palette
تدوین مدل روابط سبک های فرزند پروری- شخصیت-عزت نفس و شادکامی- الگوی تحلیل مسیر

چکیده

 هدف اساسى این پژوهش، تدوین مدل روابط سبک­های فرزند­پروری، شخصیت، عزت­نفس و شادکامی در دانشجویان بود.350 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با روش نمونه­گيرى خوشه­اى تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه­های شادکامی آکسفورد، عزت­نفس روزنبرگ، شیوه­های فرزند­پروری بوری (فرم مادر) و پرسشنامه شخصیت آیزنک بود.

داده­هاى بدست آمده با روش آمارى تحلیل مسیر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان دادند كه مدل اولیه ارائه شده تنها در بعضی شاخص­ها برازش داشت، بنابراین مدل تعدیل شده برازش بهتری با داده­ها نشان داد. آشکار شد که برون­گرایی و  عزت­نفس، با شادکامی رابطه مستقیم مثبت دارند. هم­چنین بین روان ­رنجورخویی و شادکامی رابطه منفی معنادار و بین برون­گرایی با شادکامی به واسطه  عزت­نفس رابطه غیرمستقیم معنا­داری یافت شد.

یافته­ها نشان دادند که بین سبک فرزند­پروری قاطع با شادکامی به واسطه روان ­رنجورخویی و برون­گرایی رابطه غیرمستقیم معنادار وجود دارد. هم­چنین  برون­گرایی، سبک فرزندپروری قاطع، روان رنجورخویی و عزت نفس به ترتیب بیشترین سهم را در تبیین شادکامی دارند. در اين پژوهش نقش عزت­نفس، شخصیت و سبک­های فرزند­پروری در شادکامی تأييد شد كه اين بيانگر اهميت نقش این متغیرها در شادکامی است.

واژگان کلیدی
شادکامی- سبک های فرزندپروری- شخصیت- عزت نفس

منابع و مآخذ مقاله

اسفندياري، غ. ر. (1374). مقايسة شيوه‌هاي فرزندپروري مادران در دو گروه كودكان مبتلا به اختلال رفتار و تأثير آموزش مادران در كاهش اختلال رفتاري. پايان‌نامة كارشناسي ارشد، انستيتوي تحقيقات روان‌پزشكي تهران.

بخشي پوررودسري، ع.، و باقريان خسروشاهي، ص. (1385). ويژگي‌هاي روان‌سنجي پرسشنامه تجديدنظر شده شخصيت آيزنک ـ فرم کوتاه (EPQ-RS). روان‌شناسي معاصر، 1(2)،3-12.

جوشن‌لو، م.، و رستگار، پ. (1386). پنج رگه اصلی شخصیت و حرمت خود به عنوان پیش‌بین‌های بهزیستی فضیلت‌گرا. فصلنامه روان‌شناسان ایرانی، 4(13)، 24-13.

حقيقي، ج.، خوش‌كنش، ا.، شكركن، ح.، شهني ييلاق، م.، و نيسي، ع. (1385). رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت با احساس شادكامي در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه شهيد چمران. مجله علوم تربيتي و روان‌شناسي، 13(3)، 188-163.

زاده‌محمدی، ع.، عابدی، ع. ر.، و خانجانی ، م. (1386). بهبود حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان. فصلنامه روان-شناسان ایرانی، 4(15)، 252-245.

علی‌پور، ا.، و نوربالا، ا. ع. .(1378). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه-هاي تهران. مجله اندیشه و رفتار، 5(1و2)، 65-55.

کار، ا. (1385). روان‌شناسی مثبت (ترجمه ح. پاشا شریفی و ج. نجفی‌زند). تهران: انتشارات سخن (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2004).

گروسي فرشی، م. ت.، ماني، آ.، و بخشی‌پور، ع. (1385) . ارتباط ويژگي‌هاي شخصيتي با احساس شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه تبريز. فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 1(1)، 157- 143.

محمدی، ن. (1384). بررسی مقدماتی اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس حرمت خود روزنبرگ. مجله روا‌ن‌شناسان ایرانی، 32، 320-313.

مرادی، م.، جعفری، س. ا.، و عابدی، م. ر. (1384). شادمانی و شخصیت: بررسی مروری. تازه‌های علوم‌شناختی، 7(2)، 71-60.

مظلومي محمودآباد، س.، مهري، ع.، و مروتي شريف آباد، م. ع. (1385). ارتباط بين اعتماد به نفس و خودكارآمدي با رفتارهاي بهداشتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد. مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، 3(2)، 117-111.

