palette
رابطه بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی زوجین مناطق سه گانه شهر اصفهان
زهره نصیری زارچ, حجت الله راجی, غلامرضا احمدی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ بین هوش هیجانی و رضایتمندی­ زناشویی زوجین مناطق سه گانه شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی و جامعه­ آماری متشکل از تمامی زوجین متأهل حداقل دارای یک فرزند در پایه­ سوم ابتدایی  در مناطق برخوردار، نیمه ­برخوردار و ضعیف از لحاظ فاکتورهای اقتصادی ـ اجتماعی شهر اصفهان بوده است. نمونه­ پژوهش 318 آزمودنی (159 زوج) است که به شیوه تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شده ­اند.

ابزار پژوهش شامل دو پرسش‌نامه استاندارد هوش­ هیجانی بار ـ اون و رضایتمندی ­زناشویی انریچ بود. داده­های این پژوهش از روش همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که در منطقه برخوردار مؤلفه­های حرمت­ نفس، همدلی و کنترل ­تکانه و در منطقه نیمه­برخوردار، به ترتیب مؤلفه­های شادمانی، تحمل فشار روانی، جرأت، آزمون ­واقعیت، انعطاف­پذیری، استقلال، روابط ­بین­فردی، خوش­بینی، حل­ مسئله و کنترل­ تکانه و در منطقه ضعیف، به ترتیب مؤلفه‌های تحمل ­فشار روانی و جرأت بیشترین توان پیش­بینی را دارند. نکته قابل توجه این­که مؤلفه‌های جرأت، آزمون واقعیت، روابط بین‌فردی و کنترل تکانه در منطقه نیمه­برخوردار دارای اثرات معکوس می‌باشند. لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که هم­راستا با هوش­ هیجانی فاکتورهای دیگری­ بر رضایت زناشویی خانواده تأثیرگذار است و در جامعه مدرن کنونی، جهت تامین رضایت زناشویی به طور حیاتی به سایر نهادهای اجتماعی و فاکتورهای اقتصادی و... وابسته است.

واژگان کلیدی
خانواده - هوش هیجانی - رضایت زناشویی

منابع و مآخذ مقاله

نهج‌البلاغه

ایمان، محمدتقی؛ احمدی، حبیب؛ مجیدی، مریم (1389). بررسی عامل‌های اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط با رضایتمندی زناشویی مهاجرین در مناطق نفت‌خیز جنوب: مطالعه موردی: شهرستان جم. فصلنامه زن و جامعه، شماره 2، صص 26ـ1.

ثنایی، محمدباقر؛ علاقبند، ستیلا؛ هومن، عباس (1387). مقیاس سنجش خانواده و ازدواج. چاپ دوم، تهران: بعثت.

خداوندی، شهین (1383). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر میزان رضایت از زندگی زناشویی و رابطه آن با نظام ارزشی همسران. پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

دهشيري، غلامرضا (١٣٨٢). هنجاريابي و بررسي ساختار عاملي پرسشنامه هوش هيجاني بار ـ اون روي دانشجويان دانشگاههاي تهران. پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

روحانی، عباس؛ ابوطالبی، حمیرا (1388). رابطه رضایت زناشویی و شادکامی با نوع اشتغال زنان. فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی- سازمانی،1: صص62ـ55.

سلیمانیان، علی‌اکبر؛ محمدی، اکرم (1388). بررسی رابطه بین هوش‌ هیجانی و رضایت ‌زناشویی. پژوهش‌نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 19، صص150ـ131.

سياروچي، ژوزف؛ فورگاس، ژوزف؛ ماير، جان (2001). هوش عاطفي در زندگي روزمره. مترجمان اصغر نوري امامزادهای، حبیبالله نصیری، چاپ سوم، اصفهان: نوشته.

شمسآبادي، روحالله (١٣٨٣). هنجاريابي و بررسي ساختار عاملي پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ اون در بين دانشآموزان دبيرستاني شهر مشهد. پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي ايران انستيتو روانپزشكي تهران.

قلیزاده، آذر؛ شیرانی، عزت (1389). رابطه بین عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایت از زندگی سالمندان اصفهان، مجله جامعهشناسی کاربردی،37: 1.

گلمن، دانیل (1995). هوش هيجاني. ترجمه نسرین پارسا، چاپ سوم، تهران: رشد.

Araujo Nunes, N. D. (2008). marital problems and marital satisfaction: an examination of a brazilian sample. A thesis submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science.

Bar-on R. (1997). Bar-on Emotional Quotient Inventory. Torento, Canada: Multi-Health System.

