palette
تأثیر برنامه مداخله ای كودكان طلاق بر میزان سازگاری آن ها با طلاق والدين شان
محمدرضا عبدی, تقي پورابراهيم, علی محمد نظری

چکیده

   طلاق از مهم‌ترین پدیده­های حیات انسانی به شمار می­آید که نه‌تنها تعادل روانی دو انسان، بلکه تعادل روانی فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان را نیز به­هم می­ریزد. در مطالعه حاضر به معرفی و بـررسی تـأثیـر بـرنامـه مـداخله­ای کودکـان طلاق (CODIP) بر ميزان سازگاري كودكان با طلاق والدين‌شان پرداخته شده است.

برای این منظور 26 کودک طلاق (11 پسر و 15 دختر) بین حیطه سنی 7 تا 9 سال با استفاده از روش نمونه­گیری از جامعه در دسترس انتخاب شدند و پس از انتساب تصادفی آزمودنی­ها به دو گروه کنترل و آزمایش و انجام سه مقياس سنجش عقايد كودكان درباره طلاق (CIAD)، فرم ارزيابي والدين (PEF) و فرم ارزيابي رهبر گروه (GLEF) روی آن­ها به عنوان پیش­­آزمون و پس­آزمون، برنامه CODIP طی 15 جلسه یک‌ساعته (هفته­ای دو جلسه) روی گروه آزمایش اجرا شد. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخصه­های توصیفی نظیر فراواني، ميانگين و انحراف معيار و جهت آزمون سؤالات پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین­های گروه آزمایش و کنترل در سطح 001/0 >P معنادار است، که این نتایج حاکی از تأثیر برنامه CODIP در افزایش ابراز احساسات کودکان و نگرش مثبت آن‌ها نسبت به طلاق والدین­شان، کاهش احساسات منفی کودکان نسبت به طلاق والدین­شان، بهبود رابطه کودکان با والدین­ و همسالان­شان، و نیز افزایش کاربرد مهارت­های حل مسئله­ در آن‌ها می‌باشد.

واژگان کلیدی
برنامه مداخله ای برای کودکان طلاق- سازگاري كودكان با طلاق- کودکان طلاق- مشاوره گروهی

منابع و مآخذ مقاله

ژوبرت، ن. و گای، ک. (1382). نیاز فرزندان طلاق و جدایی: راهنمای والدین، معلمان و مشاوران. مترجم: فاطمه قدیری. تهران: نشر دانژه.

سوزی یِهل، م. (1386). کودکان طلاق، سوگ و بحران: التیام آسیب، بازیابی امید. مترجم: محمد بازاللهی. تهران، نشر واشقان.

كرمي‌زرندي، ه. (1385). مقايسه اختلالات روانشناختي طلاق (اضطراب، افسردگي) و افت تحصيلي در دختران و پسران شهر زنجان. پایان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گيلان.

مک گرگور، س. (1387). با بچه‌های طلاق. مترجم: تویسرکارنی رؤیا. تهران: نشر قطره، چاپ اول.

مک‌‌کی، م. (1387). طلاق. مترجم: ندا شادنظر. تهران، نشر قطره.

ناظمی‌زاده اردکانی، ن. (1385). بررسی مقایسه‌ای میزان مشکلات عاطفي و رفتاری نوجوانان در اشکال مختلف خانواده (طلاق و ازدواج مجدد، قوت، اعتیاد و عادی) در شهر شاهرود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

نیومن، گ. و رمانوسکی، پ. (1385). دعوای پدر و مادر (1). مترجم: فرناز فرود. تهران، انتشارات صابرین.

نیومن، گ. و رمانوسکی، پ. (1385). نخستین خداحافظی: به فرزندان‌تان در حل مشکلات طلاق کمک کنید (2). مترجم: فرناز فرود. تهران، انتشارات صابرین.

نیومن، گ. و رمانوسکی، پ. (1389). فرزندان طلاق از نوزاد تا هفده ساله (3). مترجم: فرناز فرود. تهران، انتشارات صابرین.

Amato, P. R. (2001). Children of divorce: An Meta ـ Analysis. Journal of Family Psychology, 16(3), 355 ـ 370.

Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and the Family, 62, 1269 ـ 1287.

Arbuthnot, J., Kramer, K. M., & Gordon, D. A. (1997). Patterns of relitigation following divorce education, Family & Conciliation Courts Review, 35, 269ـ279.

Brentano, C., & Clarke ـ Stewart, A. (2007). Divorce: Causes and Consequences (Current Perspectives in Psychology) (1 ed.). New Haven: Yale University Press.

Brewer, M.M. (2010). The Effects of Child Gender and Child Age at the Time of Parental Divorce on the Development of Adult Depression. Unpublished master's dissertation.United States, Minnesota: Department of Psychology, Walden University.

Glass, L. S. (1991). Ethnicity and Treatment Schedule: A Study of the Children of Divorce Intervention Program. Fuller Theological Seminary, School of Psychology.

Janet. J. R. (2009). In the name of the child: A developmental approach to understanding and helping children of conflicted and violent divorce. Springer Publishing Company. New York.

Kelly, J. B. (2000). Children’s adjustment in conflicted marriage and divorce: Adecade review of research. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 963 ـ 973.

Laumann, G. M. (2002). The impact of a school ـ based intervention program on the divorce adjustment of latency ـ aged children: an evaluation of the Rainbows Program. Unpublished doctoral dissertation. United States, Illinois: University of Illinois at Urbana ـ Champaign.

LeCroy, C. W. (2008). Handbook of Evidence ـ Based Treatment Manuals for Children and Adolescents (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

McCabe, K. M. (1997). Sex differences in the long term effects of divorce on children: Depression and heterosexual relationship difficulties in the young adult years. Journal of Divorce & Remarriage, 27(1/2), 123 ـ 135.

Pedro ـ Carroll, J. L. (2005) Fostering resilience in the aftermath of divorce: The role of evidence ـ based programs for children. Family Court Review, 43, 52ـ64.

Pedro ـ Carroll, J. L., & Alpert ـ Gillis, L. J. (1997).Preventive interventions for children of divorce: A developmental model for 5 and 6 year old children. Journal of Primary Prevention, 18, 5ـ23.

Pedro ـ Carroll, J. L., Alpert ـ Gillis, L. J., & Cowen, E. L. (1992).An evaluation of the efficacy of a preventive intervention for 4thـ6th grade urban children of divorce. Journal of Primary Prevention, 13, 115ـ130.

Pedro ـ Carroll, J. L., Sutton, S. E., & Wyman, P. A. (1999).A two ـ year follow ـ up of a preventive intervention for young children of divorce. School Psychology Review, 28, 467ـ476.

Piper, C. (1996) ‘Divorce reform and the image of the child. Journal of Law and Society, 23, 3, 364ـ382.

Wolchik, S. A., Sandler, I. N., Millsap, R. E., Plummer, B. A., Greene, S. M., Anderson, E. R., et al. (2002). Six ـ year follow ـ up of a preventive intervention for children of divorce: A randomized control trial. The Journal of the American Medical Association, 288, 1874ـ1881.

Zill, N., Morrison, D. R., & Coiro, M. J. (1993).Long ـ term effects of parental divorce onparent ـ child relationships, adjustment, and achievement in young adulthood. Specialedition, Families in Transition, Journal of Family Psychology, 7, 91 ـ 103.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.