lozoff, B., Wolf, A. W., & Davis, N. S. (1984). Cosleeping in urban families with young children in the United States. Pediatrics, 74(2), 171-182.

Mahendran, R., Vaingankar, J. A., Mythily, S., & Cai, Y. M. (2006). Co-Sleeping and Clinical Correlates in Children Seen at a Child Guidance Clinic. Singapore Medicine Journal, 47(11), 957-959.

Madansky, D., & Edelbrock, C. (1990). Co-sleeping in a Community Sample of 2- and 3-Years Old Children. Pediatrics, 86(5), 197-203.

McKenna, J., Thoman, E. B., Anders, T. F., Sadeh, A., Schectman, V. L., & Glotzbach, S. F. (1993). Infant-parent co-sleeping in an evolutionary perspective: Implications for understanding infant sleep development and the sudden infant death syndrome. Sleep, 16(3), 263-282.

McKenna, J., Ball, H. L., & Lee, T. G. (2007). Mother–Infant Cosleeping, Breastfeeding and Sudden Infant Death Syndrome: What Biological Anthropology Has Discovered About Normal Infant Sleep and Pediatric Sleep Medicine. American Journal of Physical Anthropology, 45(134), 133–161.

Mohsenian, E., & Ghanaie Chaman Abadi, A. (2011). [Importance of Sleeping Issue in Infants and Toddlers]. The 4th International Conference on Children and Adolescents’ Pediatrics, Iran’s Medical Sciences University, October 11-13 [in Persian].

Mohsenian, E., Tabibi, Z., & Mashhadi, A. (2014). [Settling to sleep strategies and sleeping problems among 1-2 year old infants]. Journal of Developmental Psychology, 10(39), 237-248 [in Persian].

Nafeiy, Z., Shakiba, M., & Keshavarzian, F. (2009). [The Prevalence of Sleep Disorders in 1 to 2 Year Infants Referring to Health Centers in Yazd, 2008-2009]. Toloo-e Behdasht, 26, 39-46 [in Persian].

Owens, J. A. (2002). Cosleeping. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 23(4), 254-255.

Panaghi, L., Kafashi, A. & Seraji, M. (2004). [Epidemiology of sleep disorders among primary students of Tehran]. Journal of Thoughts and Behaviors, 1-2, 50-58 [in Persian].

Rzepecka, H., McKenzie, K., McClure, I., & Murphy, S. H. (2011). Sleep, Anxiety and Challenging Behavior in Children with Intellectual Disability and/or Autism Spectrum Disorder. Research in Developmental Disabilities, 32 (6), 2758-2766.

Sadeh, A., Tikotzky, L., & Scher, A. (2003). Parenting and Infant Sleep. Sleep Medicine Review, 14(2), 89-96.

Scheers, N. J., Rutherford, G. W., & Kemp, J. S. (2003). Where Should Infants Sleep? A Comparison of Risk for Suffocation of Infants Sleeping in Cribs, Adult Beds, and Other Sleeping Locations. Pediatrics, 112(4), 883-889.

Seabrook, J. (1999). Manuals of parenthood: Sleeping with the baby. New Yorker, 75 (33), 56-65.

Sobralske, M. C., & Gruber, M .E. (2009). Risks and benefits of parent/child bed sharing. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 21(9), 474–479.

Super, C. M., & Harkness, S. (1986). The Developmental Niche: A Conceptualization at the Interface of Child and Culture. International Journal of Behavioral Development, 9(4), 545-569.

Super, C. M., & Harkness, S. (2002). Culture Structures the Environment for Development. Human Development, 45(4), 270-274.

Super, C. M., Axia, G., Harkness, S., Welles-Nyström, B., Zylicz, P. O., & et al. (2008). Culture, Temperament, and the difficult child: A study in seven western cultures. European Developmental Science, 2(1/2), 136-157.

Stephen, G. (2003). Transformations: A world of home hemodialysis. Health Care, 38(2), 29-50.

Stein, M. T., Colarusso, C., McKenna, J. J., & Powers, N. G. (2001). Co-sleeping (Bed-sharing) Among Infants and Toddlers. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 22(2), 67-71.

Streubert, S. H., & Carpenter, D. (2003). Qualitative Research in Nursing. USA: Lippincott Williams. Wiking.

Taras, H., & Potts-Datema, W. (2005). Sleep and Student Performance at School. Journal of School Health, 75 (7), 248-54.

Thevenin, T. (1987). The Family Bed: An Age-Old Concept in Child Rearing. Wayne, N. J: Avery Publishing Group Inc.

Thoman, E. B. (2006). Co-Sleeping, An Ancient Practice: Issues of Past and Present, and Possibilities for the Future. Sleep Medicine Review, 10(6), 407-417.

Volkovich, E., Ben Zion, B., Karny, D., Meiri, G., & Tikotzky, L. (2015). Sleep Patterns of Co-Sleeping and Solitary Sleeping Infants and Mothers: A Longitudinal Study: Sleeping Arrangements and Sleep Quality of Infants and Mothers. Sleep Medicine. http://dx.doi.org/doi: 10.1016/.

Whitings, J. W. M. (1981). Environmental constraint on infant care practice: Handbook of cross-cultural human development. New York: Garland STPM Press.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.