palette
تبیین جامعه شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران

چکیده
رابطه جنسی «پیش از ازدواج» (آنومیک) در ایران در حال افزایش است و سیاست غالب، نادیده گرفتن آن است. پژوهش حاضر به دنبال کشف عوامل اجتماعی مؤثر، در بروز و شکل­گیری این روابط است. این تحقیق، یک پژوهش با رویکرد کیفی است. در این تحقيق با 34 نفر از مردانی که این­گونه روابط را تجربه کرده­اند مصاحبه گردید. یافته­ها نشان می­دهند که مواردی چون احساس نیاز، حس کنجکاوی و کسب تجربه، شبکه روابط اجتماعی و گروه­های دوستی سوژه، بیکاری و شرایط اقتصادی، فشار فرهنگی، افزایش سن ازدواج، افزایش تکنولوژی­های ارتباطی نوین و پیدایش ارزش­های جدید فرهنگی در جامعه، از جمله مهم­ترین عوامل پیدایش و گسترش این روابط هستند. ساز و کار گرایش به این­گونه روابط، مکانیسمی پیچیده و چندمرحله­ای دارد. نيازها به سوژه براي ارضاي آن­ها فشـار وارد مي­كننـد. سوژه بـه دنبال راه­هاي مشروع و فرهنـگی ارضاي نيـاز است. اگـر راه­هاي فرهنگي و مشروع ارضاي نيازها برای همه فراهم نباشد كساني كه به طور مشروع و قانوني نتوانند آن نيازهـا را بـرطرف كنند دچـار آنومی می­شوند. در اين مرحله، سوژه آنوميك، به دنبال راه­هاي فرهنگي جديد براي تأمین نیازهای خود می­گردد. شیوه­های جدید فرهنگی، زمینه را برای شکل­گیری روابط پیش از ازدواج فراهم می­کنند.
واژگان کلیدی
نیاز- نیاز جنسی- نیاز عاطفی- هم بالینی- آنومی- محرومیت نسبی- سبک زندگی

منابع و مآخذ مقاله

آزاد، ت.، زند، م.، و خزاعی، ز. (1379). بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، 44 و 45، 24-1.

اميريان‌زاده، م.، و امیریان‌زاده، ز. (1384، آذر). رابطه بين طلاق و مشكلات جنسي. مقاله ارائه شده در دومين همايش خانواده و مشكلات جنسي ، تهران.

خلج‌آبادی فراهانی، ف.، و مهریار، ا. (1389). بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران. خانواده‌پژوهی، 24(6)، 449 – 468.

ربانی، ر.، و صفایی‌نژاد، ف. (1384). فاصله نسلی با تأکید بر وضعیت دینداری و ارزش‌های اجتماعی. مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 12(2)، 21-40.

زاده‌محمدی، ع.، و احمدآبادی، ز. (1387). هم وقوعي رفتارهاي پرخطر در بين نوجوانان دبيرستان‌هاي شهر تهران. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 4 (13)، 87-100.

زاده‌محمدی، ع.، و احمدآبادی، ز. (1388). بررسي رفتارهاي پرخطر در ميان نوجوانان: راهکارهايي براي پيشگيري از جرم در محيط خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 5(20)، 467-485.

سلیمی‌نیا، ل.، جزایری، ع.، و محمدخانی، پ. (1384). نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 5(19)، 75 – 90.

فروتن، ک.، و ميلاني، م. (1387). بررسي شيوع اختلالات جنسي در متقاضيان طلاق مراجعه‌كننده به مجتمع قضايي خانواده. دانشور، 16(78)، 37-42.

فلیک، ا. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه ه. جلیلی). تهران: نشر نی.

عطایی، ب.، نخودیان، ز.، بابک، آ.، شعاعی، پ.، محمدزاده، م.، و صادقی، س. (1388). شيوع آلودگي به ويروس هپاتيت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکي اصفهان، 27 (102)، 788-797.

عباسی، خ.، و ایمان، م. (1386). تبیین جامعه‌شناختی گرایش نوجوانان به فرهنگ غربی. جوانان و مناسبات نسلی، 1، 113 – 140

غديري، م.، و فروتن، ک. (1387). ‏ اختلالات جنسي عامل پنهان طلاق: ضرورت حضور پزشك آموزش ديده در تركيب كارشناسان مراكز مشاوره خانواده. فصلنامه خانواده‌پژوهي، 4(1-16(ویژه‌نامه نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده))، 585-608.