Bar-on R, Parker J. D. A. (2000). Hand Book of Emotional Intelligence. SanFrancisco: Jossey Boss.

Carthy, B. M. ( 2006). Does Emotional Intelligence Mediate the Relationship Between Conflict and Relationship Satisfaction in Romantic Relationships?. Swinburne University, in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Arts (Honours) in Psychology.

Cerbasi, G. (2004). Casais inteligentes enriquecem juntos: Financas para Casais. São Paulo-SP, Brazil: Editora Gente

Epstein. N,B ,Chen F& Beyder-Kamjou (2005). Relationship standards and marital satisfaction in chinese and american couples. Journal of Marital and Family Therapy. 31: 59–74.

Fabien, A.J.(2006) The relationship between spiritual maturity, emotional intelligence, marital needs, and marital satisfaction: a correlational study among married students at AIIAS. Copy available from AIIAS Leslie Hardinge Library LG224.E38 .F33 and book BV4501.2 .F33.

Fitness J.(2001).Betrayal, rejection, revenge, and forgivness: An interpersonal script approach.M.Leary (Ed).Interpersonal retection. New Yourk: Oxford University Press.

Gattis Ks, Berns S, Simpson Le. (2004). Bird of feather or strange birds? The among personality dimensions, simslarity and marital quality. Journal of Family Psychology, 18:564-574.

Henry, R. G., Miller, R. B., & Giarrusso, R. (2005). Difficulties, disagreements and disappointments in later-life marriages. International Journal of Aging and Human Development, 61(3), 243–264.

Orathinkal, J & Vansteenwegen,A. ( 2006). The effect of forgiveness on marital atisfaction in relation to marital stability. Contemp Fam Ther . 28:251–260. DOI 0.1007/s10591-006-9006-y.

Kaplan, M & Maddux, J.E. (2002). Goals and marital satisfaction: Perceived support for personal goals and collective efficacy for collective goals. J. Soc. Clin. Psychol., 21: 157-164.http://cat.inist.far/?aModel=afficheN &cpsidt=1369 5553.

Kriegelewicz O. (2006). Brief problem solving strategies and marital satisfaction. Journal of Psychiatria Polska Published Poland, :245- 259.

King, K.(2005). The Benefits of Frequent Positive Affect:Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin Copyright 2005 by the American Psychological Association 2005, Vol. 131, No. 6, 803–855.

Lavalekar A, Kulkarni P, Jagtap P. (2010).Emotional intelligence and marital satisfaction . Journal of Psychological Researches(JPR), 5: 185-194.

Mayer,G.D, Roberts, R.D & Barsade, S.G.(2008). Human abilitives: Emotional intelligence.Annual Review of psychology , 59, 507- 536.

Norgren, M. B. P., Souza, R. M., KaslowIII, F., HammerschmidtIV, H., SharlinV, S. A.(2004). Satisfação conjugal em casamentos de longaduração: uma construção possível. [Marital satisfaction in long-lasting marriages: a feasible construction.] Estudos dePsicologia (Natal), 3(9).

Quinza nj. (2005). Attachment styles and emotional intelligence in marital satisfaction among Pakistani men and women . Tennessee State University,105 pages, AAT 3203170.

Raj K. (2004). Marital preparedness, Marital satisfaction and Economic status. Journal of Human and Economic Issues, 15(1): 27-29.

Schramm D, Harris W.(2010) Marital Quality and Income: An Examination of the Influence of Government Assistance. Journal of Family and Economic Issues, 32 (3): 437 DOI: 10.1007/s10834-010-9212-5

Schutte N, Malouff J.(2001). Emotional intelligence and interpersonal relation. The journal of social psychologist, 141(4): 523-539.

Smith L, Heaven P, Ciarrochi J. (2008). Trait emotional intelligence, conflict communication patterns, and relationship satisfaction. Journal of Personality and Individual Differences, 44 : 1314.

Smith L, Heaven P, Ciarrochi J. (2008). Trait emotional intelligence, conflict communication patterns, and relationship satisfaction. Journal of Personality and Individual Differences, 44 : 1314.

Tirgari A.,Asgharnejad Farid A.A.,Bayanzadeh A.,Abedin A.(2006). A comparison between emotional intelligence and marital satisfaction, and their structural relation among discordant and well-adjusted couples in sari, iran. journal of mazandaran university of medical sciences ; 16(55):78-86.

Vadnais Am.(2005).The relationship of emotional intelligence and marital satisfaction.Alliant International University, San Diago. AAT 3161334.

Victoria L.(2010). The impact of alexithymia, emotional intelligence, marital values, and culture on relationship satisfaction. Howard University, 102 pages, 3413592


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.