میرشاه جعفری، ا.، عابدی، م. ر.، و دریکوندی، ه. (1381). شادمانی و عوامل مؤثر بر آن. تازه‌های علوم شناختی، 4(3)، 58-51.

نوری، ط.، عابدی ، م. ر.، و علیپور، ا. (1385). بررسي رابطه شادماني با ويژگي‌هاي شخصيتي كاركنان دادگستري اصفهان. گزارش طرح پژوهشی، دادگستری استان اصفهان.

Akse, J., Hale, B., Engels, R., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2007). Co-occurrence of depression and delinquency in personality types. European Journal of Personality, 21(2), 235-256.

Argyle, M. (2001). The psychology of happiness (2nd ed.). London: Routledge

Argyle, M., & Lu, L. (1990). The happiness of extroverts. Personality and Individual Differences, 11, 1011–1017.

Bental, R. P. (1992).Words: A proposal to classify happiness as a psychiatric disorder. Journal of Medical Ethics, 18, 94-98

Berzonsky, M. D. (2004). Identity style, parental authority, and identity commitment. Journal of Youth & Adolescence, 33, 213-220

Brebner, J., Donaldson, J., Kirby, N., & Ward, L. (1995). Relationships between happiness and personality. Personality and Individual Differences, 19, 251–258.

Buri, J. (1991). Parental authority questionnaire. Journal of Personality Assessment, 57, 110–119

Buri, J., Louiselle, P., Misukanis, T., & Mueller, R. (1988). Effects of parental authoritarianism and authoritativeness of self-esteem. Personality and Social Psychology Bulletin, 14, 271-282.

Cha, K. H. (2003). Subjective well-being among college students. Social Indicators Research, 62–63, 455–477.

Chan, R., & Joseph, S. (2000). Dimensions of personality, domain of aspiration, and subjective well-being. Personality and Individual Differences, 28, 347-354.

Chan, T., & Koo, A. (2009). Parenting style and youth outcomes in the UK. Paper presented at the conference of the British Sociological Association, University of Oxford, Oxford.

Cheng, H., & Furnham, F. (2003). Personality, self-esteem, and demographic predictions of happiness and depression. Personality and Individual Differences, 34, 921–942

Costa, P. T., McCrae, R. R., & Norris, A. H. (1981). Personal adjustment to aging: Longitudinal prediction from neuroticism and extraversion. Journal of Gerontology, 36(1), 78-85

De Pascalis, V., Strippoli, E., Riccardi, P. & Vergari, F. (2004). Personality, event related potential (ERP) and heart rate (HR) in emotional word processing. Personality and Individual Differences, 36, 873-891

Delongis, A., & Holtzman, S. (2005). Coping in context: The role of stress, social support, and personality in coping. Journal of Personality, 73(6), 1-24.

Deneve, K. M., & Cooper, H. (1998). The happy personality: A meta – analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychology Bulletin, 124 (2), 197-229.

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being three decades of well-being, Psychological Bulletin, 125, 276-302.

Francis, L. J. (1999). Happiness is a thing called stable extraversion: A further examination of the relationship between the Oxford Happiness Inventory and Eysenk’s dimensional model of personality and gender. Personality and Individual Differences, 26, 5-11.

Francis, L. J., Brown, L. B., Lester, D., & Philipchalk, R. (1998). Happiness as stable extraversion: A cross-cultural examination of the reliability and validity of the Oxford Happiness Inventory among students in the UK, USA, Australia and Canada. Personality and Individual Differences, 24, 164-171.

Francis, L. J., Katz, Y. J., Yalbon, Y., & Robbins, M. (2004). Religiosity, personality, and happiness: A study among Israeli male undergraduates. Journal of Happiness Studies, 5, 315-333.

Fujita,. F., Diener, E., & Sandvic, E. (1991). Gender differences in negative affect and well – being: The case for emotional intensity. Journal of Personality & Social Psychology, 61(3), 427-434.

Furnham, A., & Cheng, H. (2000). Perceived parental behavior, self-esteem, and happiness. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 35, 463–470.

Furnham, A., Brewin, C, J. (1990). Personality and happiness. Personality and Individual Differences. 11, 1093- 1096

Gomez, R., Cooper, A., & Gomez, A. (2000). Susceptibility to positive and negative mood states: Test of Eysenck' s, Gray's and Newman's theories. Personality and individual Differences, 29,351- 365.

Goodwin, R. D., & Gotlib, I. H. (2004). Gender differences in depression: The role of personality factors. Psychiatry Research, 126, 135-142.

Gutierrez, J. G., Jimenez, B. M., Hernandez, E. G., & Puente, C. P. (2005). Personality and subjective well-being: Big five correlates and demographic variables. Personality and Individual Differences, 38, 1561–1569.

