تماس با مجله

آدرس پستی

Journal of Family Research, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Postal Code: 1983963113

تماس اصلی

Journal of Family Research

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، فصلنامه خانواده پژوهی. كدپستي: 1983963113


تلفن ثابت: 22431813 (021)
فاکس: 29902368 (021)
ایمیل: jfr@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

PAND System's office
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir