palette
سبك‌هاي پردازش حسي زوجین و میزان رضايتمندي زناشویي آن‌ها
امیرحسین عدل پرور, محمدعلی مظاهری, منصوره‌السادات صادقی, سمیه خدابخش, آزاده عدل پرور

چکیده

پژوهش حاضر به بررسي رابطه سبك‌هاي پردازش حسي با رضايتمندي زناشویي پرداخته است. نمونه پژوهش شامل 136 زوج (272 نفر) ساكن شهر تهران بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش عبارتند از پروفايل پردازش حسي نوجوان ـ بزرگسال (براون و دان، 2002).

فرم 40 سؤالي مقیاس رضايتمندي زناشويي انريچ، هنجار شده براي جامعه ايراني (عسگري، بهمني و تمدني، 1385). داده‌های پژوهش با روش همبستگی پیرسون تجزيه و تحليل شد.

نتایج نشان داد که سبک جست‌وجوگري حسي در زنان و مردان با رضایتمندی زناشویی آن‌ها و همسران‌شان رابطه مثبت معنادار دارد و سبك‌هاي پردازش حسي ثبت پایین، اجتناب‌گری حسی و حساسیت‌پذیری حسی در زنان و مردان با رضایتمندی زناشویی آن‌ها و همسران‌شان رابطه منفي معنادار دارد. نتایج حاصل از بررسي رابطه احتمالی فاصله نمرات زوجین در هر سبک پردازش حسی با رضایتمندی زناشویی آن‌ها، نشان داد فاصله نمرات زن و شوهر در جست‌وجوگری حسی و اجتناب‌گری حسی با رضایتمندی زناشویی مردان رابطه مثبت معنادار دارد و فاصله نمرات زن و شوهر در ثبت پایین با رضایتمندی زناشویی زنان و مردان رابطه منفي معنادار دارد.

واژگان کلیدی
سبك پردازش حسي -جست‌وجوگري حسي- ثبت پایین-اجتناب‌گری حسی- حساسیت‌پذیری حسی- رضايتمندي زناشويي

منابع و مآخذ مقاله

بخشي، ح.؛ اسدپور، م. و خدادادي‌زاده، ع. (1386). ارتباط رضايت از روابط زناشویی با افسردگي زوجين. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين. 11 (2): 43-37.

بشارت، م.ع.؛ تاشك، آ. و رضازاده، س.م.ر (1385). تبيين رضايت زناشويي و سلامت رواني بر حسب سبک‌هاي مقابله. روان‌شناسي معاصر.1(1):48 ـ 56.

بک، آ. (1386). عشق هرگز کافی نیست: شیوه‌های نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی بر اساس شناخت درمانی. ترجمه مهدی قراچه‌داغی .تهران: آسيم.

پروین، ل. و جان، ال. (1381). شخصیت نظریه و پژوهش. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، چاپ اول، تهران: آییژ.

ثنايي، ب. (1379). مقياس‌هاي سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.

حميدي، ف. (1386). بررسي رابطه سبك‌هاي دلبستگي با رضايتمندي زناشويي در دانشجويان متأهل دبيري. فصلنامه خانواده‌پژوهی،3(9): 453 ـ 443.

خدابنده، ن. (1384). بررسي رابطه‌ ويژگي‌هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و غيرشاغل دانشجو در دانشگاه‌هاي تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.

شفيعي‌كندجاني، ع.؛ آذر، ماهيار؛ جان‌بزرگي، م.؛ نوحي، س. و حسيني، س.ر. (1386). بررسي همبستگي آسيب‌شناسي رواني زنان و رضايتمندي زناشويي. پژوهنده. بهمن و اسفند 1386؛ 12: 490 ـ 483

شولتز، د. و شولتز، سي. (1381). نظريه‌هاي شخصيت. ترجمه يحيي سيدمحمدي. چاپ چهارم. تهران: ويرايش.

صدوقی، ز.، وفایی، م. و زاده‌طباطبایی. (1386). ارتباط حساسیت پردازش حسی با شیوه‌های فرزندپروری و شاخص های آسیب‌شناسی روانی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 9: 32-23.

عارف‌نظری، م. و مظاهری، م.ع. (1385). رابطه بین سبک‌های دلبستگی و تنوع‌طلبی جنسی. ارائه‌شده در دومين كنگره سراسري آسيب‌شناسي خانواده در ايران. پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي.