گرمارودی، غ.، مکارم، ج.، علوی، ش.، و عباسی، ز. (1388). عادات پرخطر بهداشتی در دانش‌آموزان شهر تهران. فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی (پایش)، 9 (1)، 11-19.

گیدنز، آ. (1377). جامعه‌شناسی (ترجمه م. صبوری). تهران: نشر نی.

Afary, J. (2009). Sexual politics in modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press

Barash, D., & Lipton, J. (2002). The myth of monogamy: Fidelity and infidelity in animals and people. New York: Holt press

Barlow, A., Duncan, S., Grace, J., & Alison, P. (2005). Cohabitation, marriage and the law, social change and legal reform in the 21st century. Oxford: Hart Publishing.

Blesk, A. L., & Buss, D. M. (2001). Opposite-sex friendship: Sex differences and similarities in initiation, selection and dissolution. Personality And social Psychology Bulletin, 27, 1310-1323.

Chaney, D. (1996). Lifestyle. London: Sage publication.

Erkmen, H., & Dillbazan, N. (2001). Sexual attitudes of Turkish University student. Journal of Sex Education and Therapy, 16, 251-261.

Ghuman, S. H., Loi, V. M., Huy, V. T., & Knodel, J. (2006). Continuity and change in premarital sex in Vietnam. Journal of International Family planning Perspectives, 32(4), 166-175.

Glaser, B., & Straus, A. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Adline Press

Gough, I. (1994). Economic institutions and the satisfaction of human needs. Journal of Economic Issues, 28(1), 25–66.

Gurr, T. R. (1970). Why men rebel? Princton University Press.

Harding, D., & Jencks, C. H. (2003). Changing attitudes toward premarital sex. Public Opinion Quarterly, 67, 211-226

Johanson, T., & Migel, F. (1992). Do the right thing: Lifestyle and identity in contemporary youth culture. Sweden: Almqvist and Wiksell International

Kulu, H., & Boyle, P. J. (2010). Premarital cohabitation and divorce: Support for the "Trial Marriage" theory? Journal of Demographic Research, 23, 879-904.

LaDuke, A. (2006). Living through the sexual revolution. London: Greenhaven Press.

Lee, G. R., Payne, K. (2010). Changing marriage pattern since 1970: What’s going on and why? Journal of Comparative Family Studies, 41(4), 537-543.

Legkauskas, V., & Stankeviciene, D. (2009). Premarital sex and marital satisfaction of middle age men and women: A study of marriage Lithuanian couples. Journal of Sex Role, 60, 21-31.

Mahdavi, P. (2008). Passionate uprisings: Iran’s sexual revolution. California: Stanford University Press

Mallika, A., M., Grada, L., Kanade, S., Jejeebhoy, S., & Ganatra, B. (2007). Correlates of premarital relationships among unmarried youth in Pune District, Maharashtra, India. International Family Planning Perspectives, 33(4), 150- 159.

Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York: Harper and Row Publishers

Merton, R. K. (1957). Social theory and social structure. New York: Free press

Mohammad, K., Farahani F. K., Mohammadi, M. R., & Alikhani, S. (2007). Sexual risk-taking behaviors among boys aged 15-18 years in Tehran. Journal of Adolescent Health, 41(4), 407-14.

Raymo, J. M., Iwasawa, M., & Bumpass, L. (2009). Cohabitation and family formation in Japan. Journal of Demography, 46(4), 785-803.

Regnerus, M., & Uecker, J. (2011). Premarital sex in America. Oxford: Oxford University Press.

Rich, M., & Ginsburg, K. (1999). The reason and theme of qualitative research: Why, when and who to use qualitative methods in the study of adolescent health. Journal of Adolescent Health, 25, 371 – 378.

Sakalli, N., & Glick, P. (2003). Ambivalent sexism and attitudes toward women who engage premarital sex in turkey. The Journal of Sex Research, 40(3), 296-302.

Thornton, A. (1989). Changing attitudes toward family issues in the United States. Journal of Marriage and the Family, 51, 873-893.

Welling, K. (2006). Sexual behavior in context: A global perspective. Journal of the Lancet, 368, 1706-1728.

Zhang, K., & Li, D. (1999). Changing sexual attitudes and behavior in China: Implications for the spread of HIV and other sexually transmitted disease. Journal of Aids Care, 11(5), 581-589.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.