palette
بررسی تأثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان

چکیده
شناسايی عوامل خطر مؤثر در خودکشی دانشجويان می‌تواند زمينه لازم را برای اعمال مداخلات مناسب با هدف پيشگيری و کنترل پديده خودکشی فراهم نمايد. پژوهش حاضر به بررسي عوامل خطر خانوادگی و اجتماعی مؤثر در خـودكشي دانشجويان پـرداخته است. در اين پژوهش 96 نفر (50 زن و 46 مرد) دانشجوي اقدام كرده به خودکشی با 96 نفر (50 زن و 46 مرد) دانشجوي سالم شرکت داده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌هاي عملكرد خانواده و حمايت اجتماعي ادراك شده بود. داده-ها با استفاده از آزمون t و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه دو گروه در هشت خرده مقياس عملكرد خانواده و همه خرده‌مقياس‌هاي حمايت اجتماعي تفاوت معناداري دارند. ميزان همبستگي خانوادگي، ابراز وجود، جامعه‌پذيري و آرمان خانوادگي در اقدام‌كنندگان به خودكشي پايين‌تر از افرادي است كه اقدام به خودكشي نداشته‌اند. هم‌چنين ميزان تعارض، گسستگي، گرايش‌هاي فرهنگي ـ عقلاني و درهم تنيدگي در اقدام‌كنندگان به خودكشي بالاتر از افرادي است كه اقدام به خودكشي نداشته‌اند. حمايت‌هاي اجتماعي در اشكال مختلف آن از عوامل محافظت‌كننده در برابر رفتارهاي خودكشي‌گرايانه به شمار مي‌روند.
واژگان کلیدی
دانشجو، اقدام به خودكشي، عملكرد خانواده، حمايت اجتماعي ادراک شده

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.