عسگري، ع.؛ بهمني، ب. و تمدني، م. (1385). رواسازي، اعتباريابي و استاندارد ساختن مقياس رضايت زناشويي انريچ براي جامعه‌ ايراني. ارائه ‌شده در دومين كنگره سراسري آسيب‌شناسي خانواده در ايران، پژوهشكده خانواده. دانشگاه شهيد بهشتي.

عيدي، ر. و خانجاني، ز. (1385). بررسي رضايت زناشويي در سبك‌هاي مختلف دلبستگي. فصلنامه روان‌شناسي دانشگاه تبريز. 1(2 و 3): 201-175.

كجباف، م.ب.؛ نشاط‌دوست، ح.ط. و خالوئي، ق. (1384). بررسي رابطه بين هيجان‌خواهي و ميزان رضايتمندی زناشويي. دوماهنامه علمي ـ پژوهشي دانشور رفتار. دانشگاه شاهد. 12 (10):78 ـ 69.

نظری، ع.‌م. (1386). مبانی زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی. تهران: نشر علم.

Blum, Jeffrey S.; Mehrabian, Albert. (2001). Personality and Temperament Correlates of Marital Satisfaction. Journal of Personality. 67, 1: 93 ـ 125.

Behman, G. (2006). The highly sensitive person: Stress and physical symptom reports. Personality and Individual Differences, 40, 1433-1440.

Brown, Catana; Dunn, Winnie. (2002). Adolescent/Adult Sensory Profile: Self Questionnaire. San Antonio: The Psychological Corporation. A Harcourt Assessment Company.

Clark Brack, Jenny. (2006).Sensory Processing Disorder: Simulations And Solutions for Parents, teachers and therapist. Family & Relationships ـ Autism Asperger Pub Co.

Dunn, Winnie. (2001). The Sensation of Everyday life: Empirical, Theoretical, and Pragmatic Considerations. The American Journal of Occupational Therapy, 55(6), 608 ـ 620.

Gattis, Krista S. ; Berns, Sara ; Simpson, Lorelei E. ; Christensen, Andrew (2004). Birds of a feather or strange birds? ties among personality dimensions, similarity, and marital quality. Journal of family psychology , 18, 4: 564 ـ 574.

Humbad, M. N., Donnellan, M. B., Iacono, W. G., & Burt, S. A. (2010). The association of marital quality with personality and psychopathology: Results from a very large sample of married couples. Journal of Abnormal Psychology, 119, 151–162.

Jerome. Elisabeth M. ; Liss, Miriam (2005). Relationships between sensory processing style, adult attachment, and coping. Personality and Individual Differences. 38(6): 1341 ـ 1352.

Liss, Miriam; Timmel, Laura; Baxley, Kelin; Killingsworth, Patrick (2005).Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression. Personality and Individual Differences:39(8):1429 ـ 1439.

McCrae, R. R., Martin, T. A., Hrebickova, M., Urbanek, T., Boomsma, D. I., Willemsen, G., et al. (2008). Personality trait similarity between spouses in four cultures. Journal of Personality, 76, 1137–1163.

Miller, L. & Lane, S. (2000). Toward a Consensus in terminology in sensory integration theory and practice: part 1: taxonomy of neurophysiological processes. Sensory Integration Special Interest Section Quarterly (23:2), American Occupational Therapy Association, Rockville Maryland.

Shiota, M. N., & Levenson, R. W. (2007). Birds of a Feather Don’t Always Fly Farthest: Similarity in Big Five Personality Predicts More Negative Marital Satisfaction Trajectories in Long-Term Marriages. Psychology and Aging, 22(4), 666-675.

Skowron, Elizabeth A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of Counseling Psychology.47(2), 229 ـ 237.

Taniguchi, S. T., Freeman, P. A., Taylor, S. (2006). A study of married couples' perceptions of marital satisfaction in outdoor recreation. Journal of Experiential Education, 28(3), 253 ـ 256.

Watson, D., Klohnen, E. C., Casillas, A., Simms, E., Haig, J., & Berry, D. S. (2004). Match makers and deal breakers: Analyses of assortative mating in newlywed couples. Journal of Personality, 72, 1029–1068.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.