Harris, A. H., & Standard, S. (2001). Psychometric properties of the Life Regard Index-Revised: A validation study of a personal measure of personal meaning. Psychological Report, 89, 759-773.

Hayes, N., & Joseph, S. (2003). Big 5 correlate of three measures of subjective well-being. Personality & Individual Differences, 34, 723-727.

Herz, L., & Gullone, E. (1999). The relationship between self-esteem and parenting style: A cross-cultural comparison of Australian and Vietnamese Australian adolescents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30(6), 742-761

Hilles, P., & Argyle, M. (2001). Emotional stability as a major dimension of happiness. Personality and Individual Differences, 31, 1357-1364.

Hilles, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 1073–1082.

Huver, R. M. E., Otten, R., Vries, H., & Engels, R. (2009). Personality and parenting style in parents of adolescents. Journal of Adolescence, 33(3): 395-402

Ivkovic,V., Vitart,V., Rudan, I., Janicijevic, B., Smolej-Narancic, N., Skaric-Juric, T., Barbalic, M, Polasek, O, Kolcic, I., Biloglav, Z., Visscher, P. M., Hayward, C., Hastie, N. D., Anderson, N., Campbell, H., Wright, A. F., Rudan, P., & Deary, I. J. (2007). The Eysenck personality factors: psychometric structure, reliability, heritability and phenotypic and genetic correlations with psychological distress in an isolated Croatian population. Personality and Individual Differences, 42, 123-133.

Jin, B. (2001). Social psychological determinants of life satisfaction in older adults. Unpublished doctoral dissertation. Social Psychology.Indiana University, Indiana.

Karanci, N., Dirik, G., & Yorulmaz, O. (2007). Reliability and validity studies of Turkish translation of Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated. Turkish Journal of psychiatry, 18(3), 254-261

Kardum, I., & Krapic, N. (2001). Personality trait, stressful life event, and coping styles in early adolescence. Personality and Individual Differences, 30, 503-515.

Klein, H. K. (2005). Investigation of variables influencing college students' marital attitudes and fear of intimacy. Unpublished doctoral dissertation, Ball state university, Muncie.

Larsen, R. J., & Ketelaar, T. (1991). Personality and susceptibility to positive and negative emotional states. Journal of Personality and Social Psychology, 61(1),132-140.

Lee-Baggley, D., Preece, M., & Delgonis, A. (2005). Coping with interpersonal stress: Role of big five traits. Journal of Personality, 73, 1141-1146

Lopez, M. (2005). Parenting styles and self esteem: Clarifying the role of ethnicity. Poster presented at the 85th Annual Western Psychological Association Convention, Portland, OR.

Lu, L., & Shih, J. B. (1997). Personality and happiness: Is mental health a mediator? Personality and Individual Differences, 22(2), 249-256

Lyubomirsky, S., Tkach, C., & Robin, M. (2006). Differences between happiness and self esteem. Social Indicators Research, 78, 363–404

Malekjah, R. (2004). A Study of the Relationship of Happiness and Self-esteem Among College Students. Unpublished M.S thesis. Counseling, California State University, Long Beach.

Magnus, K., Diener, E., Fujita, F., & Pavot, W. (1993) Extraversion and neuroticism as predictors of objective life events: A longitudinal analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 65 (5), 1046-1053

Robinson, M. D., Ode, S., Moller, S. K., & Gotez, P. W. (2007). Neuroticism and affective priming: Evidence for a neuroticism-linked negative schema. Personality and Individual Differences, 42, 1221-1231.

Rusting, C. L. & Larsen, R. (1997). Extraversion, neuroticism, and susceptibility to positive and negative affect: a test of two theoretical models. Personality and individual differences. 22(5). 607- 612.

Rusting, C. L. (1999). Interactive effects of personality and mood on emotion- congruent memory and judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 77(5), 1073-1086.

Shogren, K. A., Lopez., S. J., Wehmeyed, M, L., Little., T. D., & Pressgrove, C. L. (2006). The role of positive psychology constructs in predicting life satisfaction in adolescents with and without cognitive disabilities: Exploratory study. The Journal of Positive Psychology, 1(1), 37-59

Spangler, W. D., & Palrecha, R. (2004). The relative contributions of extraversion, neuroticism, and personal strivings to happiness. Personality and Individual Differences, 37, 1193–1203.

Steinberg, L., Lamborn, S. D., Darling, N., Mounts, N. S., & Dornbusch, S. M. (1994). Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development, 6, 754-770.

Stewart, M. E., Ebmeier, K. P., & Deary, I. G. (2005). Personality correlates of happiness and sadness: EPQ-R and TPQ compared. Personality and Individual Differences, 38, 1085–1096.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.