palette
اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره‌اي به مادران بر بهبود عملكرد خانواده آنان

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره‌اي به مادران بر بهبود عملكرد خانواده آنان بوده است. روش پژوهش، نيمه تجربي بود. جامعه آماري شامل كليه مادران دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌های بزرگ دولتی منطقه دو شهر تهران بود كه از طريق ترکیبی از روش نمونه‌گيري تصادفي و خوشه‌ای 50 نفر (براي دو گروه 25 نفري آزمايش و گواه) انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتندابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه سنجش خانواده (FAD)، مي‌باشد كه به صورت پيش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحليل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس به وسیله نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که اين روش بر بهبود عملكرد خانواده مادران مؤثر مي‌باشد. بدين معنا كه آموزش تحليل ارتباط محاوره‌اي، «نقش-ها»، «حل مسئله» و «ابراز عواطف» آنان را بهبود مي‌بخشد.
واژگان کلیدی
تحليل ارتباط محاوره‌اي، عملكرد خانواده، مادران

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.