palette
بررسی اثر کوتاه‌مدت آموزش برنامه فرزندپروري مثبت (3P) بر تغییر شیوه‌های فرزندپروری مادران كودكان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله‌اي

چکیده
پژوهش حاضر جهت بررسي تأثير کوتاه‌مدت آموزش مديريت والدين بر اساس برنامه فرزندپروري مثبت (3P) بر تغییر شیوه‌های فرزندپروری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای انجام شده است. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است و جامعه مورد مطالعه آن دانش‌آموزان پسر 7 تا 10 ساله دبستان‌های پسرانه شهرستان نهاوند می‌باشند.نمونه‌گیری در دو مرحله انجام شد، 30 نفر از مادران کودکانی که بر اساس سیاهه رفتاری کودک (CBCL) و فرم گزارش معلم (TRF)، مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) تشخیص داده شده بودند، انتخاب و شیوه فرزندپروری آن‌ها با استفاده از پرسشنامه شیوه-های فرزندپروری دیانا باوم‌ریند مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت 22 نفر از مادرانی که دارای شیوه فرزندپروری ناکارآمد بودند انتخاب و به دو گروه آزمایش (12n=) و گواه (12n=) تقسیم شدند. سپس برنامه فرزندپروری مثبت به مدت 2 ماه در 8 جلسه آموزشی 120 دقیقه‌ای برای آزمودنی‌های گروه آزمایش اجرا شد. در طول دوره آموزش، 3 نفر از مادران گروه آزمایش از شرکت در جلسات خودداری کردند، ولی تعداد افراد گروه گواه ثابت ماند. شیوه‌های فرزندپروری مادران دو گروه، بلافاصله پس از پایان جلسات آموزشی، مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نتایج بدست آمده توسط آزمون U من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مقایسه میانگین تفاضل نمرات پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون شیوه-های فرزندپروری در دو گروه آزمایش و گواه نشان داد که شیوه فرزندپروری مستبدانه و سهل‌گیرانه مادران گروه آزمایشی پس از پایان جلسات آموزش برنامه فرزندپروری مثبت، با توجه به تغیرات پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون، کاهش یافته (01/0P<)، در مقابل شیوه فرزندپروری مقتدرانه در گروه آزمایش نسبت به گواه افزایش یافته است (05/0P<). این نتایج نشان می‌دهند که آموزش برنامه فرزندپروری مثبت، شیوه‌های فرزندپروری ناکارآمد مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله‌ای را تغییر می‌دهد. با توجه به این-که روابط معناداری بین شیوه فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای و بروز، شدت و تداوم بیماری کودکان وجود دارد، لذا با آموزش برنامه‌هایی که شیوه فرزندپروری والدین را مورد هدف قرار می‌دهند، می‌توان مشكلات رفتاري كودكان را کاهش داد.
واژگان کلیدی
برنامه فرزندپروری مثبت، شیوه فرزند-پروری، اختلال نافرمانی مقابله‌ای.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.